Help

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) karty paysafecard

Verze: 07/2022

 

 

1.                      Všeobecná ustanovení

 

1.1.   Pročtěte si, prosím, důkladně tyto Všeobecné obchodní podmínky, protože jste povinni Vaši kartu arvoe- card (“kartu paysafecard”) podle těchto podmínek používat. Váš smluvní vztah s námi podléhá těmto Všeo- becným obchodním podmínkám.

 

1.2.   Vaši kartu vydává a spravuje společnost Paysafe Prepaid Services Limited (“paysafecard”, “my” nebo “nás”) se sídlem 3rd floor Kilmore House, Spencer Dock, Dublin 1, D01 YE64, Írsko (identifikační číslo: 626671 ).

 

 

1.3.   Naše služby poskytujeme na základě licence k vydávání elektronických peněz v Irsku, kterou nám udělila Centrálni banka Irska (Central Bank of Ireland - CBI; registrační číslo C185005) ve smyslu právního předpisu European Communities (Electronic Money) Regulations 2011. Jsme oprávněni poskytovat naše služby na základě úpravy k pasu EU přes arvoe, v České republice.

 

 

1.4.   Zakoupením, případně užíváním karty paysafecard projevujete svůj souhlas s platností těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 

 

1.5.   Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek budou zveřejněny na internetové adrese: www.paysafecard.com (“Internetové stránky”), a to 2 měsíce před jejich vstoupením v platnost. Internetové stránky týkající se těchto změn byste měli pravidelně kontrolovat. V tomto dokumentu se předpokládá Váš souhlas s navrhovanými změnami, pokud před nabitím účinnosti těchto změn nevyjádříte písemnou formou svůj nesouhlas. Pokud neobdržíme během 2 (dvou) měsíců od oznámení změn písemný nesouhlas, budeme předpokládat, že s těmito změnami souhlasíte. Tyto změny budou platnou součástí smluvního ujednání. Před nabytím účinnosti arv arvo toto smluvní jednání bez časové lhůty vypovědět. V rámci navrhovaných změn obchodních podmínek Vás upozorníme na právní důsledky tichého souhlasu a na Vaše arvo smluvní jednání bezplatně a bez časové lhůty vypovědět. Další informace o postupu výpovědi smlouvy naleznete v oddíle 6 (Výpověď).

 

 

Pouhé rozšíření funkčnosti nebo zavedení nové služby nezakládá změnu smlouvy

 

1.6.   Naše Prodejny (viz níže čl. 3) Vám na požádání poskytnou při nákupu karty paysafecard kopii našich Všeo- becných obchodních podmínek. Jedná-li se o elektronické prodejní místo, je pak možné si Všeobecné obchodní podmínky na dané internetové stránce prohlédnout a vytisknout. Tyto Všeobecné obchodní podmínky si rovněž můžete kdykoliv stáhnout z Internetových stránek.

 

POZNÁMKA: VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI KRÁDEŽE VAŠÍ KARTY MَE DOJÍT KE ZTRÁTĚ ČÁSTI NEBO VŠECH VAŠICH PROSTŘEDKŮ NA KARTĚ. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO NEČITELNOSTI KARTY VÁM NEBUDEME MOCI POSKYTNOUT SOUČINNOST ANI VRÁTIT PROSTŘEDKY.

 

2.                      Poplatky

 

2.1.   Za kontrolu Vašeho zůstatku a Vašich údajů na internetové stránce Vám neúčtujeme žádné poplatky. Jinak platí následující poplatky:

 

2.1.1               Poplatek za zpětnou výměnu podle čl. 5: 150,- CZK Tento poplatek se Vám odečítá přímo z Vašeho zůstatku na kartě paysafecard

 

2.1.2               Měsíční manipulační poplatek: ZDARMA za prvních 30 (třicet) dnů od data nákupu Vaší karty, po uplynutí prvních 30 (třicet) dnů činí 80,- CZK měsíčně. Tento poplatek se Vám odečítá přímo z Vašeho zůstatku na kartě.

 

2.1.3               Poplatek za přepočet z cizí měny podle čl. 7.

 

3.                      Získání karty paysafecard

 

3.1.   Udržujeme smluvní vztahy s četnými odbytovými partnery (“Prodejny”), kteří karty prodávají. Prodejny ve Vaší blízkosti najdete na naší internetové stránce.

 

3.2.   Kartu můžete zakoupit v Prodejnách. Karta Vám bude prodejnou předána pouze oproti zaplacení částky uvedené na Kartě ("Hodnota karty"). Karty lze zakoupit v hodnotách uvedených na Internetové stránce.

 

3.3.   V Prodejnách můžete při jednom nákupu zakoupit až 10 karet.

 

3.4.   Každé kartě je přiřazeno zvláštní Osobní identifikační číslo („PIN“). Pokud kartu zakoupíte osobně, prodejna Vám kartu vydá ve formě výtisku na papíře, který mimo jiné obsahuje tento PIN. Jedná-li se o elektronické prodejní místo, obdržíte svůj PIN v elektronické formě a toto musíte spolu se sériovým číslem vytisknout a bezpečně uschovat. Smlouva mezi Vámi a námi se uzavírá na neurčito. Z technických důvodů může být na Vaší kartě uvedeno datum platnosti. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na dobu trvání smlouvy ani na Hodnotu prostředků uložených na kartě.

 

4.                      Používání karty paysafecard

 

4.1.   Kartu můžete používat u on-line obchodníků a poskytovatelů služeb, kteří kartu akceptují jako platební prostředek („Internetové obchody“). Jakmile jste kartu získali, můžete ji používat k nabývání zboží a služeb v těchto internetových obchodech. Používání produktu paysafecard vyžaduje počítač s přístupem k Internetu a v prohlížeči musí být aktivován jazyk JavaScript.

 

4.2.   Kartu můžete používat ke koupi zboží a služeb jak často chcete, až do výše celkového zůstatku Hodnoty karty.

 

4.3.   Pro stejnou platbu („Transakce“) můžete použít několik karet paysafecard. Maximální částka jedné transakce je uvedena na našich webových stránkách.

4.4.   Při placení Vaší kartou budete požádáni o zadání vašeho čísla PIN.

 

4.5.   Zadáním PIN internetový obchod neodvolatelně zmocňujete k žádosti o okamžité odepsání částky za daný produkt, případně dané služby z Vaší karty. Současně zmocňujete nás neodvolatelně k provedení tohoto odpisu a zajištění převodu na internetový obchod.

 

4.6.   Veškeré odpisy z Vaší karty budou prováděny v českých korunách. Pokud platíte za zboží či služby v jiné měně, bude dlužná částka přepočtena podle článku 7.

 

4.7.   Je zakázáno prodávat, obchodovat a nabývat paysafecards přes neautorizované internetové platformy. Tento zákaz se výslovně vztahuje na takzvané „výměnné burzy“, na kterých jsou paysafecard PINy ilegálně nabízeny k nákupu.

 

4.8.   Prostřednictvím internetových stránek můžete po zadání PIN kdykoliv zkontrolovat zůstatek a přehled tran- sakcí všech Vašich karet.

 

4.9.   Pokud se domníváte, že Vaše karta je vadná, měli byste nám toto neprodleně sdělit telefonicky (viz telefonní číslo na www.paysafecard.com nebo e-mailem (info@paysafecard.com) za současného sdělení sériového čísla karty. Nemůže-li být vada odstraněna, dáme Vám k dispozici novou kartu. Pokud by hodnota na nově vydané kartě byla vyšší než zůstatek na vadné kartě, pak jste povinni zaplatit nám rozdílovou částku.

 

5.                      Vaše právo na zpětnou výměnu

 

Jste kdykoliv oprávněni požadovat zpětnou výměnu zbytkového zůstatku, nacházejícího se na Vaší kartě. K tomuto účelu Nám zašlete e-mail na adresu info@paysafecard.com a požadujte zpětnou výměnu nebo zavolejte zákaznickou službu (viz číslo na www.paysafecard.com) . Před zpětnou výměnou částek od Vás

potřebujeme sériové číslo karty, zbytkový zůstatek, nacházející se na Vaší kartě, Vaše úplné křestní jméno a příjmení, Vaši e-mailovou adresu a číslo telefonu, čitelnou kopii průkazu totožnosti s fotografií, čitelnou kopii

 

vaší karty a Váš osobní bankovní účet v rámci Evropské unie včetně údajů IBAN a BIC, na který Vám máme částku poukázat. Pro splnění legislativních požadavků Vás můžeme v případě potřeby před zpětnou výmě- nou požádat o poskytnutí dalších informací.

 

Za provedení zpětné výměny Vám v následujících případech vyúčtujeme poplatek za zpětnou výměnu (viz výše pod čl. 2 „Poplatky“):

•         požadujete-li zpětnou výměnu před vypršením smlouvy,

•         požadujete-li zpětnou výměnu po více než jednom roce po vypršení smlouvy.

 

6.                        Výpověď

 

6.1.   Podle těchto Všeobecných obchodních podmínek máte právo kdykoliv během smluvní doby vypovědět svou kartu a nechat si vyplatit dotyčný zůstatek odpovídajícím způsobem podle článku 5. Získali-li jste svou kartu v rámci prodeje za výlučného použití dálkových komunikačních prostředků (např. online v prodejním automatu nebo podobně), máte právo bez poplatku odstoupit od smlouvy v průběhu 14 dnů po uzavření smlouvy.

 

6.2.   Při vypovězení zajistíme zpětnou výměnu všech nevyužitých částek hotovosti, jakmile budou odečteny všechny transakce a vzniklé poplatky podle článku 5 výše.

 

6.3.   Jsme oprávněni s okamžitou účinností kartu zablokovat či zrušit nebo vypovědět smlouvu, když vznikne z naší strany podezření na podvod nebo zneužití či jiné pochyby ve vztahu k bezpečnosti nebo kdybychom k tomu byli povinni ze zákona. Výše uvedené platí např. vznikne-li podezření, že byly karty paysafe získány prostřednictvím výměnných burz nebo podobným úplatným nebo bezúplatným způsobem. Budete-li nás kontaktovat, můžeme Vám vystavit náhradní kartu, pokud již pochyby ve vztahu k bezpečnosti nebudou existovat. Pokud by hodnota Vám vystavené nové karty byla vyšší než hodnota funkčně nezpůsobilé karty, jste povinni uhradit rozdíl.

 

7.                      Měna

 

7.1.   Naše karty jsou vydávány v českých korunách (CZK).

 

7.2.   Veškeré platby za zboží nebo služby v jiné měně než CZK budou námi převedeny na české koruny, a to ve směnném kurzu platném ke dni uskutečnění transakce. Naše platné směnné kurzy je možno denně shléd- nout na internetové stránce a jsou rovněž zobrazovány při provádění příslušné transakce. Použitý směnný kurs a částka, odečtená z karty, se rovněž zobrazí při provádění platební operace.

 

7.3.   Pro každou platební operaci v jiné měně než je měna Vaší karty, aplikujeme poplatek za přepočet. Tato činí 3 % objemu transakce., pokud je jedna z měn (měna platby nebo měna karty) Euro. Není-li žádná z měn, zúčastněných na transakci v cizí měně, Euro, činí poplatek za přepočet 6,09 % objemu transakce.

 

8.                      Vaše povinná péče, bezpečnost a ochrana pomocí PIN

 

8.1.   Při získání karty jste povinni ověřit, zda je obsažen PIN a sériové číslo. Pokud nemůžete PIN přečíst nebo když jste toho názoru, že s Vaší kartou bylo nějakým způsobem manipulováno, musíte nás o tom neprodleně informovat telefonicky (viz číslo na www.paysafecard.com) nebo e-mailem (info@paysafecard.com) s uve- dením sériového čísla karty. Pokud byste nemohli PIN karty přečíst, avšak sériové číslo máte, jste povinni zaslat nám kopii karty faxem (fax č. +43 1 720 83 80 12) nebo e-mailem. Po pozitivní kontrole stavu věci je možná náhrada.

 

8.2.   Jste povinni Vaši kartu a Váš PIN bezpečně uschovat a chránit ji před přístupem nepovolaných třetích osob. Váš PIN nesdělujte nepovolaným třetím osobám.

 

8.3.   Má se za to, že všechny transakce provedené s použitím Vaší karty nebo PIN kódu jsou Vámi schválené tran- sakce.

 

8.3.          V PŘÍPADĚ ZTRÁTY KARTY VÁM NEBUDE VYDÁNA NOVÁ.

 

8.4.          VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI KRÁDEŽE VAŠÍ KARTY MَE DOJÍT KE ZTRÁTĚ ČÁSTI NEBO VŠECH VAŠICH PROSTŘEDKŮ NA KARTĚ. V PŘÍPADĚ ZTRÁTY NEBO NEČITELNOS- TI KARTY VÁM NEBUDEME MOCI POSKYTNOUT SOUČINNOST ANI VRÁTIT PROSTŘEDKY.

 

8.5.          Pokud jste přesvědčeni, že platební operace, provedená Vaší kartou byla provedena nesprávně, musíte nám to sdělit bez zbytečného prodlení, v každém případě však do 13 měsíců. Pokud jste přesvědčeni, že Vaše karta byla odcizena nebo použita nedovoleným způsobem, musíte nás o této skutečnosti bez zbytečného prodlení informovat. V obou případech nás informujte buď telefonicky (viz číslo na www.paysafecard.com) nebo e-mailem (info@paysafecard.com), abychom mohli zablokovat zůstatek na kartě. Abychom mohli kartu zablokovat, potřebujeme sériové číslo.

 

8.6.          S výhradou článku 11 níže platí, že kromě případu podezření z podvodu nebo při hrubě nedbalém chování z Vaší strany a pokud jste nám oznámili nárok ve lhůtě podle bodu 8.5, Vám vystavíme novou kartu na částku zablokované, nefunkční karty.

 

8.7.          Za ztráty, týkající se zůstatku na kartě, neneseme odpovědnost, pokud a dokud jste nás o krádeži nebo zneužití Vaší karty neinformovali.

 

8.8.          Než vydáme novou kartu, musíte nám předložit důkaz o získání ukradené/zneužité karty. V případě krádeže karty nám kromě toho musíte sdělit odpovídající spisovou značku příslušné policejní služebny. Každý rozdíl mezi hodnotou zablokované karty a hodnotou nově vydané karty Vám bude vyúčtován.

 

9.                      Stížnosti

 

Pokud jste jakkoliv nespokojeni s Vaší kartou nebo se způsobem, jakým poskytujeme naše služby,

sdělte nám to, prosím, e-mailem na adresu info@paysafecard.com, abychom pro Vás mohli stav věcí vyšetřit. Každá z Vašich stížností bude postupně a řádně zpracována. Vaše stížnosti můžete také uplatnit u úřadu Írskeho ombudsmana pro finanční služby a důchodky (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman) v Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irsko, telefón +353 1 567 7000 anebo e-mailem na info@fspo.ie

 

10.                 Spory s prodejci

 

10.1.   Spory, týkající se nákupů, které jste provedli s Vaší kartou, musíte řešit s daným internetovým obchodem. My neodpovídáme za kvalitu, bezpečnost, zákonnost nebo za jiné aspekty produktů nebo služeb, zaplacených Vaší kartou.

 

10.2.   Je nutno počítat s tím, že jakmile jste použili Vaši kartu pro nákup, nemůžeme již příslušnou transakci a platební operaci zastavit.

 

11.                 Odpovědnost

 

11.1.   Ručíme pouze za úmysl a hrubou nedbalost a rovněž za lehké nedbalosti, pokud je porušena povinnost, jejíž dodržení má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (podstatná smluvní povinnost"). Při lehce nedbalém porušení podstatných smluvních povinností ručíme pouze a omezeně za škody, které jsou pro smlouvy typické a předem předvídatelné. Pokud je naše záruka vyloučena, omezena nebo limitována, platí toto také pro osobní ručení našich zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pomocných sil.

 

11.2.   Za případy počáteční nemožnosti ručíme pouze, pokud nám byla známa překážka výkonu nebo neznalost spočívala na hrubé nedbalosti.

 

11.3.   Pokud byste byli naším zaviněním nějakým způsobem poškozeni, ručíme za bezprostřední škody z této situace maximálně do výše zůstatku, který se nachází na kartě a neručíme za zprostředkované škody (např. poškození pověsti).

 

11.4.   V případě nesprávně provedené platby z důvodu pochybení na naší straně Vám podle vlastního výlučného uvážení a jakmile to bude možné (i) vydáme nový PIN, nebo (ii) převedeme na Váš bankovní účet příslušnou částku včetně všech poplatků, které z ní byly odečteny, a můžeme Vás (podle potřeby) požádat o předložení

 

dokladu o koupi karty, dokladu totožnosti a bankovních údajů. Výše uvedené neplatí a odpovědnost za jakékoli ztráty z karty ponesete Vy:

 

11.4.1           pokud jste jednali podvodným způsobem nebo jste úmyslně či hrubou nedbalostí ohrozili bezpečnost Vaší karty; nebo

 

11.4.2.pokud nezpochybníte a neupozorníte nás na nesprávně provedenou transakci do 13 měsíců od data příslušné transakce.

 

11.5.                             V případě nesprávně nebo mylně provedené platby přijmeme přiměřená opatření na podporu vysledování a znovunabytí příslušné částky.

 

11.6.                             S výhradou výše uvedeného neneseme odpovědnost za žádné přerušení či zhoršení našich služeb nebo za přerušení či zhoršení zprostředkovatelských služeb, na kterých závisí plnění našich povinností podle těchto podmínek, pokud je přerušení či zhoršení důsledkem nestandardních a nepředvídatelných okolností, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu nebo mimo kontrolu dotčeného zprostředkovatele.

 

11.7.                             Neneseme odpovědnost za žádnou nepřímou nebo vedlejší škodu, včetně mimo jiné ztrátu zisku, ztrátu obchodní příležitosti a ztrátu dobré pověsti. Neneseme odpovědnost za žádnou škodu vyplývající z plnění právních a regulatorních předpisů.

 

11.8.                             Nic z toho, co je v těchto Podmínkách uvedeno, nevylučuje odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví způsobenou nedbalostí ani odpovědnost za podvodné jednání, nepravdivé prohlášení nebo jakoukoli jinou zákonnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo změnit dohodou stran.

 

11.9.                             11.8 Neneseme odpovědnost za vyměření nebo úhradu jakýchkoli daní, odvodů či jiných poplatků vyplýva- jících z Vašeho používání Účtu nebo služeb poskytovaných v souladu s těmito Podmínkami.

 

11.10.                     Nepřebíráme odpovědnost za škody, které nastanou v důsledku vyšší moci, nepokojů, války, přírodních katastrof nebo jiných událostí, které nastaly mimo možnost naší kontroly.

 

11.11.                     Nepřetržitá dostupnost systému paysafecard, obzvláště dostupnost systému prodejních míst a interne- tových obchodů, není zaručena. Dále nepřebíráme zodpovědnost nebo záruku za internetový obchod, který neakceptuje platbu kartou za produkt nebo službu.

 

11.12.                     Výše uvedená vyloučení, omezení a vymezení ručení neplatí pro nároky podle zákona o ručení za produkty a při škodách v důsledku ohrožení života, tělesného ohrožení nebo zdravotního ohrožení.

 

11.13.                     Jste povinni nám neprodleně nahlásit škody. My jsme oprávněni vyžadovat od Vás informace o škodách, které jsou nebo mohou být relevantní na pozadí výše uvedených úprav ručení, aby bylo zajištěno, že budeme mít potřebné informace co nejdříve, abychom mohli zavést opatření ke snížení škody.

 

11.14.                     Pro případ, že Vaši kartu nepoužijete v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nebo že zjistíme, že Vaši kartu používáte podvodným způsobem, vyhrazujeme si právo vyúčtovat Vám všechny přiměřené náklady, které nám vzniknou tím, že musíme zavést opatření, abychom Vám zabránili dále použí- vat tuto kartu. Dále si vyhrazujeme právo uplatňovat vůči Vám odškodnění za všechny peněžní částky, které jsme museli vynaložit na základě Vašeho jednání.

 

11.15.                     Na kartu se nevztahuje irský systém na pojištění vkladů (Irish Deposit Guarantee Scheme).

 

12.                 Ochrana dat

 

Udělujete svůj výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jakýchkoli údajů, které nám poskytnete, za účelem poskytování platebních služeb. Výše uvedené nemá vliv na naše příslušná práva a povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete

 

odvolat zrušením své karty. Pokud svůj souhlas takto odvoláte, nebudeme Vaše osobní údaje nadále použí- vat pro tyto účely, můžeme je však nadále používat pro jiné účely v zákonem povolených případech, tj. např. pokud máme zákonnou povinnost uchovávat záznamy o transakcích.

 

Při získání nebo používání karty se nezjišťují žádná osobní data. Vaše data se shromažďují, pouze když nám je dáte k dispozici na naší internetové stránce. Za účelem zabezpečení systému a zamezení zneužití používáme soubory cookie. Souhlas s těmito soubory cookie je předpokladem pro používání naší webové stránky. Dodržujte přitom směrnice o ochraně osobních dat na https://www.paysafecard.com/cs-cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

13.                 Převod smluvního vztahu

 

13.1.   Jsme oprávněni k převedení práv a povinností ze smlouvy s Vámi a z těchto Všeobecných obchodních pod- mínek kdykoliv na jiný podnik, přičemž Vám tuto skutečnost oznámíme na internetové stránce nejméně 2 měsíce předem. Vaše práva v tomto případě nebudou omezena.

 

13.2.   Pokud byste s převodem nesouhlasili, jste oprávněni během dvou měsíců dát výpověď, která má okamžitý účinek. Pro další informace odkazujeme na čl. 6 (Výpověď). V tomto případě Vám nebude účtován poplatek za zpětnou výměnu. Svá práva vyplývající z těchto Podmínek nemáte právo postoupit.

 

14.                   Sdělení

 

Komunikace s Vámi a zasílání zpráv na Vaši adresu probíhá v českém nebo anglickém jazyce.

 

15.                 Aplikované právo a sídlo soudu

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Řešení případných sporů, které vznik- nou v rámci tohoto smluvního vztahu, přísluší soudům České republiky.

<< Back to list