Τροποποίηση στην παροχή των υπηρεσιών της paysafecard λόγω Brexit

Τρόπος σχεδιασμού της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μετά την πλήρη εφαρμογή του Brexit

Στις 31/01/2020 το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ (γεγονός που κατονομάζεται γενικά ως «Brexit»). Πασχίσαμε πολύ, ούτως ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής στους πελάτες μας και να διασφαλίσουμε ότι η paysafecard θα μπορεί να σας προσφέρει αδιάκοπα τις υπηρεσίες της και μετά το Brexit.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει να μεταβάλουμε τον τρόπο, με τον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες στη χώρα σας.

Τη στιγμή αυτή οι υπηρεσίες μας στη χώρα σας παρέχονται μέσω της εταιρείας Prepaid Services Company Limited. Η εταιρεία αυτή αποτελεί ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο αδειοδοτείται και ρυθμίζεται από τη βρετανική Αρχή Δεοντολογίας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Financial Conduct Authority - αριθμός μητρώου FCA: 900021).

Λόγω του Brexit, στο εξής οι υπηρεσίες μας στη χώρα σας θα παρέχονται μέσω μιας νεοσυσταθείσας εταιρείας με έδρα στην Ιρλανδία που ονομάζεται Paysafe Prepaid Services Limited («PPSL»). Η PPSL αδειοδοτείται και ρυθμίζεται ως ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος από την Central Bank of Ireland (την ιρλανδική κεντρική τράπεζα).

Τροποποιήσεις των όρων συναλλαγών

Για τους παραπάνω λόγους, από τις 29 Οκτωβρίου 2019 οι υπηρεσίες που σας προσφέρει η paysafecard θα διατίθενται από την PPSL και θα υπόκεινται στους νέους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που θα ισχύσουν από την ημερομηνία αυτή ανάμεσα σε εσάς και την PPSL. Οι νέοι ΓΟΣ αντιστοιχούν ουσιαστικά στους τρέχοντες ΓΟΣ που διέπουν τη σχέση σας με την Prepaid Services Company Limited. Θα λαμβάνετε, συνεπώς, τις ίδιες υπηρεσίες που ίσχυαν μέχρι τώρα. Απαιτούνται μόνο μικρές τροποποιήσεις στους τρέχοντες ΓΟΣ προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι ΓΟΣ με την PPSL καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσας σύμβασης μαζί σας. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • Τροποποίηση των στοιχείων παρόχου των υπηρεσιών από paysafecard σε PPSL,
  • Τροποποίηση του εφαρμοστέου δικαίου και των αρμόδιων δικαστηρίων σε αυτά της Ιρλανδίας,
  • Τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του αρμοδίου, σε περίπτωση καταγγελίας και
  • Επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με τις διατάξεις περί αποζημίωσης.

Στη συνέχεια θα βρείτε τους νέους ΓΟΣ. 

Έως τις 29 Οκτωβρίου 2019 για τα προϊόντα μας ισχύουν οι τρέχοντες ΓΟΣ, οι οποίοι διατίθενται προς εξέταση και λήψη ως συνήθως ακολούθως.

Τι πρέπει να κάνετε τώρα;

Εάν εγκρίνετε τις αλλαγές που παρατέθηκαν παραπάνω, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Οι παρούσες τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ στις 29 Οκτωβρίου 2019 και θα εφαρμόζονται αυτόματα στις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε από αυτήν την ημερομηνία και στο εξής. Το υπόλοιπο που έχετε στην Prepaid Services Company Limited θα μεταφερθεί αυτόματα στην PPSL και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη διάθεσή σας.

Σε περίπτωση που δεν εγκρίνετε τις τροποποιήσεις, μπορείτε να καταγγείλετε με άμεση ισχύ τη σύμβαση που έχετε μαζί μας πριν από τις 29 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για το δικαίωμα καταγγελίας θα βρείτε στην παράγραφο «Καταγγελία» εντός των επί του παρόντος ισχύοντων ΓΟΣ.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας, καθώς προβαίνουμε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.