Βοήθεια

Όροι χρήσης της κάρτας paysafecard Mastercard®

Έκδοση: Μάρτιος 2021/ Ελλάδα

Σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, δικαίωμα να αιτούνται και να χρησιμοποιούν την κάρτα paysafecard Mastercard (εφεξής «η κάρτα») έχουν οι πελάτες με σύμβαση χρήσης λογαριασμού my paysafecard που τελεί σε ισχύ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, από κοινού με τους όρους του λογαριασμού my paysafecard, ρυθμίζουν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση της κάρτας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων Χρήσης και των όρων του λογαριασμού my paysafecard , υπερισχύουν οι πρώτοι.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, οι οποίοι εμπεριέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τη χρήση της κάρτας σας και τους οποίους υποχρεούστε να τηρείτε κατά τη χρήση της κάρτας σας. Στον δικτυακό τόπο της PSC στη διεύθυνση https://www.paysafecard.com/el-gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα της PSC») υπάρχουν αναρτημένες αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση της κάρτας, τις οποίες οφείλετε να τηρείτε.

 

1.Γενικά

1.1.Η κάρτα εκδίδεται από την Paysafe Prepaid Services Limited (εφεξής «Paysafe», «PSC» ή «εμείς») βάσει αδείας της Mastercard International Incorporated. Η Paysafe εδρεύει στην Ιρλανδία, Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Δουβλίνο 4, D04 Y7R5 (αριθμός Μητρώου εταιρειών: 626671) και παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει άδειας προς έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος που μας χορηγήθηκε στην Ιρλανδία, στα πλαίσια των European Communities (Electronic Money) Regulations 2011 υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας (Αριθμός Μητρώου C185005).

1.2.Η υποβολή αιτήματος για την έκδοση κάρτας, η χρήση της και η καταγγελία της, καθώς και η διαδικασία εξαργύρωσης του τηρούμενου σε αυτήν ηλεκτρονικού χρήματος υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι συνιστούν τη σύμβαση ανάμεσα στην PSC και στον πελάτη. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα. Οι Όροι Χρήσης διατίθενται για τους πελάτες στα ελληνικά. Η επικοινωνία με τον πελάτη μπορεί να πραγματοποιείται στη γλώσσα της σύμβασης ή στα αγγλικά. Ο πελάτης δηλώνει με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση κάρτας ότι αποδέχεται την ισχύ των παρόντων Όρων Χρήσης. Η πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης διατίθεται στην Ιστοσελίδα της PSC στον σύνδεσμο «Όροι Χρήσης».

Σημείωση: Για το υπόλοιπο που είναι πιστωμένο στην κάρτα σας δεν λαμβάνετε τόκους. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης λαμβάνετε γνώση ότι το υπόλοιπο που είναι πιστωμένο στην κάρτα σας σε μορφή ηλεκτρονικού χρήματος δεν υπάγεται στο ιρλανδικό Πρόγραμμα Εγγύησης Καταθέσεων (Irish Deposit Guarantee Scheme).

 

2.Υποβολή αιτήματος για έκδοση κάρτας και σύναψη σύμβασης

2.1.Κάθε κάτοχος λογαριασμού my paysafecard τύπου «Unlimited» μπορεί να αιτηθεί την έκδοση έως μίας κάρτας μέσω του τομέα paysafecard Mastercard στον ατομικό του λογαριασμό my paysafecard. Η έκδοση κάρτας γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός my paysafecard δεν έχει φραγεί και ότι διαθέτει πιστωτικό υπόλοιπο που επαρκεί για την πληρωμή του πρώτου ετήσιου τέλους (βλ. σημείο 10.). Μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε γραπτό αποδεικτικό της ταυτότητάς σας και της διεύθυνσής σας, όταν υποβάλετε αίτημα για έκδοση κάρτας.

2.2.Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει ακόμη το 18ο έτος της ηλικίας τους χρειάζονται επίσης έγγραφη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεμόνα τους. Το κατάλληλο έντυπο διατίθεται στην Ιστοσελίδα της PSC .

2.3.Με την υποβολή αιτήματος έκδοσης κάρτας μέσω του τομέα paysafecard Mastercard της Ιστοσελίδας της PSC, ο πελάτης απευθύνει στην PSC πρόταση προς σύναψη σύμβασης στη βάση των παρόντων Όρων Χρήσης, των οποίων ο πελάτης λαμβάνει ρητώς γνώση. Επιπλέον, ο πελάτης βεβαιώνει ότι είναι ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του λογαριασμού my paysafecard με τον οποίο συνδέεται η κάρτα. Μετά από επιτυχή έλεγχο των προϋποθέσεων, ο πελάτης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης με το οποίο η αίτησή του γίνεται δεκτή. Το ποσό του πρώτου ετήσιου τέλους αφαιρείται από τον λογαριασμό my paysafecard του πελάτη με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

2.4.Υπαναχώρηση σε αγορές από απόσταση: Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τους παρόντες Όρους Χρήσης και να καταγγείλει τη σύμβαση με άμεση εφαρμογή και άνευ αιτιολόγησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή της κάρτας, χωρίς να επιβαρυνθεί με τέλη. Η υπαναχώρηση αυτή πρέπει να δηλωθεί ρητώς στην PSC. Σε περίπτωση που υπηρεσίες έχουν ήδη παρασχεθεί εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, η PSC διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις αποζημίωσης και να χρεώσει στον πελάτη τα συμφωνημένα τέλη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν ήδη πριν την παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης που έχει στη διάθεσή του ο τελευταίος. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση η κάρτα καταστρέφεται ανυπερθέτως και η καταστροφή της βεβαιώνεται εγγράφως στην PSC. Περαιτέρω χρήση της κάρτας δεν επιτρέπεται.

 

3.Παραλαβή και ενεργοποίηση της κάρτας

3.1.Το νόμισμα της κάρτας είναι το ευρώ. Η κάρτα αποστέλλεται στον πελάτη εντός περίπου 14 ημερών αφότου οι παρόντες Όροι Χρήσης τεθούν σε ισχύ.

3.2.Στα άτομα που κατά την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ή επανέκδοσης κάρτας δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται η paysafecard Mastercard Youth Card. Η κάρτα αυτή έχει φραγή στην αγορά ορισμένων κατηγοριών προϊόντων που δεν ενδείκνυνται για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, καθώς και ειδικά όρια. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον τομέα paysafecard Mastercard του λογαριασμού my paysafecard στην Ιστοσελίδα της PSC.

3.3.Η κάρτα αποστέλλεται ανενεργή. Για την ενεργοποίηση της κάρτας, ο πελάτης εισάγει τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της στο οικείο πεδίο του τομέα paysafecard Mastercard του λογαριασμού my paysafecard στην Ιστοσελίδα της PSC, μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα έκδοσης της κάρτας. Επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να ζητήσει το τετραψήφιο PIN που απαιτείται για πληρωμές σε τερματικά σημείων πώλησης αποδεκτών. Το PIN αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού που έχει δηλωθεί στον λογαριασμό my paysafecard του πελάτη.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός κινητού είναι σωστός και σε αντίθετη περίπτωση διορθώστε τον, προτού συνεχίσετε με την ενεργοποίηση.

3.4.Στην κάρτα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη, ο αριθμός κάρτας και πληροφορίες σχετικά με την ισχύ της κάρτας. Εάν τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην κάρτα δεν είναι πλήρη και/ή είναι εσφαλμένα, ενημερώστε ανυπερθέτως την PSC.

 

4.Μεταβίβαση / ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάρτας

Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει την κάρτα σε τρίτους. Η κάρτα παραμένει ιδιοκτησία της PSC. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα παρακράτησης της κάρτας.

 

5.Ισχύς και αλλαγή της κάρτας

5.1.Η διάρκεια ισχύος της κάρτας αναγράφεται σε αυτήν. Πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος αποστέλλεται στον πελάτη νέα κάρτα με ισχύ δύο επιπλέον ετών. Η έκδοση νέας κάρτας κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει στην υφιστάμενη κάρτα του πιστωτικό υπόλοιπο που καλύπτει το ετήσιο τέλος. Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει από το πιστωτικό υπόλοιπο του πελάτη το ετήσιο τέλος για το επόμενο έτος έναν μήνα πριν την έναρξή του.

5.2.Μετά την ενεργοποίηση της νέας κάρτας, πρέπει, εφόσον απαιτείται, οι πληρωμές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτήν και το PIN που έλαβε ο πελάτης κατά την ενεργοποίηση.

5.3.Σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να αλλάξει την κάρτα του κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της, πρέπει να καταβάλει στην PSC τέλος αντικατάστασης κάρτας σύμφωνα με τον όρο 10. Ο πελάτης δεν καταβάλλει ωστόσο το εν λόγω τέλος εάν η αντικατάσταση καθίσταται απαραίτητη εξαιτίας ελαττώματος για το οποίο ευθύνεται η PSC ή άλλου λόγου που καταλογίζεται στην PSC.

 

6.Πίστωση της κάρτας

6.1.Η κάρτα μπορεί να πιστωθεί με ποσό έως 5.000 ευρώ. Για την paysafecard Mastercard Youth Card το μέγιστο ποσό περιορίζεται στα 1.000 ευρώ. Η πίστωση της κάρτας γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας της PSC και του τομέα paysafecard Mastercard του οικείου λογαριασμού my paysafecard με τον οποίο συνδέεται η κάρτα. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς πίστωση χρημάτων στο λογαριασμό my paysafecard, το ποσό του υπολοίπου της κάρτας προσαυξάνεται κατά το ποσό που πιστώθηκε. Το υπόλοιπο που προκύπτει είναι άμεσα διαθέσιμο για τον πελάτη. Το ελάχιστο ποσό πίστωσης ανά πίστωση ανέρχεται στο 1,00 ευρώ.

6.2.Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει νέες επιλογές πίστωσης ή να καταργεί υφιστάμενες επιλογές πίστωσης. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κατάργηση υφιστάμενων επιλογών πίστωσης και για την προσθήκη συμπληρωματικών επιλογών πίστωσης (καθώς και για τους σχετικούς όρους και τέλη), εάν τα προαναφερόμενα δεν αποτελούν ήδη αντικείμενο των παρόντων Όρων Χρήσης.

6.3.Σε περίπτωση που κατόπιν ανάκλησης κάποιας πληρωμής το υπόλοιπο της κάρτας καταστεί αρνητικό, ο πελάτης υποχρεούται να ισοσταθμίσει ανυπερθέτως το έλλειμμα. Το ποσό για την ισοστάθμιση είναι καταβλητέο άμεσα και άνευ σχετικού αιτήματος. Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίσει και να ισοσταθμίσει το αρνητικό υπόλοιπο στην κάρτα του πελάτη με χρέωση του λογαριασμού my paysafecard του πελάτη.

 

7.Χρήση της κάρτας

7.1.Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί την κάρτα σε όλους τους αποδέκτες της Mastercard για πληρωμές που το ύψος τους δεν ξεπερνά το υπόλοιπο ηλεκτρονικού χρήματος της κάρτας. Η paysafecard Mastercard Youth Card έχει φραγή στην αγορά ορισμένων κατηγοριών προϊόντων που δεν ενδείκνυνται για άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

7.2.Σε περίπτωση που κατά την πραγματοποίηση της συναλλαγής δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στην κάρτα, το οποίο να καλύπτει το ποσό της πληρωμής και τα τέλη που περιλαμβάνει, (όπως προβλέπονται στον όρο 10 των παρόντων Όρων Χρήσης) (από κοινού το ποσό συναλλαγής και τα τέλη, το «Ποσό Συναλλαγής»), η συναλλαγή απορρίπτεται. Επιπλέον, κάθε συναλλαγή υπόκειται σε συγκεκριμένα όρια, τα οποία ο πελάτης μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή μέσω της Ιστοσελίδας της PSC στον τομέα paysafecard Mastercard του λογαριασμού my paysafecard.

7.3.Σε ορισμένες χώρες η κάρτα ενδέχεται να μην λειτουργεί εξαιτίας περιορισμών που ισχύουν για τη Mastercard, παρόλο που ο αποδέκτης μπορεί να έχει συμπεριλάβει απεικόνιση του λογοτύπου της. Η PSC δεν δύναται να επηρεάσει το αν κάποιος επιμέρους αποδέκτης δέχεται την κάρτα ως μέσο πληρωμής.

7.4.Οι αποδέκτες διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν την ταυτότητα του πελάτη και να ζητούν την υποβολή επίσημου αποδεικτικού ταυτότητας με φωτογραφία στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμής. Δεν επιτρέπεται η χρήση της κάρτας για την πραγματοποίηση πληρωμών από πράξεις που αντιβαίνουν σε απαγορεύσεις που προβλέπει ο νόμος.

7.5.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής το ποσό συναλλαγής αφαιρείται από το υπόλοιπο της κάρτας. Εάν το ποσό τη συναλλαγής δεν αφαιρεθεί αμέσως, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το ποσό σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

8.Εντολή πληρωμής του πελάτη

8.1.Πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών με την κάρτα ο πελάτης οφείλει να ελέγχει το ποσό χρέωσης για την ορθότητά του. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η υπογραφή δικαιολογητικών, ο πελάτης πρέπει υπογράψει κατά τον ίδιο τρόπο όπως στο πεδίο υπογραφής στο πίσω μέρος της κάρτας.

8.2.Γνωστοποιώντας τα στοιχεία της κάρτας ή προσκομίζοντας την κάρτα και υπογράφοντας δικαιολογητικά ή εισάγοντας το PIN, ο πελάτης δίνει αμετάκλητα εντολή στην PSC να καταβάλει το ποσό πληρωμής στον εκάστοτε αποδέκτη. Η PSC καθίσταται εντολοδόχος ήδη από τη στιγμή αυτή. Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την PSC για το ποσό που εντάλθηκε και να της καταβάλει τα τέλη που προβλέπονται στο σημείο 10 των παρόντων όρων χρήσης για την εκάστοτε συναλλαγή, μη εγείροντας ενστάσεις ενώπιόν της σε σχέση με την κύρια συναλλαγή.

 

9.Πληροφορίες σχετικά με επιμέρους πράξεις πληρωμής

9.1.H PSC καθιστά άμεσα διαθέσιμο για τον πελάτη το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με τις διενεργηθείσες συναλλαγές στο πλαίσιο της σύμβασης κάρτας (πιστώσεις, πληρωμές, αναλήψεις μετρητών), το υπόλοιπο της κάρτας, τα τυχόν καταβληθέντα τέλη στο πλαίσιο της σύμβασης κάρτας,την ημερομηνία αποστολής ή απόδειξης (την ημερομηνία αξίας για την χρέωση ή την πίστωση) και τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε, όπου εφαρμόζεται. Αυτές οι πληροφορίες θα παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της PSCστον τομέα paysafecard Mastercard του λογαριασμού my paysafecard του πελάτη. Σε κάθε συναλλαγή αποδίδεται μία μοναδική ταυτότητα συναλλαγής που εμφαίνεται στο ιστορικό συναλλαγών. Πρέπει να αναφέρετε αυτήν την ταυτότητα συναλλαγής όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με μια συγκεκριμένη συναλλαγή. Πρέπει να ελέγχετε το υπόλοιπο της κάρτας σας και το ιστορικό συναλλαγών τακτικά. Πρέπει να αναφέρετε οποιαδήποτε παρατυπία ή να διευκρινίζετε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της PSC στο [info@paysafecard.com]. Η PSC δεν θα αλλάξει ή τροποποιήσει πληροφορίες που εμφανίζονται στο διαδικτυακό ιστορικό συναλλαγών των πελατών.

9.2.Ο πελάτης μπορεί να δει αυτές τις πληροφορίες ιστορικού οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, η PSC θα στέλνει στους πελάτες ειδοποίηση μέσω email κάθε μήνα, υπενθυμίζοντάς τους να συνδέονται στον τομέα paysafecard Mastercard του λογαριασμού my paysafecard στην Ιστοσελίδα της PSC και να αποθηκεύουν σε αρχείο pdf και/ ή να εκτυπώνουν αυτές τις πληροφορίες για να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν αυτές τις πληροφορίες σε αμετάβλητη μορφή. Ο πελάτης, συνεπώς, συναινεί στο να δει και να ζητήσει αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή.

 

10.Τέλη

Ετήσιο τέλος: 9,90 ευρώ.

Τέλος μετατροπής: Οι συναλλαγές σε νόμισμα άλλο από το ευρώ χρεώνονται με τέλος μετατροπής, το οποίο ανέρχεται στο 3 % του ποσού συναλλαγής. Επιπλέον, για λόγους αντιστάθμισης των νομισματικών διακυμάνσεων δεσμεύεται από το υπόλοιπο της κάρτας το 1 % του ποσού συναλλαγής μέχρι την επιβεβαίωση της συναλλαγής.

Αναλήψεις μετρητών: Κάθε ανάληψη μετρητών χρεώνεται με τέλος της τάξης του 3 % και ύψους τουλάχιστον 3,50 ευρώ. Για πληρωμές σε συνάλλαγμα ο πελάτης χρεώνεται βάσει της αντίστοιχης ισοτιμίας, την οποία μπορεί να ανακαλεί σε καθημερινή βάση από τη διεύθυνση https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/.

Τέλος αντικατάστασης κάρτας (απώλεια, κλοπή, φθορά): 5,00 ευρώ.

Τέλος εξαργύρωσης: 7,50 ευρώ.

Ο πελάτης βεβαιώνει ρητά ότι όλα τα τέλη και όλες οι αποζημιώσεις για δαπάνες μπορούν να αφαιρούνται και από τον προσωπικό του λογαριασμό my paysafecard.

 

11.Συναλλαγματική ισοτιμία σε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

11.1.Για συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (για παράδειγμα, αν το νόμισμα χρέωσης του λιανεμπόρου είναι διαφορετικό από το νόμισμα της κάρτας ή αν ο πελάτης χρησιμοποιήσει την paysafecard Mastercard για να κάνει μια πληρωμή στο εξωτερικό σε ξένο νόμισμα ή σε περίπτωση αναλήψεων σε ξένο νόμισμα), το ποσό της συναλλαγής θα μετατραπεί στο νόμισμα της κάρτας με τη συναλλαγματική ισοτιμία που καθορίζει η Mastercard. Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της Mastercard, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προσαυξήσεις επί των τελευταίων διαθέσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφορά που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατίθενται εδώ: https://www.paysafecard.com/lp-products/mastercard-exchange-rates/.

11.2.Ο πελάτης θα ενημερώνεται μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων (όπως SMS, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης (push) για τα ισχύουντα έξοδα μετατροπής συναλλάγματος. Ο πελάτης μπορει να επιλέξει να καταργήσει την εγγραφή για τη λήψη των εν λόγω ειδοποιήσεων.

11.3.Ημέρα της μετατροπής είναι η ημέρα κατά την οποία η PSC λαμβάνει το αίτημα του εκάστοτε αποδέκτη. Εάν η ημέρα αυτή είναι Σάββατο, Κυριακή ή επίσημη αργία, το αίτημα θεωρείται ότι παραδόθηκε την επόμενη εργάσιμη. Η ημερομηνία αυτή γνωστοποιείται στον πελάτη στο μήνυμα σχετικά με την πράξη.

 

12.Ασφαλής χρήση της κάρτας

12.1.Κατά τη χρήση της κάρτας, ο πελάτης οφείλει να τηρεί τους όρους έκδοσης και χρήσης που αποτυπώνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Αμέσως μετά την παραλαβή της κάρτας, ο πελάτης υποχρεούται να λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία της κάρτας και του PIN από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

12.2.Ο πελάτης υποχρεούται ειδικότερα να υπογράψει το ειδικό πεδίο της κάρτας αμέσως μόλις την παραλάβει. Η κάρτα πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά και χωριστά από το PIN. Η φύλαξη θεωρείται ειδικότερα πλημμελής όταν η κάρτα μπορεί να περιέλθει μη εξουσιοδοτημένα στην κατοχή τρίτων χωρίς ιδιαίτερο κόπο, όταν η κάρτα φυλάσσεται μαζί με το PIN, όταν το PIN είναι σημειωμένο επάνω στην κάρτα ή όταν η κάρτα ή τα στοιχεία της κάρτας διαβιβάζονται σε τρίτους οι οποίοι δεν συνιστούν αποδέκτες / δεν επισημαίνονται ως αποδέκτες. Το PIN δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε καμία περίπτωση. Κατά τη χρήση του PIN και των στοιχείων της κάρτας πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να μην μπορούν να υποκλαπούν από τρίτους.

12.3.Εφόσον ο πελάτης διαπιστώσει απώλεια, κλοπή, κατάχρηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη από τον ίδιο χρήση της κάρτας ή των στοιχείων της κάρτας, οφείλει να ενημερώσει πάραυτα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την PSC στον αριθμό +44 20 30 26 02 10 , ο οποίος είναι διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ειδοποίησής μας ενδέχεται όχι μόνο να επηρεάσει την ασφάλεια του λογαριασμού της κάρτας σας, αλλά και να έχει ως αποτέλεσμα την ευθύνη σας για κάθε επακόλουθη ζημία, στην περίπτωση όπου η παράλειψή σας να μας ειδοποιήσετε οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια. Αν υποπτεύεστε ότι είχε πρόσβαση άλλος στον λογαριασμό της κάρτας σας, θα ήταν καλό επίσης να επικοινωνήσετε με την αστυνομία και να αναφέρετε το συμβάν.

Σημείωση: Οι συνεργάτες της PSC δεν θα σας ρωτήσουν ποτέ το PIN σας! Γενικότερα, ποτέ μην γνωστοποιείτε το PIN σας σε άλλα άτομα.

 

13.Φραγή κάρτας

13.1.Η PSC υποχρεούται να προβεί σε φραγή της κάρτας εάν ο πελάτης απαιτήσει τη φραγή της κάρτας (εφεξής «εντολή φραγής»).

13.2.Επιπλέον, η PSC διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε φραγή της κάρτας, εφόσον η ενέργεια αυτή δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια της κάρτας ή εφόσον υφίσταται υπόνοια καταχρηστικής ή κακόβουλης χρήσης της κάρτας. Η PSC ενημερώνει τον πελάτη για την από πλευράς της κινηθείσα φραγή - εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται - καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. Η ενημέρωση του πελάτη γίνεται πριν τη φραγή, εφόσον είναι εφικτό, ειδάλλως το αργότερο αμέσως μετά από αυτήν. Τέλος, φραγή της κάρτας μπορεί να γίνει εάν έχει προηγηθεί φραγή του λογαριασμού my paysafecard του πελάτη.

13.3.Δεν επιτρέπεται η χρήση κάρτας με φραγή. Εάν εντός μίας ημερολογιακής ημέρας (ώρα κεντρικής Ευρώπης) εισαχθεί πέντε διαδοχικές φορές λανθασμένο PIN σε κάποιο τερματικό (μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών ή τερματικό πληρωμών), ανεξαρτήτως τόπου και φορέα λειτουργίας του εκάστοτε τερματικού, η περαιτέρω χρήση της κάρτας μέσω επαλήθευσης του PIN μπορεί να ανασταλεί για το υπόλοιπο της ημέρας για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, ορισμένοι από τους φορείς λειτουργίας μπορεί να προβούν υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε δέσμευση της κάρτας, χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη μέσω του τερματικού. Επιπλέον, οι έμποροι αποδέκτες της Mastercard διατηρούν το δικαίωμα να δεσμεύουν κάρτες με φραγή.

13.4.Αν η PSC θεωρεί ότι ο λογαριασμός my Paysafe card του πελάτη διατρέχει κίνδυνο απάτης ή απειλής ασφαλείας, η PSC θα χρησιμοποιήσει τον πιο σύντομο και ασφαλή τρόπο επικοινωνίας με τον πελάτη, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ο πελάτης τους έδωσε για να τους υποδείξει τι χρειάζεται να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο.

 

14.Ευθύνη του πελάτη

14.1.Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την PSC χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αν παρατηρήσει ότι εκτελέστηκε μια μη εγκεκριμένη ή μη ολοκληρωμένη συναλλαγή πληρωμής με την χρήση της paysafecard Mastercard του πελάτη, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας που βρίσκονται στο https://www.paysafecard.com/el-gr/help/contact-options/.Ο πελάτης αποκλείεται από τη δυνατότητα έγερσης αξιώσεων και ενστάσεων λόγω μη εγκεκριμένης ή μη ολοκληρωμένης πράξης πληρωμής εάν δεν ενημερώσει σχετικά την PSC το αργότερο εντός 13 (δεκατριών) μηνών από την ημέρα που εκτελέστηκε η μη εγκεκριμένη ή μη ολοκληρωμένη πράξη πληρωμής από το πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας.

 

14.2.Στην περίπτωση μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένα διεκπεραιωθείσας συναλλαγής πληρωμής από δικό μας λάθος, θα επιστρέψουμε το ποσό της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των τελών που αφαιρέθηκαν από αυτό, το συντομότερο δυνατόν. Αυτό δεν θα εφαρμόζεται:

14.2.1.Στην περίπτωση που η μη εγκεκριμένη πληρωμή οφείλεται στο ότι εσείς δεν διατηρήσατε την κάρτα ή το PIN ασφαλή, σύμφωνα με την παράγραφο 12 των παρόντων Όρων Χρήσης, οπότε και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για τα πρώτα €50 εκτός αν εφαρμόζεται η παράγραφος 14.2.3.

14.2.2.Αν δεν μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για κάθε απώλεια κωδικού σας ή για άλλο συμβάν που εύλογα μπορεί να προκαλέσει διακινδύνευση της ασφάλειας της κάρτας σας, αφότου λάβατε γνώση τέτοιου γεγονότος, οπότε και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για τις προκληθείσες ζημίες, εκτός αν μας ειδοποιήσετε.

14.2.3.Αν η συναλλαγή ήταν μη εγκεκριμένη, αλλά δράσατε δολίως ή διακινδυνεύσατε την ασφάλεια της κάρτας σας από δόλο ή βαριά αμέλεια, οπότε και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις ζημίες ή

14.2.4.Αν δεν αμφισβητήσετε ή θέσετε υπ’ όψιν μας την μη εγκεκριμένη ή εσφαλμένα διεκπεραιωθείσα συναλλαγή μέσα σε 13 μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής.

 

14.3.Εκτός αν δράσατε δολίως, η παράγραφος 14.2.1 δεν θα εφαρμόζεται σε συναλλαγές που έγιναν από εσάς αφού μας ειδοποιήσατε σύμφωνα με την παράγραφο 12.3, σε περίπτωση που δεν σας προσφέραμε τα κατάλληλα μέσα για ειδοποίηση, οπότε και παραμένουμε υπεύθυνοι και θα επιστρέψουμε το ποσό οποιασδήποτε μη εγκεκριμένης συναλλαγής σε εσάς, όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

14.4.Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης ή λάθος κατευθυνόμενης πληρωμής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να σας βοηθήσουμε να ανιχνεύσετε και να ανακτήσετε τέτοιες πληρωμές.

14.5.Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν φέρουμε ευθύνη για καμία διακοπή ή βλάβη της υπηρεσίας μας ή για διακοπές ή βλάβες σε ενδιάμεσες υπηρεσίες στις οποίες βασιζόμαστε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε με το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια διακοπή ή βλάβη οφείλεται σε μη κανονικές και απρόβλεπτες περιστάσεις που υπερβαίνουν τον εύλογο έλεγχό μας ή τον έλεγχο του σχετικού μεσολαβητή.

 

15.Ευθύνη της PSC

15.1.Η PSC δεν εγγυάται ότι ο αποδέκτης θα δεχθεί πληρωμές από το λογαριασμό my paysafecard, ή ότι η PSC θα εγκρίνει κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε πρόβλημα του συστήματος, κάτι εκτός του εύλογου ελέγχου της PSC , ή λόγω του ότι η PSC ανησυχεί ότι ο λογαριασμός my paysafecard δεν χρησιμοποιείται ορθά. Αντίστοιχα, η PSC δεν ευθύνεται στην περίπτωση που ο αποδέκτης αρνείται να δεχθεί πληρωμή από λογαριασμό my paysafecard, ή η PSC δεν εγκρίνει συναλλαγή, ή η PSC ακυρώνει ή αναστέλλει τη χρήση του λογαριασμού my paysafecard, στο μέτρο που επιτρέπεται υπό τους παρόντες Όρους Χρήσης και το νόμο. Εκτός αν άλλως απαιτείται από το νόμο, η PSC δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκληθεί στον πελάτη ως αποτέλεσμα της ολικής ή μερικής χρήσης ή αδυναμίας χρήσης από τον πελάτη του λογαριασμού my paysafecard, ή τη χρήση λογαριασμού από τρίτον. H PSC επίσης δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή έξοδα του πελάτη που προκύπτουν από την συμμόρφωση της PSC με τις απαιτήσεις εκ του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν χρησιμοποιεί το λογαριασμό my paysafe card σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή η PSC θεωρεί ότι ο πελάτης χρησιμοποίει το λογαριασμό my paysafecard δολίως, η PSC επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρεώσει τον πελάτη για κάθε εύλογο κόστος στο οποίο προβαίνει για να λάβει δράσει για να σταματήσει η χρήση του λογαριασμού my paysafe card από τον πελάτη και για να ανακτηθεί κάθε χρηματικό ποσό που οφείλεται, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του πελάτη. της PSC.

15.2.Η PSC δεν ευθύνεται για ζημίες που επέρχονται λόγω ανωτέρας βίας, αναταραχών, πολέμου, φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων κειμένων εκτός του εύλογου πεδίου ελέγχου της. Η PSC δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της κάρτας και του συστήματος αποδοχής Mastercard.

15.3.Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού, περιορισμού ή οριοθέτησης της ευθύνης δεν βρίσκουν εφαρμογή σε περιπτώσεις ζημίας λόγω θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας.

15.4.Η PSC δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, το σύννομο ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που πληρώνονται μέσω της κάρτας. Διαφωνίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού paysafecard πρέπει να διευθετούνται απευθείας με τη συμβεβλημένη επιχείρηση.

 

16.Επιστροφή πληρωμών

Ο πελάτης δέχεται ότι η επιστροφή ποσών, αν επιστρέφονται, που κατέβαλε με την κάρτα του σε αποδέκτες γίνεται μέσω πίστωσης της κάρτας.

 

17.Εξαργύρωση

17.1.Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή εξαργύρωση του ποσού που υπάρχει στην κάρτα του σε μορφή ηλεκτρονικού χρήματος (είτε ολόκληρου του ποσού είτε μέρους αυτού), διαβιβάζοντας στην PSC τον αριθμό της κάρτας του, το ύψος του προς εξαργύρωση ποσού, το πλήρες ονοματεπώνυμό του, ένα ευανάγνωστο αντίγραφο επίσημου αποδεικτικού ταυτότητας με τη φωτογραφία του και τα στοιχεία του ατομικού του τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα, στον οποίο επιθυμεί να μεταβιβαστεί το ποσό, μαζί με το IBAN και το BIC. Πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες επικοινωνίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο της PSC.

17.2.Για λόγους συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, η PSC δικαιούται και υποχρεούται να ζητήσει από τον πελάτη να βεβαιώσει την ταυτότητά του, προτού διεκπεραιώσει θετικά το αίτημα εξαργύρωσης. Ο πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στον έλεγχο της ταυτότητάς του από την PSC στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαργύρωσης πριν την καταβολή του ποσού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απάτης και να εφαρμοστούν οι οδηγίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες νομικές ρυθμίσεις.

17.3.Για την εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος δεν προβλέπεται κάποιο ελάχιστο ποσό, ωστόσο το ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό υπό μορφή ηλεκτρονικού χρήματος πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των τελών με τα οποία βαρύνεται η συγκεκριμένη εξαργύρωση. Η εξαργύρωση ποσών κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, καθώς και μετά την παρέλευση προθεσμίας ενός έτους από τη λήξη της σύμβασης, βαρύνεται με τα προβλεπόμενα από το σημείο 10 τέλη. Η εξαργύρωση εντός ενός έτους από τη λήξη της σύμβασης είναι δωρεάν για τον πελάτη.

Σημείωση: Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι το δικαίωμα να απαιτήσετε εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος αποσβήνεται με την παρέλευση έξι (6) ετών από τη λήξη της σύμβασης.

17.4.Η εξαργύρωση ποσών, τα οποία πιστώθηκαν στην κάρτα του πελάτη στο πλαίσιο διαφημιστικής/προωθητικής δράσης, αποκλείεται στο μέτρο που τα εν λόγω ποσά δεν αποτελούν ηλεκτρονικό χρήμα.

Σημείωση: Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε τέλος εξαργύρωσης ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης.

 

18.Ανακοινώσεις προς τον πελάτη

18.1.Η PSC απευθύνει όλες της τις ανακοινώσεις προς τον πελάτη (περιλαμβανομένων όσων αφορούν νομικές συναλλαγές) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν υποβληθεί πιο πρόσφατα από τον τελευταίο. Συνεπώς, ο πελάτης οφείλει να ενημερώνει ανυπερθέτως την PSC για κάθε αλλαγή στη διεύθυνσή του, στο σταθερό του τηλέφωνο, στο κινητό του τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προβαίνοντας στις απαραίτητες τροποποιήσεις στο πεδίο «Τα στοιχεία μου» του λογαριασμού my paysafecard στην Ιστοσελίδα της PSC ή επικοινωνώντας με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Η PSC δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης παραλείψει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως υποχρεούται.

18.2.Η PSC κοινοποιεί στον πελάτη πληροφορίες σχετικά με την κάρτα του, οδηγίες ασφαλείας, καθώς και σημαντικά γεγονότα που αφορούν την κάρτα κ.λπ. Αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης, ο πελάτης συναινεί στην τακτική αποστολή των εν λόγω πληροφοριών προς αυτόν μέσω e-mail ή SMS. Επιπλέον, η PSC αποστέλλει τακτικά στον πελάτη ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες σχετικά με διαφημιστικές και προωθητικές δράσεις και λοιπά πλεονεκτήματα για τον τελευταίο, εφόσον αυτός έχει συναινέσει στη λήψη πληροφοριών τέτοιου είδους.

 

19.Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας διατίθενται στους πελάτες στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπό μας.

 

20.Διάρκεια σύμβασης, λήξη σύμβασης, συνέπειες λήξης της σύμβασης

20.1.Η σύμβαση κάρτας συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση με προθεσμία ενός μήνα, αποστέλλοντας γραπτή επιστολή καταγγελίας στην PSC. Σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος ή σε περίπτωση που οι όροι χρήσης τροποποιηθούν από την PSC σύμφωνα με το σημείο 21, η σύμβαση κάρτας μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως από τον πελάτη με άμεση εφαρμογή. Οι υφιστάμενες υποχρεώσεις του πελάτη δεν θίγονται από την καταγγελία ή άμεση λύση και είναι τηρητέες.

20.2.Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τακτική καταγγελία της σύμβασης κάρτας τηρώντας προθεσμία 2 (δύο) μηνών και αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί από τον πελάτη. Η διάταξη αυτή δεν θίγει το δικαίωμα της PSC να προβεί σε έκτακτη καταγγελία για σοβαρό λόγο.

20.3.Επιπλέον, η σύμβαση κάρτας λήγει αυτόματα με τη λήξη της σύμβασης χρήσης του λογαριασμού my paysafecard, μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα για έκδοση κάρτας.

20.4.Άμα τη λήξη της σύμβασης η κάρτα απενεργοποιείται και παραδίδεται ανυπερθέτως στην PSC. Το πιστωτικό υπόλοιπο που υπάρχει στην κάρτα τη στιγμή της απενεργοποίησης επιστρέφεται από την PSC στον πελάτη, αφού παρακρατηθούν τυχόν ανταπαιτήσεις, ιδίως από αξιώσεις σύμφωνα με το σημείο 10 (τέλη). Ετήσια τέλη που έχουν ήδη πληρωθεί επιστρέφονται στον πελάτη αναλογικά. Για τον σκοπό αυτό ο πελάτης οφείλει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το σημείο 17 διαδικασία εξαργύρωσης (Εξαργύρωση).

20.5.Σε περίπτωση που η περίοδος ισχύος της κάρτας εκτείνεται και μετά τη λήξη της σύμβασης, ο πελάτης οφείλει εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη της σύμβασης να επιστρέψει την κάρτα στην PSC ή να βεβαιώσει γραπτώς την καταστροφή της κάρτας.

 

21.Τροποποίηση και συμπλήρωση των όρων χρήσης

21.1.Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση γνωστοποιείται στον πελάτη εγγράφως μέσω μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη στον λογαριασμό my paysafecard το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Τα μέρη συμφωνούν ότι εάν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις του πριν την προτεινόμενη έναρξη ισχύος της τροποποίησης, τότε λογίζεται πως συναινεί στην προτεινόμενη τροποποίηση και αυτή καθίσταται έγκυρο μέρος της σύμβασης κάρτας.

21.2.Πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, ο πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση με την PSC χωρίς προθεσμία. Η PSC, κατά την υποβολή πρότασης τροποποίησης της σύμβασης, ενημερώνει τον πελάτη ως προς τις συνέπειες της σιωπής του, καθώς και ως προς το δικαίωμά του να προβεί σε καταγγελία χωρίς επιβάρυνση και άνευ προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης περιέχονται στο σημείο 20.

21.3.Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έχουν άμεση ισχύ χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον βασίζονται στις συμφωνημένες συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς. Η απλή επέκταση λειτουργιών, η εισαγωγή νέων υπηρεσιών ή οι αλλαγές στις μεθόδους πληρωμής, καθώς και στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις, δεν επιφέρουν καμία τροποποίηση στη σύμβαση.

 

22.Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης

22.1.Η PSC διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση κάρτας σε άλλη επιχείρηση, η οποία διαθέτει τις αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εποπτικές άδειες. Σε μια τέτοια περίπτωση τα δικαιώματά σας δεν θίγονται.

22.2.Η μεταβίβαση της σύμβασης κάρτας γνωστοποιείται στον πελάτη τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα. Πριν την έναρξη ισχύος της μεταβίβασης, ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με την PSC χωρίς προθεσμία. Στην ειδοποίηση σχετικά με τη μεταβίβαση, η PSC ενημερώνει τον πελάτη ως προς τις συνέπειες της σιωπής του, καθώς και ως προς το δικαίωμά του να προβεί σε καταγγελία χωρίς επιβάρυνση και άνευ προθεσμίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης περιέχονται στο σημείο 20.

 

23.Εφαρμοστέο δίκαιο / υποβολή παραπόνων

23.1.Η παρούσα σύμβαση και οι προσυμβατικές σχέσεις διέπονται από το Ελληνικόδίκαιο, με εξαίρεση τους κανόνες τραπεζικής εποπτείας, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το ιρλανδικό δίκαιο με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης. Ο πελάτης και η PSC συμφωνούν πως τα δικαστήρια της Ελλάδας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διευθέτηση κάθε διαφοράς που προκύψει μεταξύ μας από την παρούσα. Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι ή μέρη μεμονωμένων όρων καταστούν ανίσχυροι, δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και της λοιπής σύμβασης.

23.2.Ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει παράπονα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@paysafecard.com. Θα προσπαθήσουμε να διευθετήσουμε όλα τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση αδιευθέτητων παραπόνων, ο πελάτης μπορεί επιπλέον να απευθύνεται στην ιρλανδική Υπηρεσία Διαμεσολάβησης για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Συνταξιοδοτικούς Φορείς (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), στη διεύθυνση Lincoln House, Lincoln Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, τηλέφωνο: +353 1 567 7000 (για κλήσεις προερχόμενες εκτός Ιρλανδίας) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fspo.ie. Σε περίπτωση παραπόνων που δεν μπορούν να διευθετηθούν διαφορετικά, μη αποκλειστικά αρμόδια είναι τα ιρλανδικά δικαστήρια. Το δικαίωμα του πελάτη να προσφύγει στα κυπριακά δικαστήρια δεν θίγεται από την παρούσα ρύθμιση.

 

<< Back to list