Aide

 

Algemene voorwaarden van "my paysafecard"

Versie: Juni 2021 / België

 

1. Algemene bepalingen

1.1. Het my paysafecard account wordt door Paysafe Prepaid Services Limited (hierna te noemen: "PSC" of "wij") opgericht en beheerd. PSC is gevestigd in Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, D04 Y7R5, Ierland (registratienummer C185005) - bereikbaar via e-mail: info@paysafecard.com - en biedt dienstverleningen aan met betrekking tot het uitgeven van elektronisch geld, met toestemming van de Ierse overheidsinstantie voor toezicht op financiële dienstverlening de centrale bank van Ierland (Central Bank of Ireland - CBI; registratienummer: 900021). PSC is gemachtigd deze dienstverleningen in België aan te bieden op basis van de bepalingen omtrent de EU-pas.

1.2. De opening, het gebruik en de opheffing van het my paysafecard account zoals de modaliteiten van het omruilen van het aanwezige e-geld zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden die tegelijkertijd als het contract tussen PSC en de klanten fungeert. De overeenkomst wordt in de Frans taal afgesloten. Klanten worden in Frans, Nederlandse of Engelse taal te woord gestaan. Middels de registratie voor het my paysafe- card account gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De actuele versie van de Algemene Voorwaarden kunt u op de website van PSC http://www.paysafecard.com/be ("PSC website") onder de link "Algemene Voorwaarden" terugvinden.

1.3. U dient de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen aangezien deze belangrijke informatie over uw rechten en plichten bevat betreffende uw my paysafecard account en u verplicht bent uw my paysafecard account conform deze Algemene Voorwaarden te gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het elektronische geld op uw my paysafecard account, samen met aanvullende voorwaarden die gelden voor kaarten gerelateerd aan het my paysafecard account (indien van toepassing). In het geval van een strijdigheid tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Het elektronisch geld op het my paysafecard account behoort enkel en alleen toe aan de persoon waarop het my paysafecard account geregistreerd is. De klant is niet gemachtigd het my paysafecard account aan derden over te dragen.

 

Let op: Het my paysafecard account dient primair voor het uitvoeren en ontvangen van elektronisch geld betalingen. Het betreft geen bankrekening. U ontvangt over het opgeslagen tegoed in vorm van elektronisch geld op het my paysafecard account geen rente. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden neemt u ter kennisgeving aan dat uw my paysafecard account niet door het Ierse depositogarantiestelsel (Irish Deposit Guarantee Scheme) is geregistreerd. Meer informatie over het my paysafecard account zoals antwoor- den op veel gestelde vragen kunt u terugvinden op de website van PSC.

 

2. Vereisten

2.1. De klant dient minimaal 16 jaar oud en woonachtig in België te zijn om een my paysafecard account te openen. Daarnaast dient de klant te beschikken over een geldig legitimatiebewijs. PSC is te allen tijde gemachtigd klanten te verzoeken zich te legitimeren.

2.2.De klant dient toegang te hebben tot een PC met internetaansluiting die beschikt over een internetbrowser waarin Javascript geactiveerd is of een geïnstalleerde Flash Plug-in in de Browser en tot een e-mail pro- gramma of een passende web-cliënt. Daarnaast dient de klant te beschikken over een mobiele telefoon die SMS-berichten kan ontvangen, (een mobiel telefoonnummer van een Belgische provider). Het beschikbaar stellen van deze (eventuele kosten plichtige) producten is geen onderdeel van het contract.

2.3. Per klant mag er maar één my paysafecard account geopend worden. Deze moet op naam van de klant worden afgesloten. Het afsluiten van meer my paysafecard accounts voor de klant zelf en/ of een derde is niet toegestaan. In het geval van een overtreding zijn wij gemachtigd direct over te gaan tot het blokkeren van het desbetreffende my paysafecard account. Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden bevestigd de klant dat het account op eigen naam en op eigen rekening gevoerd wordt, zelf de zaken te behartigen en niet in opdracht van een derde te handelen.

 

3. Registratie en activering

3.1. Het my paysafecard account wordt in twee varianten aangeboden

- My paysafecard account met status "Standard"

- My paysafecard account met status "Unlimited"

 

3.2. Registratie voor het my paysafecard account met status "Standard":

3.2.1. Online registratie: Voor het inrichten van het my paysafecard account is een eenmalige online registratie op de website van PSC vereist.Hierbij dient de klant de benodigde gegevens waarheidsgetrouw in te vullen. Zoals bepaald in punt 5A, dient de klant deze gegevens in eigen belang voor derde partijen geheim te houden (zie hiervoor punt 9). PSC is gemachtigd bewijs van identiteit, woonvestiging en onderbouwende documenten van verdere voor de registratie vereiste gegevens op te vragen.

3.2.2. Het tot stand komen van het contract: Door het online registratieformulier te versturen, draagt de klant de offerte voor het afsluiten van het contract op basis van de Algemene Voorwaarden over aan PSC. PSC controleert de tijdens de registratie opgegeven data. De klant ontvangt een code via SMS op het mobiele

3.2.3. telefoonnummer welke is opgegeven via het online registratieformulier. Na het invoeren van de juiste code op de website van PSC en succesvolle verificatie van diverse data, ontvangt de klant een e-mail waarin zijn offerte geaccepteerd wordt.

3.2.4. De activering van het my paysafecard account: Met het accepteren van de offerte voor het afsluiten van het contract, ontvangt de klant een bevestigingslink voor de activering van het my paysafecard account met status "Standard".

Limiet: Voor een my paysafecard-account met een status "Standard" gelden er voor oplaadbeurten (volgens punten 4 en 6) en betalingen (punt 5) transactielimieten en/of andere limieten gebaseerd op een risico-eval- uatie. Voor meer informatie over bepaalde limieten kan de klant na het inloggen in zijn my paysafecard account terecht in het accountoverzicht in het hoofdstuk "Uw actuele limieten". PSC heeft te allen tijde het recht om deze limieten tijdelijk of permanent naar eigen goeddunken te verhogen of te verlagen, rekening houdend met witwas- en veiligheidsrisico's.

3.3. Activering van het my paysafecard account met status "Unlimited":

3.3.1. Upgrade: Voor transacties die de limiet, welke in punt 3.2.4. genoemd worden overschrijden, is het noodzakelijk om binnen het my paysafecard account de status te upgraden naar "Unlimited". Daarvoor is het overhandigen van een geldig legitimatiebewijs en een tweede document welke door een overheidsinstelling of een reguliere onderneming is vrijgegeven (bv. elektrarekening, gasrekening) via de documenten upload op de website van PSC vereist. Daarnaast dient de klant het documentnummer door te geven van het ter identificatie gebruikte legitimatiebewijs inclusief specifieke informatie (plaats, datum van afgifte en geboortedatum). Deze wordt vervolgens elektronisch gecontroleerd. Een specifieke omschrijving van het upgrade proces zoals het daartoe benodigde document is op de website van PSC in te zien. Let wel: wij kunnen de vereiste documenten, die u dient te overhandigen, wijzigen. Indien dergelijke wijziging wordt doorgevoerd, zullen wij de informatie ten aanzien van de te overhandigen documenten aanpassen op de PSC website.

3.3.2. Activering: Nadat er een succesvolle verificatie van de documenten heeft plaatsgevonden, kan, op PSC's initiatief, het my paysafecard account in status "Unlimited" worden geactiveerd en wordt de klant hier per e-mail over geïnformeerd.

3.3.3. Limiet: Voor een my paysafecard account met een status "Unlimited" zijn er verschillende limieten. De limieten zijn gebaseerd op een risico-evaluatie. Voor meer informatie over bepaalde limieten kan de klant na het inloggen in zijn my paysafecard account terecht in het accountoverzicht in het hoofdstuk "Uw actuele limieten" op de PSC Website. PSC heeft te allen tijde het recht om deze limieten tijdelijk of permanent naar eigen goeddunken te verhogen of te verlagen.

 

4. Opwaardering

4.1. Na activering kan de klant zijn my paysafecard account middels de paysafecard pincodes opwaarderen tot aan het accounttype afhankelijke maximum (zie punt 3.3.3) op de inlogpagina van de PSC Website en het invoeren van de 16 tekens lange paysafecard pincode. Het actuele limiet kan de klant op de website van PSC inzien.

4.2. Voor het opwaarderen van het my paysafecard account mogen uitsluitend paysafecard pincodes gebruikt worden die de klant door aankoop bij een geautoriseerd verkooppunt in Nederland verkregen heeft. Infor- matie over de PSC geautoriseerde verkooppunten is te vinden op de website van PSC. Uitbreidingen met betrekking tot de mogelijkheden tot het opwaarderen zijn voorbehouden en de klant wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

4.3. In het geval van succesvolle opwaardering is het nieuwe opwaardeerbedrag binnen het my paysafecard account direct zichtbaar voor de klant.

Let op: Het is verboden paysafecard pincodes via niet geautoriseerde internetplatformen te verkopen, te verhan- delen en te verwerven. Dit verbod heeft expliciet betrekking op de zogeheten "ruilbeurzen" waarop paysafecard pincodes illegaal voor de verkoop worden aangeboden. PSC heeft zich het recht voorbehouden de opwaardering van het my paysafecard account met paysafecard pincodes die niet rechtmatig verworven zijn, te blokkeren respectievelijk het gebruik van een dergelijk verworven elektronisch geld bedrag voor het my paysafecard account te voorkomen.

 

5. Transacties van betalingen

5.1. De klant kan via het my paysafecard account bij paysafecard acceptatiebedrijven , die betalingen van my paysafecard accounts accepteren, met het beschikbare elektronisch geld bedrag betalen, rekening houdend met de bestaande transactielimieten (punt 3.2.4.). De voorwaarden op de website van de acceptatiebedrijf zijn leidend voor de acceptatie van betalingen met de my paysafecard account.

5.2. De betalingsmogelijkheden kunnen per acceptatiebedrijf beperkt zijn, afhankelijk van de leeftijd van de betaler (bv. meerderjarig), en de status van het my paysafecard account zoals bijvoorbeeld het land in welke het my paysafecard account is aangemeld en wordt gebruikt. PSC kan niet garanderen dat het my paysafecard account te allen tijde bij elke acceptatiebedrijf als betaalmethode beschikbaar is.

5.3. Verloop van betalingstransacties: Door het kiezen van de betaaloptie my paysafecard kan de klant een betaling naar een bij een paysafecard acceptatiebedrijf via het selecteren van de ‟betaling met paysafecard”-optie weergegeven op de website van het acceptatiebedrijf . Daardoor wordt het my paysafecard dialoogvenster voor betalingen geopend waarin de betaalgegevens aangegeven worden. De klant kan de transactie autoriseren door het invoeren van de toegangsgegevens (en/of in lijn met enige andere veiligheidsprocedure, waar PSC de klant aan kan onderwerpen of die door de acceptatiebedrijf wordt vereist) in het my paysafecard dialoogvenster (betaalopdracht). Middels de autorisatie wordt de betaalopdracht bevestigd. PSC voert de betaalopdracht direct na ontvangst uit zodat de betaalopdracht van de klant niet ingetrokken kan worden.

 

Let op: Voordat u de toegangsgegevens invoert dient u zich ervan te verzekeren dat het gaat om het PSC dialoogvenster voor betalingen op de PSC Website met URL https://customer.cc.at.

paysafecard.com en dat het paysafecard veiligheidscertificaat in de adresregel van uw browser zicht- baar is. Verdere informatie en veiligheidsaanwijzingen vindt u onder "Help" op onze website.

5.4. Ter bescherming van het my paysafecard account tegen onjuiste betalingen kan PSC aanvullende veiligheid- skenmerken (zoals bv. SMS-tan-procedure) ter autorisatie van betalingen instellen. De klant dient te handel- en in overeenstemming met de veiligheidsprocedures, die worden opgelegd door PSC, en waarover de klant van tijd tot tijd wordt geïnformeerd door PSC.

5.5. Weigering van betaalopdrachten: PSC zal een betalingstransactie weigeren wanneer

a.) door de uitvoer een binnenlandse of regeling of een rechtelijk of officieel reglement overtreden wordt.

b.) er een gegronde verdenking bestaat dat de uitvoer een strafbare handeling is of conform de regelgeving met betrekking tot het witwassen van geld verboden is.

c.) de toegangsgegevens respectievelijk de veiligheidsparameters niet of onvolledig aangegeven worden

d.) het my paysafecard account geblokkeerd is

e.) door de uitvoer van de betaalopdracht een voor het account vastgelegde transactielimiet (punt 3.2.4.) overschreden wordt of

f.) het my paysafecard account niet over voldoende dekking (tegoed) voor de betaling van het gewenste bedrag beschikt.

 

5.6. In het geval van weigering wordt de klant over het niet uitvoeren van de betalingen direct geïnformeerd door middel van het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat is opgeslagen in het my paysafecard account van de klant.

5.7. Indien de betaling, die de klant aan PSC opdraagt uit te voeren, te laat wordt uitgevoerd, dan mag de klant PSC vragen de betaaldienstverlener van de ontvanger te contacteren en te vragen hem de rekening te cred- iteren alsof het is ontvangen op de afgesproken datum.

 

5.A. Derde partij dienstverleners (Third Party Providers)

 

5.A.1. De klant kan:

a.) een Derde Partij Dienstverlener instrueren toegang te geven tot de informatie op zijn my paysafecard account; of

b.) in het geval dat PSC de klanten de mogelijkheid geeft betalingsopdrachten te initiëren vanaf de klant zijn my paysafecard account, de betalingen vanaf zijn my paysafecard account, zolang de Derde Partij Dienstverlener open en transparant is over zijn identiteit en handelingen in lijn met de relevante reguleringsvereisten (tenzij PSC het tegenovergestelde aangeeft, is het de klant niet toegestaan zijn veiligheidsgegevens aan een derde partij te geven). PSC zal elke instructie van een Derde Partij Dienst- verlener behandelen alsof de instructie van een klant afkomstig is.

5.A.2. PSC mag een Derde Partij Dienstverlener toegang weigeren tot een klant zijn my paysafecard account indien het een niet-toegestane of frauduleuze toegang door de Derde Partij Dienstverlener betreft. Voordat PSC hiertoe overgaat, zal PSC de klant informeren en uitleggen wat de redenen zijn voor dergelijke weigering, tenzij het redelijkerwijs niet mogelijk is, in dit geval zal PSC de klant onmiddellijk informeren nadat de weigering heeft plaatsgevonden. In beide gevallen zal PSC de klant informeren op een gepaste wijze zoals in de gegeven omstandigheden van hem verwacht mag worden. PSC zal de klant niet informeren over de redenen indien dit de redelijke veiligheidsmaatregelen zal ondermijnen of in het geval dit onwettelijk is. PSC kan de verschillende manieren van toegang tot de klant zijn my paysafecard account kenbaar maken aan de Derde Partij Dienstverlener. In dergelijk geval, en de Derde Partij Dienstverlener probeert toegang te krijgen tot de my paysafecard account op een andere manier, PSC mag dergelijke toegang weigeren.

5.A.3. Indien de klant denkt dat een betaling incorrect is of niet is toegestaan, dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan PSC te melden, zelfs in het geval dat de klant gebruik maakt van een Derde Partij Dienstverlener.

 

6. Ontvangst van betalingen

6.1. Acceptatiebedrijf kunnen de klant de mogelijkheid bieden, op te eisen dat het klantentegoed overgemaakt wordt op het my paysafecard account van de klant. De klant kan de uitbetalingstransactie initiëren door de uitbetalingsoptie my paysafecard account op de website van de desbetreffende acceptatiebedrijf te selecteren. De uitbetalingsvoorwaarden van de acceptatiebedrijf zijn leidend. Zodra de uitbetaling door de acceptatiebedrijf wordt vrijgegeven, wordt het uitbetalingsbedrag (exclusief mogelijke kosten van de onderneming) op de my paysafecard account van de klant gecrediteerd. De klant wordt op de hoogte gebracht van de ontvangst van de betaling middels het transactieoverzicht op het my paysafecard account, samen met de ontvangstdatum (de creditwaarde datum), de in rekening gebrachte kosten van de acceptatiebedrijf en, indien van toepassing, de gebruikte wisselkoers. Elke transactie heeft een uniek transactie ID, die wordt weergegeven in het transactieoverzicht. PSC zal de weergegeven informatie in het transactieoverzicht niet aanpassen of wijzigen. U zult regelmatig dienen te controleren of de ingekomen betalingen overeenkomen met uw eigen gegevens. Bovendien heeft de acceptatiebedrijf de mogelijkheid om bedragen die de klant via zijn my paysafecard account heeft betaald, op verzoek van de klant geheel of ten dele terug te boeken naar het my paysafecard account van de klant (bijv. in geval van een restitutie van het aankoopbedrag bij een retourzending van goederen).

6.2. De ontvangst van betalingen is nadrukkelijk niet mogelijk wanneer,

a.) het my paysafecard account van de klant geblokkeerd is of niet de benodigde status voor het ontvangen van betalingen heeft;

b.) het voor het my paysafecard account met desbetreffende status bestaande limiet (zie 3.2.4. en 3.3.3.) zou overschrijden; of

c.) de acceptatiebedrijf niet gemachtigd is betalingen op het my paysafecard account van de klant te verrichten.

In het geval van weigering wordt de acceptatiebedrijf en de klant direct geïnformeerd over de niet uitgevoerde betalingen.

 

7. Informatie over betalingstransacties

7.1. PSC informeert de klant onmiddellijk over de in het kader van de contractsbepalingen uitgevoerde transacties zoals saldo en transactiehistorie in het gebruikersgedeelte van het my paysafecard account, de ontvangstdatum of toezending van een betalingsopdracht (de valutadatum van creditering of debitering), de in rekening gebracht kosten en, indien van toepassing, de gebruikte wisselkoers. Hiervoor zal PSC het transactieoverzicht gebruiken dat beschikbaar is in het gebruikersgedeelte van het my paysafecard account van de klant. Elke transactie krijgt een uniek transactie ID toegewezen en wordt weergegeven in het transac- tieoverzicht. In elke communicatie met PSC, bijvoorbeeld in het geval u een vraag heeft over een specifieke transactie, dient u dit uniek transactie ID te noemen. U dient uw gegevens op de my paysafecard account balans en het transactie overzicht op een regelmatige basis te controleren. U dient elke onregelmatigheid zo snel mogelijk te melden en vragen die u heeft zo spoedig mogelijk verduidelijkt te hebben door contact op te nemen met de klantenservice van PSC via [info@paysafecard.com]. PSC zal de weergegeven informatie in het transactieoverzicht van de klant zijn my paysafecard account niet aanpassen of wijzigen.

7.2. PSC zal de klant maandelijks per e-mail herinneren om in te loggen op zijn my paysafe account en deze informatie in het formaat van een .pdf-document te downloaden en/of deze informatie te printen om de gegevens vervolgens ongewijzigd te kunnen bewaren en weer te geven. De klant stemt ermee in deze infor- matie digitaal in te zien en op te vragen. De klant geeft daarom toestemming om de informatie in te zien en te deze informatie op te roepen in elektronische vorm.

 

8.Veiligheid van het my paysafecard account

8.1. De klant dient ervoor te zorgen dat de in het kader van het my paysafecard account afgegeven data te allen tijde actueel is. Hij dient wijzigingen van contactgegevens - vooral van het e-mail adres en het mobiele tele- foonnummer - onmiddellijk bij het gebruikersgedeelte van het my paysafecard account aan te passen.

8.2. PSC is gemachtigd de klant te allen tijde te verzoeken de juistheid en actualiteit van de in het gebruikersgedeelte afgegeven informatie van de klant door middel van bewijsstukken te bevestigen.

8.3. Om veiligheidsredenen van het my paysafecard account is PSC gemachtigd contact op te nemen met de klant via het opgegeven e-mail adres en/of via SMS op het opgegeven mobiele telefoonnummer. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het functioneren van het opgegeven e-mail adres en het mobiele telefoonnummer te controleren en vervolgens de aan hem geadresseerde berichten van PSC onmiddellijk op te roepen en te lezen. Op deze manier kunnen niet geautoriseerde handelingen via het my paysafecard account worden voorkomen.

8.4. Indien PSC het vermoeden heeft dat het my paysafe account van de klant risico loopt op fraude of er een veiligheidsrisico dreigt, zal PSC op de snelste en meest veilige manier contact opnemen met de klant, aan de hand van de gegevens die de klant aan PSC heeft verstrekt, om het risico aan te pakken. Het gebruik van het my paysafecard account voor betaaldoeleinden is beperkt door het actuele elektronisch geld bedrag wat op het my paysafecard account staat. De klant heeft de mogelijkheid het limiet en het daarmee verbondene risico bij het in het bezit hebben van een my paysafecard account te allen tijde door opwaarderingen en afwaarderingen te bepalen.

 

9. Geheimhouding van de aanmeldingsgegevens en gedrag in het geval van misbruik

9.1. De klant is verplicht zijn toegangsgegevens zoals bestaande veiligheidsparameters tegen het onbevoegde gebruik door derde te beschermen. Vooral dienen de toegangsgegevens in eigen belang niet in leesbare vorm voor een derde genoteerd te worden (onderworpen aan punt 5.A).

9.2. Om misbruik door middel van bespieden van toegangsgegevens via internet te voorkomen dient de klant zich voor het invoeren van toegangsgegevens ervan te verzekeren dat het gaat om het dialoogvenster voor betalingen van PSC op de website https://customer.cc.at.paysafecard.com en dat het paysafecard veiligheidscertificaat in de adresregel van de browser zichtbaar is.

9.3. Constateert de klant verlies of diefstal van zijn toegangsgegevens en veiligheidsparameters, mis- bruik of overig niet geautoriseerd gebruik van zijn toegangsgegevens en veiligheidsparameters dient deze PSC met onverwijlde spoed telefonisch (zie het Hotline-nummer op de PSC-website) of online onder https://www.paysafecard.com/nl-be/veiligheid/account-annuleren/ op de hoogte te stellen om het my paysafecard account te laten blokkeren ("Verzoek tot blokkering"). Enige ver- traging in het met onverwijlde spoed melden aan PSC kan niet alleen de veiligheid van de klant zijn my paysafe account aantasten, maar kan ook tot gevolg hebben dat de klant aansprakelijk is voor verliezen indien de klant nalaat PSC op de hoogte te stellen en dit kan worden gezien als opzet of grove nalatigheid. Als de klant het vermoeden heeft dat zijn my paysafecard account is bezocht door iemand anders, dient hij eveneens contact op te nemen met de politie en melding te maken van het incident.

9.4. Hetzelfde geldt wanneer de klant het vermoeden heeft dat een ander persoon illegaal kennis heeft ge- nomen van de toegangsgegevens of veiligheidsparameters, in het geval van misbruik of overig niet geautor- iseerd gebruik van zijn toegangsgegevens en veiligheidsparameters.

9.5. De contactgegevens voor het indienen van een verzoek tot blokkering zijn voor de klanten op de website van PSC te allen tijde beschikbaar. Tevens dient de klant elk misbruik onmiddellijk te melden bij de politie.

Let op: De medewerkers van PSC zullen u nooit telefonisch, via e-mail of op een andere wijze verzoeken uw paswoord aan ons of aan een derde te verstrekken. Toegangsgegevens dienen enkel en alleen op de website van PSC zoals bij het PSC dialoogvenster voor betalingen ingevuld te worden. Als u twijfels heeft ten aanzien van de echtheid van de website, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@paysafecard.com.

 

10. Tarieven

Voor de activering, doorvoering van betalingen in Euro’s, controle van het tegoed en de informatie in het gebruikersgedeelte van de my paysafecard account op de PSC Website berekent PSC geen kosten. Voor al het overige gelden de volgende tarieven:

Omruilkosten: Voor het omruilen conform punt 15. van de Algemene Voorwaarden wordt er in het kader van de omruil een bedrag van € 7,50 direct van het uit te betalen bedrag ingehouden. Het tarief wordt per omruil in rekening gebracht.

Inactiviteitstarief: Het my paysafecard account wordt de klant over het algemeen kosteloos ter beschikking gesteld. PSC brengt echter een tarief van € 5 per maand in rekening wanneer de klant zijn my paysafecard account voor een periode van 12 (twaalf) maanden niet gebruikt voor de uitvoer van betalingstransacties. Deze

kosten worden vanaf de eerste maand na het verstrijken van de 12-maandentermijn altijd op de eerste van de maand van het my paysafecard account van de klant in mindering gebracht.

Transactiekosten: De transactie van betalingen is voor de klanten over het algemeen kosteloos. Bij bepaalde acceptatiebedrijf kan PSC voorafgaande aan de betalingen via het my paysafecard account echter een tarief vorderen waar de klant voor het verrichten van de betaling van op de hoogte gesteld wordt. Een overzicht van de betreffende acceptatiebedrijf incl. de respectievelijke kosten wordt de klant ter beschikking gesteld in de kostentabel onder https://www.paysafecard.com/nl-be/gebruiken/transactiekosten/. Deze kostentabel maakt deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor wijzigingen van de kostentabel gelden de bepalingen van punt 18.

Wisselkoers en omrekeningskosten: Dergelijke betalingen voor producten of dienstverleningen in een wisselkoers die anders is dan de wisselkoers van de my paysafecard account zal worden omgerekend in Euros, waarbij de op het tijdstip van uitvoering van de transactie geldende wisselkoers wordt gebruikt. Deze wisselkoers is vastgelegd op basis van een door een financieel instituut vastgelegde aankoopkoers. De geldende wisselkoersen zijn te allen tijde op de website https://www.paysafecard.com/nl-be/valutacalculator ter inzage. Bij transacties met omrekening van valuta brengt PSC een toeslag van 3 % in rekening boven op de transactie. Wisselkoersen en tarieven worden voor het uitvoeren van de transacties op verzoek van de klant vermeld.

 

11. Blokkering van het my paysafecard account

Wij kunnen het my paysafecard account blokkeren of anderzijds de functionaliteit beperken op redelijke gronden die samenhangen met de veiligheid van het my paysafecard account of andere veiligheidsken- merken of indien redelijkerwijs wordt verwacht dat een niet geautoriseerde of frauduleus gebruik van de klant zijn my paysafecard account heeft plaatsgevonden of een afbreuk wordt gedaan aan een van de veil- igheidskenmerken. We zullen de klant informeren indien zijn my paysafecard account wordt geblokkeerd en bij voorbaat op de hoogte stellen van de redenen van de blokkering of, in het geval het voorgaande niet mogelijk zal zijn, onmiddellijk na het opleggen van de opschorting of de beperking, tenzij het informeren van de klant onwettelijk is of inbreuk maakt op onze redelijke veiligheidsbelangen. We zullen het my paysafecard account deblokkeren zo snel als mogelijk nadat de redenen voor het opschorten en/of de beperking niet langer geldig is.

 

12. Geen uitvoer van geautoriseerde betalingstransacties

12.1. In het geval van niet verrichte of foutieve uitvoer van geautoriseerde betalingstransacties kan de klant een onherroepelijke restitutie van het betaalde bedrag, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, terugvorderen en zal PSC het my paysafecard account weer op het niveau brengen op welke deze heeft gestaan voor de foutieve betalingstransactie. Kan PSC echter aantonen dat het betaalde bedrag tijdig en volledig bij de betaalservice van de ontvanger is aangekomen vervalt de aansprakelijkheid na deze alinea.

12.2. Daarnaast kan de klant de teruggave van eventuele gevorderde kosten eisen wanneer de kosten naar aanleiding van een niet verrichte of foutieve uitvoering van een geautoriseerde betalingstransactie daadwerkelijk in rekening zijn gebracht op het my paysafecard account.

 

13.Aansprakelijkheid van PSC

13.1. PSC kan niet garanderen dat een acceptatiebedrijf betalingen van een my paysafecard account accepteert of dat PSC elke specifieke betalingstransactie verleent. Dit kan het geval zijn wanneer zich een probleem voordoet in het systeem, iets dat redelijkerwijs buiten de controle van PSC ligt, of in het geval PSC beducht is voor misbruik van het my paysafecard account. Dit brengt met zich mee dat PSC niet aansprakelijk is in het geval (i) een acceptatiebedrijf een betalingstransactie van een my paysafecard account weigert te accepteren, (ii) PSC geen betalingstransactie autoriseert of (iii) indien PSC het gebruik van een my paysafecard account intrekt of opschort, voorzover is toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden en de wet.

13.2. Tenzij anders wordt bepaald bij wet, zal PSC niet aansprakelijk zijn voor direct(e) of indirect(e) verlies of schade, die de klant lijdt als gevolg van volledig of gedeeltelijk gebruik van of de onmogelijkheid het my paysafecard account te gebruiken of het gebruik van het my paysafecard account door een derde partij. PSC zal ook niet aansprakelijk zijn voor verliezen of gemaakte kosten door de klant die voortkomen uit naleven van wettelijke en regelgevende vereisten door PSC.

13.3. In het geval dat de klant het my paysafecard account niet gebruikt overeenkomstig deze Algemene Voor- waarden of PSC vindt dat de klant het my paysafecard account op een frauduleuze manier gebruikt, dan houdt PSC het recht de redelijke kosten bij de klant in rekening te brengen. Deze redelijke kosten zijn kosten die PSC maakt om het gebruik van de klant van het my paysafecard account te stoppen en de verschuldigde gelden terug te vorderen als gevolg van het handelen van de klant.

 

14. Aansprakelijkheid van de klant

14.1. De klant zal PSC met onverwijlde spoed informeren indien zij opmerken dat een niet-toegestane of betal- ingstransactie foutief wordt uitgevoerd met het my paysafecard account van de klant waarbij de klant zijn contactgegevens, zoals weergegeven op de PSC Website https://www.paysafecard.com/nl-be/help/contact-options.com. Eisen en bezwaren van de klant wegens een niet-toegestane of foutief uitgevoerde betalingstransactie zijn uitgesloten wanneer PSC niet uiterlijk binnen 13 (dertien) maanden, na de dag van de afschrijving van het my paysafecard account met een niet-toegestane of foutief uitgevoerde betaling- stransactie, hiervan op de hoogte gesteld heeft.

14.2. Heeft de klant een aanwijzing of het vermoeden dat zijn my paysafecard account, zijn toegangsgegevens, zijn wachtwoord of andere veiligheidsparameters kwijtgeraakt, gestolen, oneigenlijk of zonder zijn toestem- ming gebruikt of anderszins misbruikt zijn, dan adviseren wij de klant het wachtwoord voor zijn my paysafecard account per omgaande te wijzigen. Bovendien is de klant onder punt 9.3 verplicht PSC per omgaande te informeren over verlies of diefstal van zijn toegangsgegevens en veiligheidsparameters en over misbruik of ander niet geautoriseerd gebruik van zijn toegangsgegevens en veiligheidsparameters.

 

14.3. In het geval een niet-toegestane betalingstransactie of een foutief uitgevoerde betalingstransactie het gevolg is van een fout van PSC, zal PSC zo snel mogelijk het bedrag, inclusief toeslagen, terugstorten. Dit zal niet van toepassing zijn, indien:

14.3.1. De niet-toegestane betalingstransactie voortkomt uit een nalatigheid van de klant om de toegangs- gegevens veilig te bewaren in overeenstemming met punt 9.1 van deze Algemene Voorwaarden. In dit geval zal de klant aansprakelijk blijven voor de eerste EUR 50 (of equivalent in de valuta van het my paysafecard account van de klant), tenzij punt 14.3.3 van toepassing is;

14.3.2. De klant nalatig is in het, met onverwijlde spoed, melden van het verlies van toegangsgegevens of elk an- dere gebeurtenis waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat het de veiligheid van het my paysafecard account beïnvloedt, nadat de klant kennis heeft genomen van deze gebeurtenis, in dit geval blijft de klant aansprakelijk voor gemaakte verliezen totdat hij de gebeurtenis heeft gemeld aan PSC;

14.3.3. De betalingstransactie niet was toegestaan, maar de klant heeft frauduleus gehandeld of inbreuk gemaakt op de veiligheid van het my paysafecard account met opzet of grove nalatigheid, dan zal de klant hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verliezen; of

14.3.4. De klant nalatig is de niet-toegestane betalingstransactie of de foutief uitgevoerde betalingstransactie in twijfel te trekken en onder aandacht te brengen bij PSC binnen 13 (dertien) maanden vanaf de transactieda- tum.

 

14.4. Behalve als de klant frauduleus heeft gehandeld, zal punt 14.3.1 niet van toepassing zijn op betalingstransac- ties die zijn verricht nadat de klant een melding heeft gemaakt aan PSC in overeenstemming met punt 9.3, in het geval PSC is tekortgeschoten in het verstrekken van passende middelen aan de klant om een melding te doen of PSC is verplicht een strikte klant verificatie te doen, maar heeft dit nagelaten, dan zal PSC aansprake- lijk blijven en de niet-toegestane betalingstransactie terugstorten aan de klant, zo snel als uitvoerbaar is.

14.5. Behoudens het voorgaande, wordt de klant gevraagd het transactieoverzicht van het my paysafecard account op regelmatige basis te controleren en onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van PSC ten aanzien van vragen en zorgen.

14.6. In het geval een onjuiste of verkeerd geadresseerde betalingstransactie, zal PSC redelijke maatregelen ne- men om de klant te helpen met het traceren en terugvorderen van dergelijke betalingstransacties.

14.7. Behoudens het voorgaande, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor een verstoring of aantasting van onze service of voor verstoringen of aantastingen van intermediaire diensten waarop wij een beroep doen voor de uitvoering van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, mits deze verstoring of aantasting het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden buiten de redelijkerwijs door ons gehoud- en controle of de controle van de betrokken intermediair.

 

15. Omruil

15.1. De klant is gemachtigd te allen tijde te verzoeken om het bestaande elektronisch geld bedrag op het my paysafecard account om te wisselen, door aan PSC te overleggen; het op het account aanwezige elektronisch geld bedrag, volledige voor en achternaam, e-mailadres, mobiele telefoonnummer, leesbare kopie van een geldig legitimatiebewijs, of ander geldige foto identificatie, het om te ruilen bedrag en de gegevens van de persoonlijke bankrekeningnummer binnen België inclusief IBAN en BIC, waarop het bedrag gestort dient te worden, door te geven. Een omschrijving omtrent de contactmogelijkheden kunt u terugvinden op de website van PSC. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, kan PSC de klant mogelijk verzoeken meer informatie te verstrekken voordat de omruil plaatsvindt.

15.2. Voor het omruilen van elektronisch geld bestaat geen minimumbedrag. Op het account dient voldoende elektronisch geld aanwezig te zijn om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de omruil. Voor een om- ruil tijdens de duur van het contract zoals na afloop van de jaartermijn na contracteinde gelden de in punt 10 genoemde kosten. Aan de omruil binnen een jaar na contracteinde zijn geen kosten voor de klant verbonden.

15.3. In het geval van omruil verricht PSC de transactie van het door de klant gekozen bedrag verminderd met de ontstane kosten op een door de klant opgegeven rekening binnen België. Ten behoeve van de wettelijke bepalingen is PSC gemachtigd en verplicht de klant te verzoeken zich te legitimeren voordat het verzoek tot restitutie kan worden afgewikkeld. De klant geeft hiermee akkoord dat PSC in het kader van de omruilpro- cedure zijn identiteit voor uitbetaling van het restitutiebedrag verifieert om het risico van fraude te voor- komen en wettelijke richtlijnen met betrekking tot het witwassen van geld en andere gerechtelijke bepalin- gen na te leven.

15.4. Een omruil van tegoeden die de klant in het kader van reclameacties/aanbiedingen op het my paysafecard account zijn bijgeschreven is uitgesloten, indien de bedragen geen elektronisch geld zijn.

 

Let op: De voorwaarden van dit contract die ons machtigt het omruiltarief na contractbeëindiging te verrek- enen geldt tevens na beëindiging van het contract.

 

16. Gegevensbescherming

De toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming zijn beschikbaar op: http://www.paysafecard.com/nl-be/gegevensbescherming/.

 

17. Contractperiode en contract beëindiging

17.1. Het contract tussen PSC en de klant over het gebruik van het my paysafecard account wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

17.2. De klant is gemachtigd het contract te allen tijde per e-mail via info@paysafecard.com schriftelijk op te zeggen. De klant dient een persoonlijk getekende opzegging aan de e-mail toe te voegen.

17.3. PSC is gemachtigd de overeenkomst te allen tijde via het e-mail adres die de klant heeft doorgegeven op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

 

17.4. Op basis van een gegronde rede (onmiddellijke beëindiging) kan PSC de overeenkomst met de klant ongeacht de overige afspraken te allen tijde met onmiddellijke ingang via het door de klant opgegeven e-mail adres beëindigen. Een gegronde reden die het mogelijk maakt het contract onmiddellijk op te zeg- gen is het wanneer

a.) de klant onjuiste informatie over zijn identiteit heeft verstrekt of andere essentiële omstandigheden heeft verzwegen;

b.) de klant de Algemene Voorwaarden niet naleeft;

c.) het vermoeden bestaat van strafbare handelingen of van een vergrijp tegen de wettelijke bepalingen omtrent het witwassen van geld door de klant;

d.) de klant zijn my paysafecard account misbruikt;

e.) de klant de paysafecard pincodes in zijn my paysafecard account gebruikt welke niet zijn verkregen via geautoriseerde verkooppunten;

f.) het redelijke vermoeden bestaat dat de klant paysafecard pincodes voor betaaldoeleinden accepteert,

g.) veiligheidsrisico’s aanwezig zijn; of

h.) PSC op basis van wettelijke of officiële bepalingen daartoe verplicht is.

17.5.Tijdens de verwerking van de opzegging wordt het my paysafecard account van de klant geblokkeerd. Het tegoed welke op het moment van blokkering op het my paysafecard account staat wordt inclusief overige kosten, in het bijzonder vergoedingsvoorwaarden conform punt 10 (tarieven) verrekend. De klant dient hiervoor die voor de omruil vastgelegde stappen conform punt 15 (omruil) op te volgen. Een restitutie van de resterende elektronisch geld bedragen op het my paysafecard account van de klant na 6 (zes) jaar na beëindiging van het contract is uitgesloten.

 

18. Wijziging en aanvulling van de Algemene Voorwaarden

18.1. PSC is gemachtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer de geplande wijziging op zijn minst twee maanden voordat deze in werking treedt schriftelijk aan de klant wordt medegedeeld.

18.2. PSC zal de geplande wijziging van deze Algemene Voorwaarden op zijn minst twee maanden voordat deze in werking treedt via het door de klant opgegeven e-mailadres mededelen. Er wordt overeengekomen dat de klant akkoord heeft gegeven voor de geplande wijziging wanneer de klant zijn afwijzing niet voor het officiële inwerkingstellen van de wijziging kenbaar maakt. Indien de klant de wijzigingen niet binnen 2 (twee) maanden na de kennisgeving schriftelijk afwijst, gaat de klant stilzwijgend akkoord en worden de wijzigingen in het contract met de klant effectief. De klant is gemachtigd het contract met PSC voordat de wijziging in werking treedt onmiddellijk te beëindigen. PSC attendeert de klant in de communicatie voor de contractwijziging op de gevolgen van stilzwijgen zoals op de mogelijkheid van kosteloze en onmiddellijke opzegging. Voor meer informatie van de procedure in het kader van contractbeëindiging verwijzen wij u naar punt 17 (contractperiode en contract opzegging)

18.3. Wijzigingen van wisselkoersen worden onmiddellijk en zonder voortijdige kennisgeving effectief mits deze zich betrekken op de overeengekomen referentiewisselkoersen, die beschikbaar zijn op de PSC Website https://www.paysafecard.com/nl-be/currency-calculator/.

18.4. Een enkele aanvulling op de functionaliteit, de invoering van nieuwe dienstverleningen of de wijziging van betalingsmethoden en de acceptatiebedrijven worden niet toegevoegd aan het contract.

 

19. Overdacht van contractuele relatie

19.1. PSC is gemachtigd rechten en plichten die voortvloeien uit het contract met de klant te allen tijde aan een derde partij over te dragen die beschikt over een officiële machtiging. In dit geval worden de rechten van de klant niet beïnvloed.

19.2. PSC zal de geplande overdracht van het contract op zijn minst twee maanden voordat deze in werking treedt dit mede te delen aan de klantvia het door de klant opgegeven e-mail adres in het my paysafecard account. De klant is gemachtigd het contract met PSC voordat de overdacht plaatsvindt onmiddellijk te beëindigen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar punt 17 (contractperiode en contract opzegging)

 

20. Cessieverbod

De klant is niet gemachtigd vorderingen jegens PSC met name vorderingen betreffende achterstallige tegoeden zonder schriftelijke toestemming van PSC af te dragen of te verpanden aan een derde.

 

21. Mededelingen aan de klant

21.1. PSC zal elke mededeling (inclusief wettelijke en commerciële mededelingen) aan de klant sturen via de door de klant opgegeven persoonsgebonden gegevens aan PSC. De klant zal verantwoordelijk zijn voor het informeren van PSC met onverwijlde spoed ten aanzien van wijzigingen van het adres, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, of e-mailadres. De klant kan dit ook doen door de gegevens te wijzigingen onder "Mijn Gegevens" in het my paysafecard account op de PSC Website of door contact op te nemen met de klantenservice van PSC via info@paysafecard.com. PSC accepteert geen aansprakelijkheid indien de klant nalatig is geweest PSC te informeren ten aanzien van wijzigingen in de persoonsgebonden gegevens, zoals is vereist.

21.2. PSC zal de klant voorzien van alle informatie met betrekking tot het my paysafecard account en de veilighe- idsvoorschriften zoals belangrijke gebeurtenissen omtrent PSC etc. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat u deze informatie regelmatig via e-mail of SMS ontvangt. Daarnaast voorziet PSC de klant regelmatig van informatie over reclameacties, promotions en overige aanbiedingen in de vorm van een nieuwsbrief, indien de klant aangegeven heeft dergelijke informatie te willen ontvangen.

 

22. Toepasselijk recht/klachten

22.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische regelgeving met uitzondering van prudentiële regels die zich richten op het principe van het herkomstland, namelijk de Ierse regelgeving. Als de individuele clausules of delen van individuele clausules ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules en de overige overeenkomst.

22.2. De klant kan klachten via e-mail info@paysafecard.com indienen. Wij doen ons best alle klachten zo snel mogelijk af te handelen. Voor onafgehandelde klachten kan de klant zich tevens richten tot Irish Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ierland, telefoonnummer: +353 1 567 7000 en via e-mail: info@fspo.ie. In het geval van klachten die niet op een andere manier opgelost kunnen worden hebben Ierse rechtbanken een niet-exclusieve jurisdictie. Hun bevoegdheid, gerechtelijke procedures voor Belgische rechtbanken staat los van dit reglement.

 

<< Back to list