Ochrana osobných údajov

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy zmenené a doplnené dňa 24/05/2018

Toto oznámenie sa vzťahuje na spoločnosť Paysafe Group Limited a jej združenia, ktoré niekedy používajú obchodné mená vrátane Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill a Neteller (spoločne „Paysafe“ alebo „my“ alebo „náš/naša/naše“).

Toto oznámenie ukazuje náš záväzok chrániť vaše práva na ochranu osobných údajov a stanovuje bázu, na základe ktorej budú spracované všetky osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, alebo ktoré nám poskytnete. Vzťahuje sa na:

  • webové stránky / portálové funkcie a služby poskytované pri návšteve našich webových stránok, portálov alebo platobných panelov, ktoré naši klienti môžu používať na svojich webových stránkach;
  • keď žiadate o používanie a/alebo používate produkty a služby spoločnosti Paysafe (vrátane akýchkoľvek systémov vernosti alebo odmien, či už ide o bodové alebo iné („Loyalty“ (vernostné) alebo „Promotion“ (propagačné)));
  • používanie softvéru vrátane terminálov, mobilných a desktopových aplikácií poskytovaných spoločnosťou Paysafe; a
  • e-mail, iné elektronické správy vrátane SMS, telefón, webový rozhovor, webové stránky / portál a iné komunikácie medzi vami a spoločnosťou Paysafe.

Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako s nimi budeme zaobchádzať.

Tak, ako to odporúčajú regulačné orgány, spoločnosť Paysafe na vysvetlenie svojich postupov ochrany osobných údajov používa tzv. „vrstvený prístup“. To znamená, že najprv sa snažíme poskytnúť kľúčové informácie o ochrane osobných údajov vo forme tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v podobe „krátkej formy“. Ak chcete zobraziť komplexné upozornenie o ochrane osobných údajov, môžete kliknúť sem. Čo sa týka spätnej väzby alebo akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ktoré môžete mať, nás kontaktujte, informácie sú uvedené na konci oznámenia.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Môžete nám poskytnúť niektoré informácie, napríklad keď sa pýtate alebo podáte žiadosť o služby Paysafe Services, zaregistrujete sa na používanie a/alebo používanie akýchkoľvek služieb Paysafe, vyplnením formulárov na niektorej z našich webových stránok, účasťou na niektorej z našich udalostí alebo zodpovedajúcim telefonátom, e-mailom, webovým rozhovorom alebo inak. Niektoré z nich môžeme získať automatickými prostriedkami, napríklad pomocou cookies, keď navštívite naše webové stránky. Prečítajte si naše Zásady/politiku používania súborov cookie Cookie Policy, kde sa dozviete viac. Takisto môžeme údaje o vás získať od tretích strán, ako napríklad úverové referencie a agentúry na predchádzanie podvodom.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame, aby sme vám poskytli produkty, ktoré ponúkame, aby sme Vás informovali o zmenách našich produktov a svoje produkty mohli zlepšiť. Tieto informácie tiež používame na to, aby sme vám poskytli informácie o ďalších produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkame, ktoré sú podobné tým, ktoré ste použili alebo o ktorých sme sa pýtali, alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ak použijete niektorý z našich finančných produktov, použijeme vaše informácie aj na posúdenie vašej finančnej situácie a na pokus identifikovať a stíhať prípadné podvody.

ZVEREJŇOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje nezverejníme nikomu okrem tých, ktoré sú opísané v tomto oznámení.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ľubovoľnou spoločnosťou v skupine spoločností Paysafe Group Limited.

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s tretími stranami, aby sme vám poskytli produkty, ktoré ponúkame, vrátane poskytovateľov služieb, úverových referenčných agentúr a finančných inštitúcií. Vaše osobné informácie môžeme zdieľať aj s tretími stranami, aby sme predišli trestnej činnosti a znížili riziko, ak to vyžaduje zákon, a ak to považujeme za vhodné, aby sme mohli reagovať na právny proces alebo chrániť práva alebo majetok spoločnosti Paysafe, zákazníkov alebo iných.

KDE UCHOVÁME OSOBNÉ ÚDAJE A BEZPEČNOSŤ DÁT

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prevedené, uložené a spracované príjemcami umiestnenými v destináciách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Tieto krajiny môžu mať štandardy na ochranu údajov, ktoré sa líšia (a v niektorých prípadoch sú miernejšie) od tých, v ktorých máte bydlisko. Urobíme všetky potrebné kroky, aby sme zabezpečili, že príjemcovia budú vaše údaje používať a chrániť rovnakým spôsobom ako my.

Ak sme vám dali (alebo ste si vybrali) heslo, prístupový kód alebo akékoľvek iné zabezpečovacie prostriedky alebo prístup alebo autentifikáciu, ktoré vám umožňujú prístup k určitým častiam našej stránky, ste zodpovední za to, že si heslo udržíte v tajnosti a že budete dodržiavať naše pokyny. Nesmiete zdieľať poverenia s nikým iným a spoločnosti Paysafe povoľujete, aby konala podľa pokynov a informácií od kohokoľvek, kto zadá vaše prihlasovacie údaje.

Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich stránkach, pokiaľ s nami nebudete komunikovať prostredníctvom bezpečného kanála, ktorý sme poskytli. Akonáhle dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili pokusom o neoprávnený prístup.

VAŠE PRÁVA

Kde je to možné, môžete mať určité práva podľa právnych predpisov o ochrane údajov vrátane práva na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov; právo namietať alebo obmedziť ich spracovanie; právo žiadať o prenos niektorých vašich osobných údajov na iného poskytovateľa služieb (tzv. prenositeľnosť údajov); alebo právo zrušiť akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli.

Upozorňujeme však, že existujú výnimky z týchto práv. Úplné vysvetlenie dostupných práv nájdete v úplnom oznámení o ochrane osobných údajov.

AUTOMATICKÉ ROZHODOVANIE

Automatické rozhodnutia znamenajú, že rozhodnutie, ktoré sa vás týka, sa vykoná automaticky na základe určenia počítača (pomocou softvérových algoritmov) bez nášho preskúmania.

Napríklad používame automatizované rozhodnutia na dokončenie hodnotenia úveru, keď sa rozhodnete pre finančné služby spoločnosti Paysafe, alebo vykonáte kontroly hrozieb podvodov v súvislosti s transakciami, ktoré vykonávate. Ak ste však v Európskej únii, máte právo vzniesť námietku proti automatickému rozhodnutiu a nechať ho ručne posúdiť aj na základe informácií, ktoré môžete poskytnúť.

Ak chcete uplatniť svoje právo, môžete nás kontaktovať prostredníctvom podrobností nižšie.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Vaše osobné údaje spracujeme len vtedy, ak máme jeden z nasledujúcich dôvodov:

  • Na základe vášho súhlasu vám napríklad posielame marketingové správy;
  • V prípade potreby uzatvoriť s vami zmluvu a plniť si naše záväzky podľa tejto zmluvy;
  • Ak máme legitímny záujem, s výhradou takéhoto spracovania, ktorý nemá vplyv na vaše vlastné práva a slobody;
  • Ak máme zákonnú povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje alebo inak potrebovať vaše osobné údaje na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby; alebo
  • Výnimočne, ak je to potrebné vo verejnom záujme, napríklad keď orgány činné v trestnom konaní požadujú informácie na vyšetrenie trestného činu.

ZMENY OZNÁMENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme vykonať v našom oznámení o ochrane osobných údajov v budúcnosti, budú zverejnené na tejto stránke a podľa potreby vám budú oznámené e-mailom. Ak chcete vidieť aktualizácie alebo zmeny nášho upozornenia o ochrane osobných údajov, často ho kontrolujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Všetky pripomienky, otázky a požiadavky súvisiace s používaním vašich informácií sú vítané. Ak chcete uplatniť akékoľvek svoje práva alebo získať ďalšie informácie o príslušných spoločnostiach skupiny Paysafe, na ktoré sa toto oznámenie vzťahuje, napíšte na nižšie uvedenú adresu označenú ako Časté otázky pre oddelenie ochrany osobných údajov alebo nás kontaktujte.

Úradník pre ochranu údajov spoločnosti Paysafe je uvedený nižšie a je možné ho kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu Kontaktujte nás alebo na nižšie uvedenej adrese:

Pán Derek A Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AUpaysafe, Floor 27 Canada Square, London. E17 4AU

Máte vždy istotu

paysafecard znamená absolútnu bezpečnosť. Tu nájdete užitočné informácie k bezpečnému zaplateniu na internete a ochrane pred pokusmi o podvod.