Help

Podmienky účasti - súťaž „paysafecard gamescom 2023“

Organizátor súťaže: paysafecard.com Wertkarten GmbH („paysafecard“)

Trvanie propagačnej akcie: propagačná akcia sa uskutoční od 22. 8. 2023 do 31. 8. 2023. Uzávierka prihlášok do propagačnej akcie je 31. 8. 2023.

Ceny: spomedzi všetkých účastníkov tejto propagačnej akcie budú vyžrebované tieto ceny:

 • Hlavná cena: 1x konzola PlayStation®5 + kód paysafecard na 50 EUR*
 • 2. – 4. cena: balík pre fanúšikov hry FFXIV, ktorý obsahuje:
  • 1x lampa USB Fat Cat
  • 1x myš a podložka pod myš
  • 1x lampa Aetherite
  • 1x záplata Gobbue
  • 1x kľúčenka Korrpokku
  • 1x kód paysafecard na 20 EUR
 • 5. – 9. cena: 1x kódy SMITE Ultimate God Pack + paysafecard 20 EUR* pre každého
 • 10. - 100. cena: kód paysafecard na 10 EUR*
   

* alebo zodpovedajúca hodnota v príslušnej národnej mene účastníka.

Výmena za hotovosť alebo za iné výherné ceny je vylúčená. Ak ceny v určitej krajine podliehajú zdaneniu, paysafecard je oprávnená príslušne upraviť hodnotu ceny.  Právna cesta je vylúčená.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: súťaže sa môžu fyzické plnoleté osoby (hodnotenie plnoletosti sa riadi právom krajiny pobytu príslušnej fyzickej osoby) s bydliskom v Bulharsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Rakúsku, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve, ktoré sa súťaže zúčastnia počas obdobia trvania propagačnej akcie.

Pravidlá výhernej súťaže: Oprávnené osoby sa do súťaže zapoja tak, že odpovedia na tipovaciu otázku

Tipovacia otázka: „Koľko kôl hry ‚paysafecard Cash Crash‘ bolo odohraných na stánke paysafecard na veľtrhu gamescom 2023?“

Každá osoba sa môže zúčastniť len raz. Účasť na propagačnej akcii je možná len prostredníctvom stránky www.paysafecard.com/gamescom2023. Pracovníci spoločnosti paysafecard a ich rodinní príslušníci sú z účasti na propagačnej akcii vylúčení. Manipulácie a snahy o podvod sú dôvodom na okamžité vylúčenie z propagačnej akcie.

Výber víťaza: Účastníkov týmto informujeme, že ide o výhernú súťaž, kde sa ceny žrebujú a že neexistuje žiadna povinnosť vybrať výhercu podľa konkrétnych zručností. Výhercovia sa budú vyberať náhodným výberom, ako tu opisujeme, a určí ich organizátor súťaže. Zo všetkých odpovedí na tipovaciu otázku vyberieme 100 účastníkov s odpoveďami najbližšími k celkovému počtu odohraných kôl a zoradíme podľa ich odpovede a času, kedy sa zúčastnili. Ak na tipovaciu otázku správne odpovie viac ako 100 účastníkov, vyžrebujeme z nich tých, ktorí sa do súťaže zapojili najskôr. Víťazi budú vyhlásení od 4. 9. do 8. 9. 2023 s vylúčením verejnosti.

Oznámenie o výhre: Všetci výhercovia budú informovaní e-mailom do 14 (štrnástich) pracovných dní od určenia výhercu. Digitálne kódy budú doručené príslušným výhercom cez e-mail. paysafecard sa skontaktuje s jednotlivými výhercami, aby sme zistili adresy na zaslanie vecných cien. Odoslanie vecných cien môže trvať až jeden mesiac od oznámenia výhercu. Neúspešných účastníkov o výsledkoch súťaže neinformujeme.

Zverejňovanie a zásady ochrany osobných údajov: Osobné údaje, ktoré účastník poskytol v rámci účasti vo výhernej súťaži, využije paysafecard výhradne na oznámenie o výhre v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Paysafe Group Privacy Notice. Údaje odovzdávané tretím osobám nebudú použité na žiaden iný účel, len na zaslanie výhry.

Predčasné ukončenie súťaže: paysafecard si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch predčasne ukončiť propagačnú súťaž počas jej trvania i neskôr, a to bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu. Právo na uplatnenie tejto možnosti si vyhradzujeme najmä pri vzniku organizačných alebo technických komplikácii (napr. zavírenie počítačového systému, porucha alebo zásah do hardvéru alebo softvéru) a z právnych dôvodov.

Záverečné podmienky súťaže: výherná súťaž sa riadi rakúskou legislatívou s vylúčením kolíznych noriem. Súdna príslušnosť: Viedeň.

Ak by niektoré ustanovenia týchto podmienok účasti boli neúčinné alebo by stratili svoju účinnosť, účinnosť zvyšku ustanovení zostáva nedotknutá.

Tento dokument sa v rovnakom rozsahu týka mužov i žien. Mužský rod je v tomto dokumente použitý výhradne za účelom zjednodušenia.

www.paysafecard.com