Help

Saopštenje o zaštiti podataka

UVOD

Pažljivo pročitajte ovo obaveštenje kako biste razumeli našu praksu u vezi sa vašim podacima o ličnosti i kako ćemo ih tretirati. Za kraći sažetak, kliknite ovde. Rezidenti Kalifornije mogu pronaći detaljnije informacije u Zakonu o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji (CCPA) i o svojim pravima u odeljku ispod pod nazivom „CCPA“. Naši kontakt podaci se nalaze na kraju obaveštenja radi povratnih informacija ili ako imate bilo kakva pitanja o privatnosti.

Ovo obaveštenje se odnosi na kompanije koje su deo Paysafe grupacije, a koje koriste različite trgovačke nazive na različitim teritorijama. Lista Paysafe kompanija koje prikupljaju ili obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem može se naći na kraju ovog dokumenta. Pozivanje na Paysafe (uključujući izraze „mi“, „nas“ ili „naš/a/e/i/u“) uključuje te kompanije i sve relevantne kompanije povezane sa grupacijom.

Pozivanje na „vi“ u ovom obaveštenju odnosi se na pojedinca koji pristupa ili se prijavljuje za korišćenje usluga (kako je definisano ispod) bilo putem vašeg naloga ili u ime neke kompanije. Ovo obuhvata, a u vezi sa kupcem ili potencijalnim kupcem Paysafe-a, sve preduzetnike i sve nalogodavce, uključujući sve rukovodioce i finansijske direktore, sve ostale direktore i službenike, akcionare, partnere i stvarne vlasnike kupca, kao i bilo kog člana osoblja koji pristupa ili koristi Usluge u ime kupca.

Paysafe je posvećen zaštiti vaše privatnosti i preduzeće sve neophodne mere kako bi se osiguralo bezbedno tretiranje vaših podataka o ličnosti, koji će se prikupljati, koristiti, čuvati i obelodanjivati u skladu sa ovim obaveštenjem. Ovo obaveštenje (zajedno sa našim uslovima korišćenja koji se odnose na sve konkretne usluge koje možete kupiti ili koristiti) odnosi se na:

 • funkcije veb-sajta/portala i usluge koje vam se pružaju prilikom posete našim veb-sajtovima, portalima ili panelima za plaćanje koje naši klijenti mogu koristiti na njihovim veb-sajtovima;
 • kada se prijavljujete za korišćenje i/ili koristite Paysafe proizvode i usluge (uključujući programe lojalnosti i nagradne programe, bilo da se zasnivaju na poenima ili na nečemu drugom („Lojalnost“)), kao i kada zahtevate promene usluga koje koristite;
 • vašu upotrebu softvera, uključujući terminale, mobilne i desktop aplikacije koje pruža Paysafe; i
 • e-poštu, ostale elektronske poruke uključujući SMS, telefon, ćaskanje na mreži, komunikaciju putem veb-sajta/portala i ostale vidove komunikacije između vas i Paysafe.

U ovom obaveštenju, sve ovo je obuhvaćeno jednim terminom, „Usluge“.

 

PODACI KOJE MOŽEMO PRIKUPLJATI OD VAS

Lični i nelični podaci

Prikupljamo i obrađujemo lične i nelične podatke koji se odnose na vas.

Lični podaci su podaci koji se mogu koristiti za jedinstvenu identifikaciju osobe, bilo direktno ili indirektno.

Paysafe takođe prikuplja nelične podatke ili može anonimizovati lične podatke kako bi ih učinio neličnim. Nelični podaci su podaci koji onemogućavaju identifikaciju osobe, bilo direktno ili indirektno. Paysafe može prikupljati, kreirati, čuvati, koristiti i obelodanjivati takve nelične podatke u sve razumne poslovne svrhe. Na primer, Paysafe može koristiti skupove informacija o transkacijama u komercijalne svrhe, kao što su analiza trendova i korišćenje analitike u cilju sticanja saznanja i uvida u obrasce i upotrebu platnih transakcija.

U meri u kojoj se adrese internet protokola (IP) (ili slični identifikatori) u okviru bilo kog lokalnog zakona jasno definišu kao lični podaci i kada se takav lokalni zakon odnosi na Usluge, mi ćemo takvim identifikatorima rukovati kao ličnim podacima.

Imajte u vidu da Paysafe pruža usluge i individualnim kupcima i kompanijama i da se ovo obaveštenje o privatnosti odnosi na oba ova entiteta, kao i da ga treba čitati i tumačiti u skladu sa tim.

 

PRIKUPLJANE VAŠIH PODATAKA

Mi prikupljamo sledeće podatke putem sledećih sredstava:

Podaci koje vi nama dajete: mi primamo i čuvamo sve lične podatke (uključujući finansijske podatke) koje nam dajete kada se vi (ili vaša kompanija) raspitujete ili se prijavljujete za Usluge; kada se registrujete za korišćenje i/ili koristite bilo koju Uslugu; kada otpremite i/ili sačuvate podatke kod nas putem Usluga; i kada komunicirate sa nama putem e-pošte, SMS-a, veb-sajta ili portala ili putem telefona ili drugih elektronskih sredstava, npr. u smislu da nam se obratite u vezi sa vašim nalogom ili transakcijama. Takvi podaci mogu se odnositi na vas ili na vaše kupce i obuhvataju:

 • Ime, uključujući ime i prezime, datum rođenja, starost, adresu e-pošte, adresu za naplatu, korisničko ime, lozinku i/ili fotografiju, biomterijske podatke, adresu, zanimanje, nacionalnost i državu čiji ste rezident, kopiju identifikacionog dokumenta, kako što su vozačka dozvola ili pasoš, vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge državne podatke za identifikaciju ili registraciju;
 • Primarni broj bankovne kartice, datum isteka bankovne kartice, CVC detalje (bezbednosna šifra kartice), brojevi bankovnog računa, stanje na računima i vremenski period održavanja ovih računa, detalje o banci i/ili izdavaocu;
 • Podatke koji se odnose na kupljenu robu, uključujući lokaciju kupovine, vrednost, vreme i sve povratne informacije u vezi sa tom kupovinom, uključujući lične podatke povezane sa putovanjem kada vi ili vaš kupac kupujete avionske karte ili druge usluge vezane za putovanja;
 • Infromacije o vašoj upotrebi Usluga, kao što su informacije o tome koliko često plaćate preko nas, prosečan broj transakcija, stanja na računima, kao i ljude i trgovce kojima šaljete novac i od kojih ga primate;
 • Poene i nagrade osvojene ili zamenjene u bilo kom programu Lojalnosti;
 • Fotografije i video snimke napravljene tokom Paysafe događaja za koje ste se registrovali, za distribuciju učesnicima događaja i u našim promotivnim materijalima za buduće događaje; i
 • Sve informacije koje vi ili vaš kupac dajete ili koje su generisane u kontekstu korišćenja Usluga.

Podaci koje o vama prikupljamo automatski: Paysafe prima i čuva određene podatke automatski, kad god imate interakciju sa Paysafe, bilo da otvorite nalog ili ne, ili ako obavite transakciju preko nas; na primer, putem „kolačića“ ili slične tehnologije. Mi takođe dobijamo određene informacije kada vaš veb-pretraživač pristupi Uslugama ili oglasima i drugom sadržaju koji pruža Paysafe ili koji se pruža u ime Payasafe na drugim veb-sajtovima ili klikom na vezu iz e-pošte. Prikupljanje ovih podataka nam omogućava da bolje razumemo posetioce i kupce koji koriste i interaguju sa Paysafe, odakle dolaze i na koji način koriste naše usluge. Mi koristimo ove informacije u analitičke svrhe i u cilju poboljšanja kvaliteta i relevantnosti usluga za naše posetioce i kupce. Ove informacije obuhvataju:

 • Tehničke podatke, uključujući adresu internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja na internet, vaše podatke o prijavljivanju, tip pretraživača i verziju, tip opreme, podešavanje za vremensku zonu, tipove i verzije priključka pretraživača, platformu operativnog sistema, učestalost i dužine poseta, kao i veze na koje klikćete;
 • Informacije o vašoj poseti ili o tome da li ste otvorili e-poštu, uključujući vašu geolokaciju, pune URL adrese do, preko i od našeg sajta (uključujući datum i vreme); proizvode ili usluge koje ste pregledali ili pretraživali; vreme odgovora stranice, greške u preuzimanju, dužine poseta određenim stranicama, informacije o interakciji sa stranicom (kao što je skrolovanje, kliktanje i prelaženje mišem) i metode koje se koriste za pretraživanje sa stranice sajta, kao i svaki broj telefona koji se koristi za pozivanje našeg broja telefona korisničke službe.

Informacije koje se prikupljaju putem aplikacija: Ako preuzmete ili koristite mobilne ili desktop aplikacije koje pruža Paysafe, mi možemo primiti informacije o vašoj lokaciji i uređaju ili o usluzi koju koristite (uključujući gde se transakcija plaćanja obavlja). Neki uređaji dozvoljavaju aplikacijama da pristupe informacijama zasnovanim na lokaciji u realnom vremenu (na primer GPS). Naše mobilne i desktop aplikacije mogu prikupljati takve informacije sa vašeg mobilnog uređaja ili sa vašeg računara u bilo kom trenutku dok preuzimate ili koristite naše aplikacije, ako vaš uređaj ima omogućen pristup podacima o lokaciji u realnom vremenu. Kada je to potrebno, uvek ćemo nastojati da vas obavestimo ako nameravamo da prikupljamo informacije o lokaciji u realnom vremenu i, u slučajevima gde to zakon nalaže, da dobijemo vašu saglasnost. Možemo koristiti takve informacije u regulatorne svrhe, u svrhu naših sopstvenih dubinskih provera, u cilju upravljanja rizicima i prevarama, da bismo bolje razumeli obrasce transakcija i da bismo optimizovali vaše iskustvo.

Komunikacija putem e-pošte i drugi vidovi komunikacije: možemo dobiti podatke o vama i o vašem korišćenju Usluga kada komuniciramo sa vama, uključujući i situacije kada otvarate naše poruke i putem korišćenja elektronskih identifikatora (ponekad poznati pod nazivom „otisci uređaja“), na primer, adresa internet protokola ili brojevi telefona.

Informacije iz drugih izvora: možemo primiti informacije o vama iz drugih izvora i dodati ih našim informacijama o nalogu, uključujući i situacije kada se prijavljujete za korišćenje Usluga. Na primer, blisko sarađujemo sa nezavisnim stranama i primamo informacije od njih, kao što su poslovni partneri, banke i druge finansijske institucije, trgovci, podugovarači u okviru tehničkih usluga, usluga plaćanja i usluga isporuke, marketinške mreže, pružaoci analitičkih usluga, pružaoci usluga u vezi sa pretraživanjem informacija, državne liste i baze podataka, sajtovi društvenih mreža (uključujući vaše objave ili objave o vama ili o nama), agencije za kreditnu proveru i sprečavanje prevara. Korišćenje od strane agencije za kreditnu proveru i sprečavanje prevara opisano je u nastavku. Takođe možemo pregledati javne komentare i mišljenja na sajtovima društevnih mreža (npr. Facebook i Twitter) kako bismo bolje razumeli naše kupce i naše pružanje i razvoj Usluga.

Informacije o drugim ljudima: Ako nam date informacije o drugim ljudima, morate ih unapred obavestiti (na primer, tako što ćete im dati ovo obaveštenje o privatnosti) i morate biti sigurni da imate pravo da tako nešto uradite.

 

ZA ŠTA MI KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Možemo koristiti i deliti lične podatke koje prikupljamo u sledeće svrhe:

 • Da bismo vama i vašoj kompaniji pružili naše Usluge, uključujući ispunjavanje obaveza Paysafe-a prema vama ili prema finansijskim ili drugim institucijama u vezi sa Uslugama koje pružamo vama (i/ili vašoj kompaniji). U tom kontekstu, beležimo i pratimo detalje o transakcijama koje vi (i/ili vaši kupci) izvršavate u vezi sa Uslugama; analiziramo i izveštavamo o vašem korišćenju (i/ili korišćenju vaših kupaca) bilo koje usluge Lojalnosti; olakšavamo prikupljanje ili zamenu svih poena ili valuta nagrada u vezi sa bilo kojim programom Lojalnosti; obaveštavamo vas o važnim promenama ili razvoju našeg veb-sajta ili o našoj robi ili uslugama;
 • Da bismo poboljšali i unapredili naše poslovanje, uključujući, bez ograničenja, optimizaciju naših veb-sajtova/portala, proizvoda i usluga. To može uključivati korišćenje informacija koje unosite u obrasce ali ih ne prosleđujete nama, na primer korišćenje tih informacija za optimizaciju našeg/ih veb-sajta(ova) i kontaktiranje sa vama u svrhe korisničkih usluga, a u vezi sa tim obrascem. Takođe, možemo koristiti vaše lične podatke za razvoj i testiranje novih proizvoda i usluga, u okviru našeg bezbednog i kontrolisanog okruženja za testiranje ili povremeno u okviru okruženja naših dobavljača;
 • Da bismo upravljali i sprovodili naša prava, uslove korišćenja ili bilo koje druge ugovore sa vama (i/ili vašom kompanijom), uključujući upravljanje svim okolnostima u kojima su transakcije, nagrade ili poeni osporeni; upravljanje, istraživanje i reševanje žalbi; ili naplata duga ili u vezi sa vašom nelikvidnošću;
 • Da bismo upravljali i umanjili naše kreditne rizike i uslove poslovanja. Ako se prijavite za jedan od naših finansijskih proizvoda, možemo proceniti vaš finansijski položaj (i/ili vaše kompanije), u okviru u kom je to predviđeno važećim uslovima korišćenja. Ova kreditna provera će takođe uticati na sve povezane strane, kao što su direktori, akcionari i upravnici. To možemo uraditi primanjem i deljenjem informacija sa agencijama za kreditnu proveru i sprečavanje prevara. Ova provera će uticati i na sve one sa kojima imate zajednički račun ili sličnu finansijsku povezanost. Ako se radi o zajedničkoj prijavi, a takva povezanost već ne postoji, onda se ona može kreirati. Ove veze će ostati dok ne podnesete „obaveštenje o nepovezanosti“ agencijama za kreditnu proveru pod uslovom da je takva nepovezanost dopustiva. Za vašu informaciju, agencije će beležiti naše upite koje mogu videti druge kompanijie koje podnose sopstvene kreditne upite; a „otisak“ može ostati na vašoj kreditnoj datoteci, bilo da ste prihvaćeni kao naš kupac ili ne. Ako ste direktor, mi ćemo potražiti potvrdu iz agencija za kreditnu proveru o tome da li se adresa rezidenta koju ste uneli podudara sa onom koja se nalazi u registru za odgovarajuću kompaniju (gde postoji). Pored toga, kada koristite naše usluge, davaćemo agencijama za kredutnu proveru informacije o tome kako upravljate vašim računima. Ako ne vratite novac u potpunosti i na vreme, agencije za kreditnu proveru će zabeležiti postojeći dug i mogu podeliti ove informacije sa drugim organizacijama koje sprovode provere slične našim. Beleške uglavnom ostaju u evidenciji takvih agencija 6 godina nakon njihovog zatvaranja, bilo da ste ih izmirili bilo da niste, iako se period zadržavanja može razlikovati u zavisnosti od agencija i teritorija. Ako želite više informacija o našem korišćenju agencija za kreditnu proveru, molimo vas da nam se obratite;
 • Da bismo sprečili i/ili otkrili prevaru, finansijski kriminal, upravljali rizikom i bolje zaštitili sebe, kao i naše kupce i integritet finansijskog sistema, možda će biti potrebno obrađivanje i obelodanjivanje osetljivih ličnih podataka (ponekad poznato kao specijalna kategorija podataka o ličnosti) uključujući biomterijske podatke, nezavisnim stranama koje nam pomažu u upravljanju takvim rizicima, uključujući potvrdu identiteta. Ovo može uključivati softver i usluge koje koristimo za potvrdu vašeg identiteta/godišta tako što ćemo odrediti da li se selfi koji ste snimili podudara sa fotografijom u vašem dokumentu za identifikaciju;
 • Tokom procesa identifikacije možemo koristiti funkciju prepoznavanja lica kako bismo vaš selfi uporedili sa vašim identifikacionim dokumentom koji ste otpremili. Tokom ovog procesa, generišu se biometrijski podaci kreiranjem digitalne mape vašeg lica, kako bi se bolje uporedila vaša ID fotografija sa selfijem. Ovo pomaže u smanjenju prevara, te je zato od suštinskog javnog interesa. Svi generisani biometrijski podaci se odmah brišu nakon što je dobijeno podudaranje. Paysafe u načelu ne čuva niti zadržava biomterijske podatke, jer se takve informacije uopšteno generišu pomoću bezbednosnih sistema protiv prevare nezavisne strane. Ako se vaši biomterjiski podaci budu čuvali, zadržavali ili direktno koristili od strane Paysafe-a na bilo koji način, mi ćemo vas o tome obavestiti u trenutku prikupljanja. Ako želite da saznate više o našim smernicama i obradi u vezi sa vašim biomterijskim podacima ili o samoj upotrebi drugih osetljivih podataka o ličnosti ili o specifičnim kategorijama podataka o ličnosti, možete nam se obratiti putem detalja navedenih u odeljku „Kontaktirajte nas“;
 • Da bi se sprečila, otkrila i procesuirala prevara i druge kriminalne radnje i zloupotrebe finansijskog sistema ili da bi se drugima pomoglo u tome, uključujući nepoštovanje bilo kojih uslova poslovanja, što može obuhvatiti deljenje svih relevantnih ili potrebnih infromacija koje smo prikupili ili do kojih smo došli na osnovu zaključivanja sa nezavisnim stranama u takve svrhe. Paysafe učestvuje u inicijativama za sprečavanje prevara, koje obuhvataju procenu vas (i/ili vaših kupaca) i nadzor vaših transakcija i/ili lokacija, kako bi otkrio obrasce koji zahtevaju istragu ili kako bi na drugi način napravio profil i procenio mogućnost za prevaru ili nepoštovanje naših ili tuđih uslova poslovanja. To možemo obaviti korišćenjem proizvoda i usluga nezavisnih strana. Osim toga, ako nam date lažne ili netačne informacije o sebi ili ako mi otkrijemo ili posumnjamo na prevaru ili krivično delo, možemo proslediti vaše informacije agencijama i organizacijama za sprečavanje prevara, kao i policijskim službama i sličnim telima i možemo odlučiti da pokrenemo sudski postupak protiv vas;
 • Možemo vas kontaktirati u vezi sa vašim nalogom, da bismo vas upozorili na potencijalne probleme i da bismo vam odgovorili na pitanja koja ste nam postavili;
 • Da bismo upravljali rizicima, kao što su kreditni rizici i rizici u vezi sa zamenom strane valute, kao i da bismo sprečili ili umanjili rizik o bezbednosti informacija;
 • Da bismo slali merketinške poruke, da bismo vam pružili informacije o proizvodima i uslugama koje ste tražili ili za ako mislimo da vas mogu zanimati; da bismo pribavili vaš stav o našoj robi, uslugama i našem veb-sajtu; u pogledu marketinga, istraživanja tržišta i sličnih aktivnosti, možemo koristiti vaše lične podatke u takve svrhe bilo da ste prihvaćeni kao kupac ili ne ili ako nastavljate da koristite Usluge. Ako više ne želite da primate marketinške ili promotivne informacije iz Paysafe-a, u svakom trenutku ih možete zaustaviti. Više informacija o ovome možete pronaći u odeljku „Vaša prava u pogledu zaštite podataka“;
 • Da bismo poštovali lokalne i nacionalne zakone;
 • Da bismo poštovali zahteve policijskih službi i regulatornih organa u vezi sa javnim interesom ili komercijalnih organizacija sa kojima sarađujete ili ste sarađivali, da bismo uspostavili, primenili ili odbranili pravne zahteve, ili da bismo zaštitili vaše vitalne interese ili vitalne interese drugih osoba, na primer da bi se pomoglo datim organima ili drugim organizacijama u borbi protiv kriminala i terorizma; i
 • Da bi se poštovala pravila o programu kartica ili drugih uslova poslovanja.

Ako pružite informacije koje će biti objavljene ili prikazane na javnim površinama veb-sajta/portala ili prenete drugim korisnicima veb-sajta/portala ili nezavisnim stranama, vi razumete da bilo koja nezavisna strana koja pristupa informacijama u bilo koje svrhe može koristiti te informacije. Te informacije objavljujete na sopstveni rizik i morate poštovati uslove korišćenja takvog sajta.

 

OBELODANJIVANJE VAŠIH INFORMACIJA

Mi ne obelodanjujemo informacije koje vas lično mogu identifikovati, nikome osim onima opisanim u ovom obaveštenju, kako je dozvoljeno zakonom i/ili u svrhe opisane u ovom obaveštenju, uključujući:

 • U okviru Paysafe grupacije kako bi nam to pomoglo u pružanju naših usluga i za naše sopstveno interno upravljanje odnosima sa kupcima, u analitičke i svrhe izveštavanja;
 • Primaoci/pošiljaoci uplate u kontekstu konkretne relevantne transakcije (u načelu su informacije ograničene na puno ime i prezime i adresu e-pošte);
 • Agencije za kreditnu proveru (gde je dozvoljeno u skladu sa svim uslovima korišćenja ili u drugog ugovora) kako je opisano iznad. Ako želite više informacija o načinu na koji koristimo usluge agencija za kreditnu proveru, molimo vas da nam se obratite;
 • Agencije za sprečavanje prevara, kako je opisano iznad, uključujući Action Fraud (Agencija za borbu protiv prevara), Financial Fraud Action (Agencija za borbu protiv finansijskih prevara) i Financial Fraud Bureau (Biro za borbu protiv finansijskih prevara) i druge organizacije koje nam pomažu u upravljanju rizikom od prevara i poslovnim rizikom;
 • Nezavisne kreditne i finansijske institucije (gde je dozvoljeno u skladu sa uslovima korišćenja ili drugim ugovorima), uključujući kreditne institucije gde pošiljalac ili primalac (i njihove kompanije) imaju bankovne račune i programe kartica koji regulišu izdavanje i korišćenje kreditnih, debitnih i platnih kartica, kartica za kupovinu ili druge platne kartice, alternativni načini plaćanja i sve druge finansijske institucije koje mogu obrađivati plaćanja i koje ne posluju pod kontrolom Paysafe-a i za čije radnje ili propuste Paysafe ne snosi odgovornost;
 • Kada pružamo usluge preko nezavisnih strana kao što su banke i druge organizacije, možda ćemo morati da obelodanimo vaše informacije (uključujući bilo koje informacije o „poznavanju kupca“ i o „izvoru bogatstva“) takvim organizacijama kako bismo im pomogli u njihovim sopstvenim regulatornim obavezama ili procenama rizika;
 • Pružaoci usluga nezavisnih strana, uključujući dobavljače koji nam pomažu u pružanju usluga, uključujući obradu porudžbina, izvršavanje porudžbina, obradu plaćanja, upravljanje kreditom, bezbednost, rizik sektora i rizik od prevare, potvrdu identiteta i marketing, istraživanje tržišta i aktivnosti anketiranja koje se obavljaju u ime Paysafe. Povremeno, možemo koristiti usluge pružalaca usluga nezavisnih strana kao pomoć u pružanju usluga koje mogu zahtevati korišćenje vaših ličnih podataka, uključujući uživo testiranje podataka i u cilju implementacije odgovarajućih bezbednosnih aranžmana;
 • Nezavisne strane koje ne postupaju prema našim uputstvima kao pružaoci usluga (ali se pridržavaju sopstvenih zakonskih obaveza kako bi bezbedno čuvali podatke), u cilju olakšavanja pružanja Usluga. Na primer, banke i organizacije koje olakšavaju trgovinu vašim deonicama, kripto valutom i drugim finansijskim instrumentima;
 • Da bismo sprečili i/ili otkrili prevaru, finansijski kriminal, upravljali rizikom i bolje zaštitili sebe i svoje kupce, možda će biti potrebno obrađivanje i obelodanjivanje osetljivih ličnih podataka (ponekad poznato kao specijalna kategorija podataka o ličnosti), uključujući biomterijske podatke, nezavisnim stranama koje nam pomažu u upravljanju takvim rizicima, uključujući potvrdu identiteta;
 • Kada se od nas to zahteva ili kada nam je dozvoljeno zakonom, od Paysafe-a se može zakonski zahtevati da prosledi informacije o vama regulatornim telima i policijskim organima širom sveta ili mi sami možemo zaključiti da je to prikladno ili neophodno. Takva obelodanjivanja takođe mogu uključivati zahteve državnih ili javnih vlasti ili komercijalnih organizacija sa kojima ste možda sarađivali i koje žele da umanje rizik od prevare ili kreditni rizik ili utvrde nepoštovanje uslova poslovanja ili u svrhe sudskog spora ili zakonskog postupka, nacionalne bezbednosti ili kada smatramo da je to u nacionalnom ili javnom interesu ili ako je na drugi način u skladu sa zakonom. Paysafe obično neće osporavati dostavljanje sudskih ili sličnih naloga koji zahtevaju obelodanjivanje;
 • Poslovni transferi. Paysafe može kupiti ili prodati poslovne jedinice ili povezana društva. U takvim okolnostima, možemo preneti ili primiti informacije o klijentu kao poslovnu imovinu. Bez ograničenja u pogledu prethodno navedenog, ako naše preduzeće uđe u zajedničko ulaganje ili bude prodato ili pripojeno drugom poslovnom entitetu, vaše informacije mogu biti obelodanjene našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima. U tim okolnostima, mi ćemo obavestiti primaoca da se sa vašim informacijama treba postupati u skladu sa standardima opisanim u ovom obaveštenju; i
 • Sa vašom dozvolom, vaše informacije se takođe mogu koristiti u druge svrhe za koje budete dali odgovarajuću dozvolu.

Osim ako nije neophodno u cilju izvršavanja usluga i kako je opisano iznad / u prilogu, Paysafe ne prodaje, ne iznajmljuje, ne deli, niti na bilo koji drugi način obelodanjuje lične podatke o svojim kupcima nezavisnim stranama za njihovu sopstvenu marketinšku upotrebu bez prethodnog ispunjenja neophodnih zakonskih obaveza (npr. saglasnost, mogućnost odjavljivanja ili kako je drugačije predviđeno zakonom). Zakon o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji koristi vrlo široku definiciju „prodaje“ podataka i razidenti Kalifornije bi trebalo da pročitaju „CCPA“ odeljak u nastavku u vezi sa prodajom podataka.

 

NADZOR

Možemo vršiti nadzor ili snimati telefonske pozive, e-poštu, veb-ćaskanje ili druge vidove komunikacije sa vama u regulatorne i bezbednosne svrhe, kao i u svrhe osiguranja kvaliteta ili u svrhu obuke. Kada posećujete naša predstavništva, CCTV, sistemi za kontrolu pristupa i/ili drugi sistemi za nadzor mogu biti u funkciji iz bezbednosnih razloga i u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti, kao i u svrhe upravljanja predstavništvom.

 

GDE ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Mi, naši pružaoci usluga i ostale strane sa kojima možemo podeliti vaše lične podatke (kako je iznad opisano) možemo obrađivati vaše lične podatke na teritorijama koje su van Evropske ekonomske zone („EE“), ili na drugi način van teritorije na kojoj imate prebivalište. I osoblje (naše ili naših dobavljača) koje radi van EEZ ili na teritoriji na kojoj su lični podaci prikupljeni može vršiti njihovu obradu. Takvo osoblje može između ostalog biti uključeno u izvršavanje porudžbina, obradu detalja o plaćanju i u službi podrške prilikom pružanja Usluga. Ove zemlje mogu imate standarde o zaštiti podataka koji se razlikuju (i u nekim slučajevima su niži) od onih na teritoriji na kojoj imate prebivalište.

U tim okolnostima, mi ćemo preduzeti odgovarajuće korake kako bismo zaštitili vaše lične podatke u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti i važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući i korišćenje odgovarajućih zaštitnih mera propisanih zakonom kako bismo osigurali da su svi internacionalni transferi podataka zakoniti. Paysafe u načelu koristi „Šablonske klauzule“ odobrene od strane Evropske komisije prilikom angažovanja primalaca podataka nezavisne strane van EEZ, koji prima podatke iz EEZ u svrhe obrade ličnih podataka prenetih van EEZ.

 

KAKO MI BEZBEDNO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Implementirali smo tehničke, fizičke i organizacione/administrativne mere, osmišljene da osiguraju vaše lične podatke od slučajnog gubitka i u slučaju neovlašćenog pristupa, upotrebe, izmene i obelodanjivanja. Ove mere uključuju:

•           program o bezbednosti pisanih podataka;

•           imenovanje glavnog službenika za bezbednost podataka („CISO“) koji nagdleda, primenjuje i sprovodi program o bezbednosti podataka;

•           menovanje glavnog službenika za privatnost („CPO“) koji nadgleda, primenjuje i sprovodi program privatnosti;

•           kontinuirana procena ranjivosti i nadzor;

•           postojanje pravila i procedura o upravljanju rizikom po bezbednost informacija;

•           postojanje ustanovljenog plana odgovora u slučaju incidenta;

•           kontrole pristupa informaicionim sistemima, osmišljene tako da autentifikuju korisnike i dozvole pristup samo ovlašćenim osobama;

•           ograničavanje pristupa fizičkim lokacijama koje sadrže lične podatke samo ovlašćenim osobama;

•           obezbeđivanje svih ličnih podataka, bilo u tranzitu bilo u mirovanju;

•           multifaktorijalna autentifikacija za sve osoblje koje pristupa ličnim informacijama;

•           održavanje revizorskih tragova povezanih sa internim i eksternim pristupom i modifikacijama ličnih podataka;

•           usvojene prakse bezbednog razvoja interno razvijenih aplikacija;

•           obavljanje dubinske analize bezbednosti podataka nezavisnih pružalaca usluga;

•           redovna obuka o poznavanju bezbednosti.

Bezbednost i sigurnost vaših podataka takođe zavisi i od vas. Ako smo vam dali (ili ako ste vi izabrali) lozinku i šifru za pristup određenim delovima našeg veb-sajta/portala ili mobilnim aplikacijama ili slično, vi ste odgovorni za poverljivost ove lozinke i/ili šifre za pristup. Ne smete deliti vašu lozinku i/ili šifru za pristup ni sa kim. Morate se pobrinuti da nema neovlašćenog korišćenja vaše lozinke i šifre za pristup. Paysafe će postupati u skladu sa uputstvima i informacijama primljenim od bilo koje osobe koja unese vaš korisnički id i lozinku, a vi razumete da ste u potpunosti odgovorni za svako korišćenje i sve radnje koje se mogu dogoditi tokom korišćenja vašeg naloga, osim ako zakon drugačije propisuje. Morate odmah obavestiti Paysafe o svim podacima koje ste nam dali ako dođe do njihove promene.

Prenos informacija putem interneta nije u potpunosti siguran. Iako ćemo nastojati da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost vaših podataka prenetih na naš sajt, osim ako sa nama ne komunicirate preko sigurnog kanala koji smo mi obezbedili. Kada primimo vaše podatke, koristićemo stroge procedure i bezbednosne funkcije kako bismo pokušali da sprečimo neovlašćeni pristup.

 

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Period tokom kog zadržavamo vaše lične podatke određen je na osnovu prirode i tipa podataka, Paysafe Usluga i zemlje u kojoj se one pružaju, kao i u zavisnosti od važećih lokalnih zakonskih i regulatornih propisa. U načelu, kada više nisu potrebni u legitimne poslovne svrhe, vaši podaci se brišu ili ih možemo anonimizovati ili spojiti sa drugim informacijama kako bi postali nelični.

Ako koristite Usluge, zadržaćemo vaše lične podatke dokle god je to potrebno kako bismo vam pružali usluge po vašem izboru i u bilo koje povezane legitimne poslovne svrhe. To u načelu znači da zadržavamo vaše lične podatke dokle god ste naš klijent (ili započinjete prijavu da to postanete) i određeni period vremena nakon toga. To takođe uključuje korišćenje i zadržavanje vaših ličnih podataka kada započnete proces prijave za Usluge, bez obzira da li ćete taj proces završiti ili ćete biti prihvaćeni kao klijent.

Period zadržavanja takođe može zavisiti od zakonskih i regulatornih zahteva zemlje u kojoj se nalazite. Mi ćemo zadržati lične podatke kao dokaz vaše saradnje sa nama (uključujući i to da li je bilo finansijskih transakcija ili ne), u cilju upravljanja upitima ili sporovima, uključujući odbrane ili započinjanja bilo kakvog zakonskog potraživanja. Na primer, zadržaćemo vaše podatke onoliko vremena koliko lokalni zakoni predviđaju za pokretanje pravnog postupka (takozvana „zastarelost“), ili dokle god nam to nalaže sudski nalog ili policijski nalog, odnosno naši regulatori; ili kako je zakonom drugačije predviđeno ili dozvoljeno (na primer, zadržavanje evidencije KYC /Know Your Customer (Upoznaj svog klijenta)/ u skladu sa propisima protiv pranja novca ili slično).

Takođe možemo nastaviti s marketingom i slati vam direktne marketinške poruke, u skladu sa lokalnim zakonima i ako se niste usprotivili takvom marketingu.

 

VAŠA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA

Imate veliki broj prava koja možete ostvariti u vezi sa vašim ličnim podacima. Ova prava možete imati u skladu sa mnogim propisima, na primer, Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) koja se u načelu odnosi na EEZ rezidente, i Zakon o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji (CCPA), koji se u načelu odnosi na rezidente Kalifornije. Ako želite, možete pristupiti, korigovati ili ažurirati vaše lične informacije. U određenim okolnostima, takođe nam možete zatražiti da izbrišemo vaše lične podatke, protiviti se njihovoj obradi ili privremeno ograničiti njihovu obradu dok ostvarujete vaša prava. Pored toga, možete zatražiti prenos određenih ličnih podataka drugom pružaocu usluga (takozvana prenosivost podataka). Takođe možete imati pravo da „odbijete“ određene načine korišćenja vaših ličnih podataka, uključujući podnošenje zahteva za ograničenjem deljenja vaših ličnih podataka sa povezanim i nepovezanim nezavisnim stranama. Zakoni o privatnosti se i dalje razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo odnosi na vas, molimo vas da nam se obratite, kako bismo mogli to da procenimo i da vas posavetujemo.

U obimu u kom se GDPR primenjuje, kada nam date saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka, možete je povući u bilo kom trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti neće uticati na zakonitost nijedne obrade koju smo izvršili pre vašeg povlačenja saglasnosti, niti će uticati na obradu vaših ličnih podataka koja se vrši oslanjajući se na zakonite razloge obrade koji ne zahtevaju saglasnost. Na primer, možete zaustaviti svu komunikaciju koja se odnosi na marketing koju vam šaljemo, tako što ćete kliknuti na vezu „odjavi se“ ili „onemogući“ u komunikaciji koju primate ili u skladu sa uputstvima koja možete dobiti u svakom trenutku, ali mi ćemo nastaviti da vam šaljemo operativne i servisne poruke u vezi sa vašim Uslugama.

Imajte na umu da vam, u zavisnosti od zemlje iz koje koristite Usluge, možda neće biti dostupna sva gore navedena prava. Takođe, mogu postojati slučajevi u kojima se ova prava ne mogu sprovesti: na primer, ne možete se usprotiviti korišćenju vaših podataka kada se to zahteva zakonom ili u cilju upravljanja žalbom; slično tako, ne možete zatražiti brisanje vaših podataka ako i dalje želite da koristite naše Usluge ili kada su takve informacije neophodne za evidenciju naše ugovorne saradnje, u skladu sa zakonom (na primer, zahtevi za zadržavanje radi identifikacije i provere u cilju sprečavanja prevara ili zahteva u pogledu pravila „upoznaj svog klijenta“) ili u svrhe odbrane ili ostvarivanja zakonskih prava i zakonskih radnji.

Uvek imate pravo na žalbu organima za zaštitu podataka po pitanju prikupljanja i korišćenja vaših ličnih podataka. Za više informacija, molimo vas da se obratite vašim lokalnim organima za zaštitu podataka. Takođe, možete pokrenuti sudski spor i zahtevati odštetu zbog štete ili problema izazvanih našim nepridržavanjem zakona o zaštiti podataka.

Ako želite da saznate više o vašim pravima ili želite da ih ostvarite, možete nas dobiti putem detalja navedenih u odeljku Kontaktirajte nas.

 

AUTOMATSKO DONOŠENJE OD

U nekim slučajevima, naše korišćenje vaših ličnih podataka može dovesti da donošenja automatskih odluka (uključujući profilisanje) koje zakonski utiču na vas ili na sličan način značajno utiču na vas.

Automatsko donošenje odluka znači da se odluka koja se tiče vas donosi automatski na osnovu računarskog određivanja (pomoću softverskih algoritama), bez humanog pregleda. Na primer, koristimo automstske odluke kako bismo obavili procenu vaše kreditne sposobnosti kada se prijavljujete za određene Usluge ili kako bismo obavili provere u cilju borbe protiv prevara, kako je objašnjeno u odeljku „Za šta koristimo vaše lične podatke“. Implementirali smo mere zaštite prava i interesa pojedniaca čiji su lični podaci podložni automatskom donošenju odluka. Pored toga, ako koristite Usluge u EEZ, kada donesemo automatsku odluku o vama, imate pravo da se usprotivite odluci, da izrazite vaš stav i da zatražite humani pregled odluke. Ovo pravo možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti putem detalja navedenih u nastavku. Zakoni o privatnosti se i dalje razvijaju i ako mislite ili niste sigurni da li se neko pravo odnosi na vas, molimo vas da nam se obratite, kako bismo mogli to da procenimo i da vas posavetujemo.

 

ZAKONSKE OSNOVE ZA OBRADU

Paysafe će obrađivati vaše lične podatke isključivo u skladu sa zakonom. Takvi zakoni se razlikuju na različitim teritorijama, a detaljnije informacije su dostupne na zahtev. U načelu, Paysafe će obrađivati:

 • Na osnovu vaše saglasnosti, na primer da bismo vam slali marketinške poruke o proizvodima i uslugama u skladu sa vašim interesovanjima i željama, kada se takva saglasnost zahteva zakonom;
 • Kada je nephodno za izvršenje ili za zaključivanje bilo kog ugovora sa vama, na primer, kako bismo vam pružili Usluge za koje ste se prijavlili – u tom kontekstu, potrebne su nam informacije jer u suprotnom ne bismo bili u mogućnosti da vam pružimo Usluge. Na primer, ako je potrebna potvrda vašeg identiteta, a vi nam ne date relevantne informacije, nećemo moći da vam otvorimo nalog;
 • Kada Paysafe ima legitiman interes u obradi podataka, pod uslovom da takva obrada ne krši vaša sopstvena prava i slobode da se usprotivite takvoj obradi. Na primer, da bismo vas informisali o vašem korišćenju Usluga, poboljšali i razvijali Usluge, sprovodili onlajn oglašavanje ili druge marketinške aktivnosti, kao i da bismo upravljali i sprovodili svaki potražni zahtev;
 • Kada kompanija Paysafe ima zakonsku obavezu da prikuplja, koristi i/ili obelodani vaše lične podatke ili su joj potrebne vaši lični podaci kako bi zaštitila vaše vitalne interese ili interese drugog pojedinca. Na primer, kada je potrebno poštovanje pravila koja predviđaju naši ili drugi regulatori; ili
 • U izuzetnim okolnostima, možemo podeliti vaše podatke sa nezavisnom stranom kada je to neophodno i u javnom interesu, na primer, kada policijske službe ili druge nezavisne strane sa kojima ste možda sarađivali, zahtevaju podatke kako bi istražile krivično delo ili, u suprotnom, kršenje uslova poslovanja nezavisne strane.

Ako imate pitanja ili su vam potrebne dalje informacije koje se tiču zakonske osnove po kojoj mi prikupljamo i koristimo vaše lične podatke za bilo koju specifičnu aktivnost obrade, molimo vas da nam se obratite putem odeljka ispod Kontaktirajte nas.

 

NE PRATI

Neki veb pretraživači mogu slati signale „ne prati“.
 Međutim, trenutno ne postoji industrijski standard o tome kako treba da se ponašaju veb-sajtovi i drugi onlajn servisi po prijemu takvih signala. Ako se takav standard razvije, mi ćemo revidirati našu politiku, ali trenutno ne preduzimamo nikakve radnje po prijemu takvih signala.

 

KOLAČIĆI

Molimo vas da pogledate i našu Cookie-Richtlinien Politiku kolačića za više detalja o tome na koji način mi prikupljamo, koristimo, ili obelodanjujemo podatke u pogledu kolačića. U suprotnom, molimo vas da nas kontaktirate.

 

IZMENE NAŠEG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Možemo, s vremena na vreme, izmeniti naše obaveštenje o privatnosti. Ako izvršimo materijalne izmene o tome na koji način postupamo sa vašim podacima, obavestićemo vas o tome putem obaveštenja na ovom veb-sajtu/portalu. Datum obaveštenja o privatnosti je poslednji put modifikovan kako je navedeno u ovom obaveštenju. Molimo vas da povremeno posetite naš veb-sajt/portal i proverite ima li ikakvih izmena u ovom obaveštenju o privatnosti. Međutim, ako se od nas zakonom zahteva da vas unapred obavestimo o bilo kakvim izmenama ovog obaveštenja o privatnosti i/ili ako je potrebna vaša saglasnost za izmene našeg korišćenja vaših ličnih podataka, mi ćemo to učiniti.

 

VEZE KA SAJTOVIMA NEZAVISNIH STRANA

Naš sajt može, s vremena na vreme, sadržati veze do i od veb-sajtova naših umreženih partnera, oglašivača i povezanih društava. Ako pratite takvu vezu, imajte na umu da ovi veb-sajtovi imaju sopstvene politike privatnosti i politike kolačića i Paysafe ne prihvata nikakvu odgovornost za veb-sajtove nezavisnih strana.

 

GLOBALNO OBAVEŠTENJE

Ovo obaveštenje je po obimu globalno, ali bez namere da prevladava nad bilo kojim zakonskim pravom niti zabranom na bilo kojoj teritoriji na kojoj takva prava ili zabrane prevladavaju. U takvom slučaju, prava i obaveze navedene u ovom obaveštenju će biti važeći i podložni dopunama samo ukoliko neki lokalni zakon prevldava.

 

PREDSTAVNIK U EU

Kompanije Paysafe grupe koje se nalaze van EEZ, izabrale su za svog predstavnika u EU sledeći entitet: Paysafe Bulgaria EOOD, Carigradsko šose 90, 1784 Sofija, Bugarska. Možete se obratiti predstavniku u EU pomoću detalja za kontakt nevedenih u odeljku Kontaktirajte nas u nastavku.

 

PREDSTAVNIK U UK

U meri u kojoj je to potrebno u okviru Sporazuma o povlačenju iz Evropske unije iz 2018. godine ili drugog zakona u vezi sa „Bregzitom“, kompanije Paysafe grupe koje se nalaze van Ujedinjenog Kaljevstva, izabrale su za svog predstavnika u UK sledeći entitet: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Ujedinjeno Kraljevstvo. Možete se obratiti predstavniku u UK pomoću detalja za kontakt nevedenih u odeljku Kontaktirajte nas u nastavku.

KONTAKTIRAJTE NAS

Svi komentari, upiti i zahtevi vezani za naše korišćenje vaših podataka su dobrodošli. Ako želite da ostvarite bilo koje pravo ili ako želite da dobijete više informacija o kompanijama Paysafe grupe na koje se ovo obaveštenje odnosi, pišite nam na adresu u nastavku, u okviru odeljka „Najčešće postavljana pitanja“ ili nas kontaktirajte.

Službenik za zaštitu podataka Paysafe grupe je naveden u nastavku i možete mu se obratiti putem gornje veze „Kontaktirajte nas“ ili na sledeću adresu:

G-din Derek A. Wynne

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ

Zakon o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji (CCPA)

Ako ste rezident Kalifornije i koristite naše potrošačke Usluge, možete imati određena prava u okviru Zakona o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji (CCPA) koja su opisana u nastavku.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

U poslednjih 12 meseci, prikupili smo sledeće lične podatke:

 • Identifikatore, kako što su ime i prezime, starost, datum rođenja, adresa i drugi kontakt podaci, kopiju identifikacionog dokumenta (kao što su vozačka dozvola ili pasoš), kao i vaš broj socijalnog osiguranja i/ili druge državne podatke za identifikaciju ili registraciju;
 • Podatke o profesiji i podatke povezane sa zaposlenjem, kao što je vaše zanimanje;
 • Aktivnost na internetu, kako je navedeno u našem obaveštenju o kolačićima, uključujući istoriju posećivanja i interakcije sa našim Uslugama, IP adresu, tip pretraživača, jezik pretraživača i druge informacije koje se automatski prikupljaju;
 • Podaci o geolokaciji u meri u kojoj je to potrebno za potvrdu vaše lokacije u regulatorne svrhe i u svrhe sprečavanja prevara, u zavisnosti od Usluga koje vam se pružaju i od vašeg korišćenja Usluga (na primer, neki zakoni zahtevaju identifikaciju vaše lokacije ako upotreba Usluga uključuje kockanje);
 • Komercijalne infromacije, kao što su informacije o vašim odnosima sa bankama, uključujući brojeve računa, brojeve kreditnih i debitnih kartica, stanja na računima i koliko vremena imate te račune.

Prikupljamo ove lične podatke kako bismo vam podesili nalog i u svrhu pružanja Usluga.

DELJENJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA SA NEZAVISNIM STRANAMA

U poslednjih 12 meseci podelili smo sa nezavisnim stranama sve gore opisane podatke u naše poslovne svrhe, npr. sa našim povezanim društvima ili u vezi sa angažovanjem nekog pružaoca usluga kako bismo vam pružili Usluge. Kategorije takvih pružalaca usluga opisane su u odeljku „Obelodanjivanje vaših podataka“.

Mi ne „prodajemo“ lične podatke u tradicionalnom smislu, ali prodajemo lične podatke na onaj način na koji se termin koristi u CCPA. U poslednjih 12 meseci prodali smo pojedinačne identifikatore kroz upotrebu kolačića i slične tehnologije za korisnike koji se ne odjave iz takve upotrebe podataka. Mi prodajemo ove identifikatore tehničkim pružaocima usluga i oglašivačima koji pružaju ciljani onlajn marketing. 

Možete „uključiti“ ili „isključiti“ vaše korišćenje kolačića na onlajn tabli za saglasnost koja je dostupna putem veze „Podešavanje kolačića“ na svim našim veb-sajtovima i portalima.

Nemojte da prodajete moje lične podatke

VAŠA CCPA PRAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Imate prava koja možete ostvariti u vezi sa vašim ličnim podacima. Posebno:

 • Pravo na pristup: možete zatražiti informacije o kategorijama ličnih podataka koje smo prikupili o vama, o kategorijama izvora od kojih smo prikupili vaše lične podatke, o poslovnoj ili komercijalnoj svrsi za prikupljanje ili prodaju vaših ličnih podataka, kao i o kategorijama nezavisnih strana sa kojima možemo podeliti ili kojima možemo prodati vaše lične podatke i o kategorijama ličnih podataka koje su pružene takvim nezavisnim stranama. Takođe možete zatražiti od nas primerak konkretnih ličnih podataka koje smo prikupili o vama u mašinski-čitljivom formatu;
 • Pravo na brisanje: imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka;
 • U meri u kojoj prodajemo vaše lične podatke, imate pravo da zatražite prestanak prodaje vaših ličnih podataka nezavisnim stranama ili možete ovde isključiti podešavanja kolačića (što će imati isti efekat kako odjavljivanje iz prodaje vaših ličnih podataka);
 • Pravo na nediskriminaciju: imate pravo da ne budete diskriminisani jer ste ostvarili bilo koje svoje pravo potrošača kao što je navedeno iznad. Drugim rečima, mi vam nećemo pružiti drugačiji kvalitet usluga jer ste odabrali da ostvarite bilo koje od vaših prava.

Možete ovlastiti osobu da nastupa u vaše ime u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ali možda ćemo morati da preduzmemo određene korake da bismo potvrdili zahtev kao legitiman, tj. da zaista dolazi od vas i da je načinjen u vaše ime. Na primer, možemo zatražiti vašu potpisanu dozvolu koja potvrđuje da ste ovlastili zastupnika da podnese zahtev u vaše ime.

Imajte u vidu da kada koristimo i obelodanjujemo lične podatke u svrhe povezane sa bezbednošću, detekcijom prevare i u slične svrhe, neka od vaših prava mogu biti ograničena. Imajte u vidu da mogu postojati slučajevi kada vaš zahtev ne može biti ispunjen. Na primer, kako dozvoljava CCPA, moguće je da nećemo poštovati zahtev da izbrišemo vaše lične podatke ako su nam ti podaci potrebni u svrhe otkrivanja bezbednosnih incidenata ili u cilju zaštite od zlonamernih, obmanjujućih, prevarantskih ili ilegalnih radnji, gde su takve informacije potrebne za evidenciju naših ugovorenih saradnji ili vaših transakcija ili gde se to zakon nalaže ili dopušta.

Ako želite da saznate više o vašim pravima ili želite da ih ostvarite, možete nas dobiti putem detalja navedenih u odeljku "Kontaktirajte nas".

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Rezidenti Kalifornije nas takođe mogu pozvati na broj +1 855 719 2087 (besplatan broj, dostupan od 9.00 do 19.00 EST) ili putem detalja u odeljku Kontaktirajte nas navedenih u nastavku.

 

Ovo obaveštenje je poslednji put revidirano 30. 12. 2019.

Spisak mesta koja obrađuju podatke o ličnosti

Paysafe Group obuhvata Paysafe Group Holdings Limited zajedno sa podružnicama. U nastavku ćeš naći spisak kompanija Paysafe Grupe koje obrađuju podatke o ličnosti na način opisan u Saopštenju o zaštiti podataka Paysafe Grupe i koje važi globalno za Grupu:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Nemačka)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • Flagship Merchant Service LLC (Delaver, SAD)
 • Global Merchant Advisors LLC (Delaver, SAD)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • Income Access Limited (Velika Britanija)
 • Leaders Merchant Services LLC (Delaver, SAD)
 • MAC Limited (Gibraltar)
 • NT Services Limited (Alberta, Kanada)
 • Openbucks Corp (Delaver, SAD)
 • Optimal Payments Services Inc (Delaver, SAD)
 • Pays Services India LLP (Indija)
 • Pays Services Italy S.r.l (Italija)
 • PAYS Services UK Limited (Velika Britanija)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bugarska)
 • Paysafe Capital LLC (Delaver, SAD)
 • Paysafe Financial Services (Kanada) Inc (Britanska Kolumbija, Kanada)
 • Paysafe Financial Services Limited (Velika Britanija)
 • Paysafe Group Holdings Limited (Velika Britanija)
 • Paysafe Group Limited (Ostrvo Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (Delaver, SAD)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Velika Britanija)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (Delaver, SAD)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (Delaver, SAD)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (Delaver, SAD)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irska)
 • Paysafe Prepaid Services Limited - Gibraltarska podružnica (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irska)
 • Paysafe Processing Limited (Velika Britanija)
 • Paysafe Services (Canada) Inc. / Services Paysafe (Canada) Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Technology Services Austria GmbH (Austrija)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turska)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com Deutschland (Podružnica Prepaid Services Company Ltd) (Nemačka)
 • paysafecard.com MENA DMCC (UAE)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V. (Meksiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajcarska)
 • paysafecard.com USA Inc (SAD)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Austrija)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Velika Britanija)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Austrija)
 • Prepaid Services Company Limited (Velika Britanija)
 • Sentinel Bidco Ltd (Velika Britanija)
 • Skrill Limited (Velika Britanija)
 • Skrill New York, Inc (Delaver, SAD)
 • Skrill Services GmbH (Nemačka)
 • Skrill USA Inc (Delaver, SAD)