MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

Deze mededeling betreffende gegevensbescherming werd het laatst aangepast op 01.10.2019.

Deze mededeling is van toepassing op bedrijven van de Paysafe Group die soms handelsnamen gebruiken, waaronder Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill en NETELLER (samen „Paysafe“ of „wij“ of „ons/onze“ genoemd).

Op de datum waarop deze mededeling betreffende gegevensbescherming werd gepubliceerd, werd contractueel overeengekomen dat Skrill USA, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdzetel in 100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, Verenigde Staten van Amerika, door Paysafe wordt gekocht. Paysafe stelt gegevensverwerkingsdiensten en andere diensten ter beschikking van Skrill USA, Inc. en zijn klanten. Daarom zal Paysafe, in zoverre dit voor de werking van Paysafe en voor het beheren van transacties en gegevens noodzakelijk is, informatie van Skrill USA, Inc. ontvangen en gegevens met Skrill USA, Inc. uitwisselen.

In deze mededeling zullen wij u uitleggen hoe wij uw privacyrechten proberen te waarborgen. Dit vormt de basis waarop we de persoonsgebonden informatie verwerken die we van u verzamelen of die u ons ter beschikking stelt. Het betreft:

  • Functies en diensten die u bij een bezoek aan onze website/ons portaal aangeboden worden en onze betalingskanalen die onze klanten eventueel op hun websites gebruiken;
  • Uw poging om gebruik te maken van de producten en diensten van Paysafe of het effectieve gebruik ervan (inclusief op punten gebaseerde of andere getrouwheids- of bonusprogramma's)
  • Uw gebruik van de door Paysafe ter beschikking gestelde software inclusief terminaltoepassingen, mobiele toepassingen en desktoptoepassingen
  • E-mails en andere elektronische berichten inclusief sms, telefoon, chatgesprek, website-/portaalcommunicatie en andere communicatie tussen u en Paysafe

Deze diensten worden in deze mededeling allemaal samen „Paysafe-diensten“ genoemd.

Gelieve deze tekst zorgvuldig te lezen zodat u onze richtlijnen en werkwijzen verstaat en zodat u begrijpt hoe wij met uw gegevens omgaan.

Paysafe maakt gebruik van een "gelaagde aanpak" om zijn regels inzake gegevensbescherming uit te leggen, zoals aanbevolen door de toezichthoudende autoriteiten. Dat betekent dat we u om te beginnen de belangrijkste informatie van deze mededeling betreffende gegevensbescherming in „verkorte vorm“ uitleggen. Als u de volledige mededeling betreffende gegevensbescherming wilt lezen, klik dan hier. Contactgegevens vindt u op het einde van de mededeling, voor het geval u ons feedback wilt sturen of vragen over gegevensbescherming wilt stellen.

INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

U kunt ons informatie verstrekken als u bijvoorbeeld een vraag of een aanvraag indient voor Paysafe-diensten, als u zich voor het gebruik van Paysafe-diensten registreert en/of Paysafe-diensten gebruikt, als u op een van onze websites een formulier invult, als u aan een getrouwheidsactie of andere promotie deelneemt of als u met ons via telefoon, e-mail, chatgesprek of op een andere manier communiceert. Bepaalde informatie wordt automatisch opgeslagen bijvoorbeeld door middel van cookies wanneer u onze website bezoekt. Lees ook onze Cookies-richtlijn voor meer informatie. Wij kunnen ook van derden zoals kredietreferentiebureaus of fraudepreventiebureaus informatie over u ontvangen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken de informatie die wij over u verzamelen om u onze producten ter beschikking te stellen, om u te informeren over veranderingen aan onze producten en om onze producten te verbeteren. Verder gebruiken we deze gegevens om u informatie aan te bieden over andere producten van ons of van door ons geselecteerde derden die vergelijkbaar zijn met producten die u heeft gebruikt of bekeken of waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Als u onze financiële producten gebruikt, zullen wij uw informatie ook gebruiken voor de beoordeling van uw financiële toestand en zullen wij proberen mogelijke gevallen van fraude te onthullen en strafrechtelijk te vervolgen.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij verstrekken uw persoonsgebonden informatie aan niemand anders dan de in deze mededeling beschreven partijen.

Wij kunnen uw persoonsgebonden informatie met elk bedrijf van de Paysafe Group uitwisselen. Tijdens het huidige overnameproces van Skrill USA Inc door Paysafe kan het zijn dat er ook gegevens aan deze firma worden overgedragen, in zoverre dit noodzakelijk is om transacties voor klanten van Skrill Ltd (of andere bedrijven van de Paysafe Group) af te wikkelen voor de aankoop van goederen en diensten van detailhandelaren of andere handelaren die contractueel verbonden zijn met Skrill USA Inc (of andere relevante Paysafe-bedrijven). De mededeling betreffende gegevensbescherming van Skrill USA, Inc. ontvangt u via de contactlinks of via onderstaand adres.

Wij kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met derden om u de door ons aangeboden producten ter beschikking te stellen; met deze derden bedoelen wij o.a. dienstverleners, kredietinformatiebureaus en kredietinstellingen. Wij kunnen uw persoonsgebonden informatie delen met derden om misdrijven te voorkomen en om risico's te beperken als we daar wettelijk toe verplicht zijn en als we het gepast achten op juridische vorderingen te reageren of om de rechten of het eigendom van Paysafe, van onze klanten of van anderen te beschermen.

OPSLAGPLAATS VAN UW PERSOONSGEBONDEN INFORMATIE; GEGEVENSBEVEILIGING

De over u verkregen gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers of kunnen worden opgeslagen of verwerkt door ontvangers die zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Deze landen hebben in bepaalde gevallen gegevensbeschermingsnormen die afwijken van de normen in uw land (en in sommige gevallen minder streng zijn). Wij zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze ontvangers uw informatie op dezelfde manier als wij gebruiken en beschermen.

Wanneer wij u een wachtwoord, een toegangscode of andere veilige vormen hebben gegeven waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, dan is het uw verantwoordelijkheid om te garanderen dat dit wachtwoord vertrouwelijk en in overeenstemming met onze instructies wordt behandeld. Dat geldt ook voor accountgegevens die u zelf hebt gecreëerd. U mag uw aanmeldgegevens met niemand delen, en u kent Paysafe het recht toe om te handelen op aanwijzing en op instructie van elke persoon die uw aanmeldgegevens ingeeft.

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. We doen er alles aan om uw persoonsgebonden informatie te beschermen. We kunnen echter de veiligheid van gegevens die via onze website worden meegedeeld niet garanderen, behalve wanneer u met ons communiceert via een veilig kanaal dat wij beschikbaar hebben gesteld. Om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens nadat wij ze hebben ontvangen, werken we met streng gecontroleerde procedures en veiligheidsmaatregelen.

UW RECHTEN

In het kader van de gegevensbeschermingswet heeft u bepaalde rechten die u kunt uitoefenen. Als u wilt, kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgebonden informatie, deze corrigeren, bijwerken of verwijderen, bezwaar maken tegen de verwerking ervan of de verwerking beperken. U kunt ook vragen om bepaalde persoonsgebonden informatie over te dragen naar een andere dienstverlener (zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid) of uw toestemming intrekken.

Houd er rekening mee dat er uitzonderingen van kracht zijn. De volledige lijst van al uw rechten vindt u in de volledige mededeling betreffende gegevensbescherming.

AUTOMATISCHE BESLISSINGEN

Automatische beslissingen zijn beslissingen die automatisch met betrekking tot u worden genomen door een computer (met behulp van software-algoritmes), zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

We gebruiken in bepaalde gevallen geautomatiseerde beslissingen, bijvoorbeeld om kredietbeoordelingen uit te voeren wanneer u een aanvraag indient om bepaalde financiële diensten van Paysafe te gebruiken of om anti-fraudecontroles uit te voeren. Als u zich in de Europese Unie bevindt, heeft u echter het recht om automatische beslissingen te betwisten, om uw standpunt te uiten en om een menselijke herziening van een beslissing te eisen op basis van bijkomende informatie die door u ter beschikking wordt gesteld.

U kunt dit recht uitoefenen door ons via onderstaande gegevens te contacteren.

JURIDISCHE BASIS VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgebonden informatie alleen op basis van minstens een van de volgende grondslagen:

  • Op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om u marketingberichten te sturen, voor zover deze toestemming wettelijk vereist is.
  • Als dit nodig is om een contract met u af te sluiten en onze daarin vermelde verplichtingen na te komen.
  • Als we daar een rechtmatig belang voor hebben, zolang onze acties uw rechten en vrijheden niet schenden.
  • Als we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgebonden informatie te verzamelen of uw persoonsgebonden informatie op een andere manier nodig hebben ter bescherming van uw fundamentele belangen of die van andere personen.
  • Wanneer dit in bijzondere gevallen noodzakelijk is voor het openbaar belang, bijvoorbeeld wanneer wetshandhavingsinstanties informatie nodig hebben om een misdrijf op te lossen.

VERANDERINGEN AAN ONZE MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING

Alle veranderingen die wij in de toekomst aan onze mededeling betreffende gegevensbescherming zullen aanbrengen, worden op deze site gepost en u eventueel per e-mail meegedeeld. Kijk regelmatig na of er updates of veranderingen zijn aan onze mededeling betreffende gegevensbescherming.

CONTACTEER ONS

Wij ontvangen graag al uw opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw gegevens. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of als u meer informatie wenst te ontvangen over de Paysafe ondernemingengroep, waarop deze mededeling van toepassing is, gelieve uw bericht dan naar het volgende adres te sturen (met de vermelding „FAO Privacy Department“ op de briefomslag) of ga verder naar contact.

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij Paysafe wordt hieronder vermeld en u kunt via de link „contact‟ of op het volgende adres contact met deze persoon opnemen:

Mr Derek A Wynne
Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, Londen, E17 4AU, Groot-Brittannië

Altijd veilig

paysafecard staat voor absolute veiligheid. Hier vindt u de handige informatie over veilig online betalen en hoe u zich kunt beschermen tegen pogingen tot fraude.