Zmeny služieb od spoločnosti paysafecard následkom Brexitu

Ako plánujeme svoju obchodnú činnosť po spustení Brexitu

Sojené kráľovstvo („UK“) predbežne vystupuje z EÚ 31. 01. 2020 (čo sa všeobecne označuje názvom „Brexit“). Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme čo najviac znížili následky na našich zákazníkov a zabezpečili, aby vám paysafecard mohla nepretržite poskytovať služby aj po Brexite.

Kvôli tomu musíme zmeniť spôsob, akým poskytujeme služby vo vašej krajine.

V súčasnosti poskytujeme služby vo vašej krajine prostredníctvom spoločnosti Prepaid Services Company Limited, ktorá je inštitúciou elektronického peňažníctva schválenou a regulovanou britským Úradom pre finančný dohľad Financial Conduct Authority (identifikačné číslo organizácie v Británii: 900021).

Kvôli Brexitu by sme chceli vo vašej krajine začať okamžite poskytovať služby prostredníctvom novo založenej spoločnosti so sídlom v Írsku, Paysafe Prepaid Services Limited („PPSL“). Spoločnosť PPSL je inštitúcia elektronického peňažníctva schválená a súčasne regulovaná bankou Central bank of Ireland (Centrálna írska banka).

Zmeny v našich obchodných podmienkach

Z vyššie uvedených dôvodov budú služby, ktoré vám ponúka paysafecard, od 29. októbra 2019 poskytované spoločnosťou PPSL a od toho dátumu sa budú riadiť novými Všeobecnými obchodnými podmienkami („VOP“) medzi vami a spoločnosťou PPSL. Nové VOP v zásade korešpondujú so súčasnými VOP medzi vami a spoločnosťou Prepaid Services Company Limited a budú vám poskytované rovnaké služby ako doteraz. V súčasných VOP treba vykonať len minimálne zmeny, ktoré umožnia postúpenie práv a povinností z tejto zmluvy s vami na spoločnosť PPSL a VOP, a síce:

  • zmenu údajov o poskytovateľovi služieb z paysafecard na spoločnosť PPSL;
  • zmenu platných práv a jurisdikcie na Írsko;
  • zmenu údajov príslušného kontaktného miesta v prípade, že budete mať sťažnosti;
  • aktualizáciu informácií týkajúcich sa kompenzačnej schémy.

V ďalšej časti nájdete nové VOP.

Do 29. októbra 2019 platia prenaše produkty doteraz platné VOP, ktoré si ako zvyčajne môžete prezrieť a stiahnuť.

Čo musíte teraz urobiť?

Pokiaľ súhlasíte s vyššie uvedenými zmenami, nemusíte urobiť nič. Tieto zmeny vstupujú do platnosti 29. októbra 2019 a automaticky platia na služby, ktoré vám od toho dátumu budeme poskytovať. Momentálny zostatok v spoločnosti Prepaid Services Company Limited sa automaticky prevedie na spoločnosť PPSL a bude vám k dispozícii ako doteraz.

Ak nesúhlasíte so zmenami, môžete svoju zmluvu s nami vypovedať s okamžitou platnosťou do 29. októbra 2019. Ďalšie informácie o vašich právach vypovedania zmluvy nájdete v odseku „Ukončenie“ v našej súčasnej verzii VOP.

Ďakujeme vám za trpezlivosť v čase vykonávania potrebných zmien v našej obchodnej činnosti.