Help

Account & Card – Podmienky a pravidlá propagačnej akcie na zriadenie Apple Pay

1. Organizátor propagácie: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Írsko (ďalej len Paysafe“).

2. Obdobie propagácie: Akcia sa uskutoční od 1. 3. 2024 9:00 a končí sa 28. 2. 2025 23:59 CET. Všetky akcie uskutočnené mimo tohto obdobia nebudú mať nárok na bonus.

3.Kritériá oprávnenosti: Táto propagačná akcia je dostupná len pre majiteľov Account & Card v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre účet myPaysafe „Account & Card“, ktorí

(i) majú bydlisko v oprávnených krajinách;

(ii) začali proces poskytovania svojej virtuálnej alebo fyzickej debetnej karty Mastercard do služby Apple Pay.

3.1. Zákazníci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, majú nárok na bonus 5 EUR, ak do 7 dní od prijatia pozývacieho e-mailu dokončia poskytnutie svojej karty Mastercard do služby Apple Pay.

4. Spoločnosť Paysafe prevedie 5 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) účastníkom, ktorí splnili všetky kritériá oprávnenosti, priamo na ich Account & Card ako kredit na účte do 15 pracovných dní od ukončenia poskytovania a pridania karty Mastercard do Apple Wallet bez ďalšieho oznámenia alebo žiadosti príslušným účastníkom.

5. Každá osoba môže vykonať len jeden vstup. Pokusy o ďalšiu účasť budú viesť k diskvalifikácii z propagačnej akcie. Účasť na propagačnej akcii nie je možné preniesť na iné osoby.

6. Platba v hotovosti nie je možná. Rozhodnutie organizátora je konečné. Uplatňujú sa právne predpisy platné v mieste bydliska zákazníka. Spoločnosť paysafecard nenesie žiadnu zodpovednosť za (1) akékoľvek nesprávne alebo nepresné informácie, či už spôsobené účastníkom, chybami pri tlači alebo akýmkoľvek zariadením alebo programom spojeným s touto akciou alebo využívaným v rámci tejto akcie; (2) technické poruchy akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane porúch, prerušení alebo odpojení telefónnych liniek alebo sieťového hardvéru alebo softvéru; (3) neoprávnený ľudský zásah do ktorejkoľvek časti vstupného procesu tejto propagačnej akcie; (4) technické alebo ľudské chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri správe tejto propagačnej akcie alebo spracovaní príspevkov; alebo (5) akékoľvek zranenie alebo škoda na osobách alebo majetku, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne spôsobené účasťou na tejto propagačnej akcii alebo prijatím, použitím alebo zneužitím akejkoľvek výhry.

 

7. Spoločnosť paysafecard je oprávnená kedykoľvek počas trvania propagačnej akcie zo závažných dôvodov prerušiť propagačnú akciu bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. To platí najmä v prípadoch organizačných alebo technických komplikácií (napr. vírusy počítačového systému, manipulácia alebo zlyhanie hardvéru alebo softvéru atď.) alebo ak je to potrebné z právnych dôvodov.

8. Podvodná alebo manipulatívna činnosť bude mať za následok okamžité vylúčenie z propagačnej akcie. Zamestnanci spoločnosti paysafecard a ich príbuzní sa nemôžu zúčastniť propagačnej akcie.

9. Ženský rod sa v tomto dokumente považuje za rovnocenný s mužským rodom. Mužský rod bol použitý len na účely zjednodušenia.

 

Účasťou na tejto propagačnej akcii ste vyjadrili súhlas s týmito podmienkami a ustanoveniami propagačnej akcie.

www.paysafecard.com