Help

Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD

Pečlivě si prosím přečtěte toto oznámení, abyste pochopili naše pravidla a postupy týkající se vašich informací a toho, jak s nimi budeme nakládat. Pro krátké shrnutí přejděte prosím zde. Obyvatelé Kalifornie mohou nalézt podrobnější informace v dodatku „California Consumer Privacy Addendum“. Obyvatelé Quebeku mohou najít podrobnější informace v dodatku „Quebec Privacy Notice Addendum“. Kontaktujte nás ohledně zpětné vazby či jakýchkoliv soukromých požadavků, které budete mít. Podrobnosti jsou na konci oznámení.

Toto oznámení se vztahuje na společnosti, které jsou součástí skupiny Paysafe Group, jež používají různé obchodní názvy na různých územích. Seznam společností Paysafe, které shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje podle tohoto oznámení, naleznete na konci tohoto dokumentu. Odkaz na Paysafe (včetně výrazů „my“, „nás“, „naše“ apod.) zahrnuje tyto společnosti a všechny relevantní přidružené společnosti skupiny. Toto oznámení nepřeváží nad žádnými právy, která vám poskytují místní zákony na ochranu soukromí a údajů platné ve vaší jurisdikci.

Odkazy na „vy“ v tomto oznámení se týkají jednotlivce, který se dotazuje na používání služeb, přistupuje k nim nebo o ně žádá (jak je definováno níže) buď ve svém vlastním účtu nebo jménem některé společnosti nebo ve vztahu k zástupcům nebo třetím stranám jednajícím vaším jménem. To zahrnuje, ve vztahu k zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi Paysafe, jakéhokoli samostatného podnikatele a jakéhokoli zmocnitele, včetně výkonných a finančních ředitelů, jakýchkoli jiných ředitelů a funkcionářů, podílníků, partnerů a skutečných vlastníků zákazníka, jakož i kteréhokoli zaměstnance nebo zástupce, kteří přistupují ke službám nebo je používají či poskytují nebo vyžadují údaje jménem zákazníka. Pro zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v Paysafe platí samostatné oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost Paysafe se zavázala chránit vaše soukromí a podnikne veškerá vhodná opatření, aby zajistila, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně a že budou shromažďovány, používány, ukládány a zveřejňovány v souladu s tímto oznámením. Toto oznámení (spolu s našimi podmínkami používání vztahujícími se na kterékoli konkrétní služby, které můžete zakoupit či používat) se týká:

 • webových portálů, funkcí a služeb, které jsou vám poskytovány při návštěvě našich webových stránek, portálů nebo našich platebních panelů, jež mohou naši klienti používat na svých webových stránkách;
 • podávání dotazů, žádostí o používání a/nebo používání produktů a služeb společnosti Paysafe (včetně jakýchkoli věrnostních programů nebo programů odměn, ať už založených na bodech nebo jinak („věrnostní“), a také žádostí o změny ve službách, které používáte;
 • vašeho používání softwaru včetně terminálů, mobilních a desktopových aplikací poskytovaných společností Paysafe; a
 • e-mailů, jiných elektronických zpráv včetně SMS, telefonního hovoru, webového chatu, webové stránky/portálu a další komunikace (na jakémkoli médiu) mezi vámi a Paysafe.

Společně jsou všechny tyto aktivity v tomto oznámení označovány jako „služby“.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobní a neosobní údaje

Shromažďujeme a zpracováváme osobní a neosobní údaje, které k vám mají vztah.

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k jednoznačné identifikaci jedné osoby, ať už přímo nebo nepřímo.

Paysafe také shromažďuje neosobní údaje nebo může osobní údaje anonymizovat, aby se staly neosobními. Neosobní údaje jsou takové údaje, které neumožňují identifikaci konkrétního jednotlivce ať už přímo, nebo nepřímo. Paysafe může takové neosobní údaje shromažďovat, vytvářet, ukládat, používat a zveřejňovat pro jakékoli rozumné obchodní účely. Paysafe může například používat agregované transakční informace pro komerční účely, jako je analýza trendů a použití datové analytiky, aby získala poznatky a přehledy o vzorcích a způsobu použití platebních transakcí.

V rozsahu, v jakém jsou adresy internetového protokolu (IP) (nebo podobných identifikátorů) jasně definovány jako osobní údaje dle jakýchkoli místních zákonů, a pokud se takové místní zákony vztahují na služby, budeme tyto identifikátory spravovat jako osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Paysafe poskytuje služby jednotlivým zákazníkům i podnikům a že toto oznámení o ochraně soukromí se týká obou skupin a mělo by být řádně přečteno a vyloženo.

ÚDAJE S VYŠŠÍ MÍROU RIZIKA

Můžeme o vás shromažďovat informace citlivé povahy, jako jsou takzvané údaje zvláštní kategorie nebo citlivé údaje. Tyto typy informací se mohou u každého jednotlivce týkat:

 • Rasového nebo etnického původu
 • Politických názorů
 • Náboženského nebo filozofického přesvědčení
 • Členství v odborech
 • Genetických údajů
 • Biometrických ůdajů
 • Zdravotních údajů
 • Údajů, které se týkají sexuálního života nebo sexuální orientace jednotlivce
 • Údajů o trestných činech nebo údajných trestných činech
 • Údajů o poloze jednotlivce v reálném čase

Místní zákony mohou používání takovýchto údajů zakázat nebo omezit a vyžadovat splnění konkrétních povinností. V rámci Evropy bude GDPR obecně vyžadovat druhý právní základ pro takové zpracování, jako je (a) váš výslovný souhlas, (b) účely stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, (c) z důvodů podstatného veřejného zájmu, nebo (d) je-li zpracování nezbytné pro vaše životně důležité zájmy nebo tyto zájmy jiné fyzické osoby.

SHROMAŽĎOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Následující údaje shromažďujeme těmito prostředky:

Údaje, které nám poskytnete: přijímáme a uchováváme jakékoli osobní údaje (včetně finančních údajů), které nám poskytnete, včetně případů, kdy vy (nebo váš podnik) se dotazujete na služby nebo o ně žádáte; registrujete se k používání a/nebo používáte jakékoli služby; nahráváte a/nebo ukládáte údaje u nás pomocí služeb; a když s námi komunikujete prostřednictvím e-mailu, SMS, webové stránky, portálu nebo telefonicky či jinými elektronickými prostředky, např. pokud nás kontaktujete ohledně svého účtu nebo transakcí. Tyto údaje se mohou týkat vás nebo vašich zákazníků a zahrnují:

 • Jméno včetně křestního jména a příjmení, datum narození, věk, e-mailová adresa, fakturační adresa, uživatelské jméno, heslo a/nebo fotografie, biometrické údaje, adresa, povolání, státní příslušnost, země pobytu, kopie vašeho průkazu totožnosti, např. řidičského průkazu nebo pasu, číslo vašeho sociálního / zdravotního pojištění a/nebo jiné vládní identifikační nebo registrační údaje;
 • Číslo primárního účtu ke kartě, datum vypršení platnosti karty, CVC/CVV údaje (bezpečnostní kód karty), čísla účtů, zůstatky na účtech a doba, po kterou tyto účty vedete, údaje o bance a/nebo vydavateli;
 • Údaje týkající se jakýchkoli zakoupených položek, včetně místa nákupu, hodnoty, času a jakékoli zpětné vazby, která je poskytnuta v souvislosti s takovým nákupem včetně osobních údajů v souvislosti s cestováním, když vy nebo váš zákazník provádíte transakce ohledně letenek nebo jiných služeb souvisejících s cestováním;
 • Údaje o vašem používání služeb, jako jsou údaje o tom, jak často s námi provádíte transakce, váš průměrný objem transakcí, zůstatky na účtech a lidé a obchodníci, kterým posíláte peníze a od kterých peníze přijímáte, kde k tomu dáváte souhlas, údaje z vašeho seznamu kontaktů;
 • Body či odměny získané či zpětně odkoupené v jakémkoli věrnostním programu;
 • Fotografie a videa pořízená během akcí Paysafe, na které jste se zaregistrovali, pro distribuci účastníkům akce a v našich propagačních materiálech pro budoucí akce; a
 • Jakékoli další informace, které vy nebo váš zákazník poskytnete nebo jsou generovány v souvislosti s používáním služeb.

Pokud to vyžadují platné předpisy, můžeme dodatečně zpracovávat osobní údaje zranitelných zákazníků. Co představuje pojem „zranitelný zákazník“, se v různých jurisdikcích liší. Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace, kontaktujte nás prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás níže.

Informace, které o vás shromažďujeme automaticky: Paysafe určité údaje přijímá a ukládá automaticky, kdykoli s Paysafe komunikujete, ať už si u nás otevřete účet nebo provedete transakci; například prostřednictvím souborů „cookies“ nebo podobné technologie. Určité údaje také získáváme, když váš webový prohlížeč přistupuje ke službám nebo reklamám a dalšímu obsahu poskytovanému společností Paysafe nebo jejím jménem na jiných webových stránkách, nebo když klikáte na e-maily. Sběr těchto informací nám umožňuje lépe porozumět návštěvníkům a zákazníkům, kteří používají a spolupracují s Paysafe, a tomu, odkud přicházejí a jak využívají naše služby. Tyto údaje používáme pro naše analytické účely a pro zlepšení kvality a relevance našich služeb pro naše návštěvníky a zákazníky. Tyto informace můžeme také použít k regulačním účelům, naší vlastní kontrole due diligence a správě podvodů a rizik. Tyto informace zahrnují:

 • Technické údaje včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení vašeho počítače nebo zařízení k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, typ zařízení, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, platforma operačního systému, frekvence a délka návštěv a údaje, na jaké odkazy klikáte. Kvůli zamezení podvodům a pro bezpečnostní účely je obecně zakázáno používat při propojování se systémy Paysafe proxy IP adresy;
 • Informace o vaší návštěvě nebo o tom, zda jste otevřeli e-mail, včetně vaší geolokace, plné adresy Uniform Resource Locator (URL) a cesty návštěvníka na a z našich stránek (včetně data a času); produkty nebo služby, které jste si zobrazili nebo hledali; časy odezvy stránky, chyby stahování, délky návštěv určitých stránek, informace o interakci se stránkou (jako je rolování na stránce, kliknutí a umístění myši), způsobech opouštění stránky webu a jakékoli telefonní číslo použité k volání na číslo naší zákaznické podpory.

Údaje shromažďované prostřednictvím našich aplikací: pokud si stáhnete nebo použijete mobilní nebo desktopové aplikace poskytované společností Paysafe, můžeme obdržet informace o vaší poloze a vašem zařízení nebo službě, kterou používáte (včetně toho, kde probíhá platební transakce). Některá zařízení umožňují aplikacím přistupovat k informacím o poloze v reálném čase (například GPS). Naše mobilní a desktopové aplikace mohou takové údaje shromažďovat z vašeho mobilního zařízení nebo z vašeho počítače kdykoli během stahování nebo používání našich aplikací, pokud má vaše zařízení povolen přístup k údajům o poloze v reálném čase. V případě, že je to vyžadováno, se budeme vždy snažit upozornit vás, je-li naším záměrem shromáždit informace o poloze v reálném čase, a také v případě, že je to vyžadováno zákonem, získat váš souhlas. Tyto údaje můžeme použít pro regulační účely, naše vlastní kontroly due diligence, správu podvodů a rizik, abychom lépe porozuměli vzorcům transakcí a optimalizovali vaše zkušenosti.

E-mailová a další komunikace: o vás a vašem používání služeb můžeme získat údaje, když spolu komunikujeme, např. když otevíráte zprávy od nás, a z používání elektronických identifikátorů (někdy známých jako „identifikátory zařízení“), například adresy internetového protokolu nebo telefonní čísla.

Údaje z jiných zdrojů: můžeme o vás získat údaje z jiných zdrojů a přidat je k našim údajům o účtu, včetně případů, kdy žádáte o používání služeb. Úzce spolupracujeme a přijímáme informace od třetích stran, jako jsou například obchodní partneři, banky a další finanční instituce, obchodníci, subdodavatelé technických, platebních a doručovacích služeb, reklamní sítě, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé vyhledávání informací, vládní seznamy a databáze, stránky sociálních sítí (včetně příspěvků vytvořených vámi, o vás, námi nebo o nás), agentury pro hodnocení úvěrového rizika a agentury pro prevenci podvodů. Využití agentur pro hodnocení úvěruschopnosti a předcházení podvodům je vysvětleno níže. Můžeme také kontrolovat veřejné komentáře a názory zveřejněné na stránkách sociálních sítí (např. Facebook a Twitter), abychom lépe porozuměli našim zákazníkům a našemu poskytování a vývoji služeb.

Údaje o jiných lidech: pokud nám poskytnete údaje o jiných osobách, musíte je předem informovat (například tím, že jim poskytnete toto oznámení o ochraně osobních údajů) a musíte zajistit, že na to máte právo.

K ČEMU POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE   

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme používat a sdílet pro následující účely:

 • Abychom vám a vašemu podniku poskytovali naše služby, včetně plnění závazků společnosti Paysafe vůči vám nebo finančním či jiným institucím v souvislosti se službami, které vám (a/nebo vaší společnosti) poskytujeme. V této souvislosti zaznamenáváme a sledujeme podrobnosti o transakcích, které vy (a/nebo vaši zákazníci) provádíte v souvislosti se službami; analyzujeme používání jakékoli věrnostní služby vámi (a/nebo vašimi zákazníky) a podáváme zprávy o něm; zprostředkováváme shromažďování nebo směnu jakýchkoli bodů nebo jiné měny odměn v souvislosti s jakýmkoli věrnostním programem; informujeme vás o důležitých změnách nebo vývoji našich webových stránek nebo našeho zboží a služeb;
 • Ke zlepšení a rozvoji našeho podnikání, mimo jiné včetně optimalizace našich webových stránek/portálů, produktů a služeb. To může zahrnovat využití informací, které vložíte do formulářů, ale neodešlete nám je, například použitím těchto údajů k optimalizaci našich webových stránek a kontaktování vás za účelem zákaznických služeb nebo pro marketingové účely v souvislosti s tímto formulářem. Vaše osobní údaje můžeme také použít k vývoji a testování nových produktů a služeb, a to i v našem zabezpečeném a kontrolovaném testovacím prostředí nebo příležitostně v prostředí našich dodavatelů;
 • Ke správě a vymáhání našich práv, podmínek použití nebo jakýchkoli jiných smluv s vámi (a/nebo s vaší společností), včetně řízení jakýchkoli okolností, kdy jsou transakce, odměny nebo body sporné; ke správě, vyšetřování a řešení stížností; nebo k vymáhání dluhu nebo v souvislosti s vaší platební neschopností;
 • K řízení a zmírňování našich úvěrových rizik a obchodních podmínek. Pokud požádáte o některý z našich finančních produktů, můžeme posoudit vaši finanční situaci (a/nebo finanční situaci vašeho podniku), nakolik je to umožněno v příslušných podmínkách použití. Tato kontrola bonity také ovlivní všechny propojené strany, jako jsou ředitelé, podílníci a hlavní představitelé. Můžeme to také učinit tak, že získáme informace od agentur poskytujících úvěrové reference a agentur pro předcházení podvodům, a budeme je s nimi sdílet. Tato kontrola bonity se dotkne také každého, s kým máte společný účet nebo podobné finanční spojení. Jde-li o společnou žádost a taková vazba ještě neexistuje, může být vytvořena. Tyto odkazy zůstanou až do doby, než podáte „oznámení o oddělení“ u agentur pro hodnocení úvěrového rizika, pokud je takové oddělení přípustné. Pro vaši informaci, agentury budou zaznamenávat naše dotazy, které mohou vidět jiné společnosti, které provádějí své vlastní kreditní dotazy; a ve vaší kreditní složce může být umístěn „otisk“, zda jste přijati jako náš zákazník. Pokud jste ředitel, požádáme agentury pro hodnocení úvěrového rizika o potvrzení, že adresa, kterou jste nám poskytli, je stejná jako adresa, kterou má příslušný rejstřík společností (je-li to relevantní). Kromě toho, pokud využíváte naše služby, poskytneme agenturám pro hodnocení úvěruschopnosti informace o tom, jak spravujete své účty. Pokud nezaplatíte částku v plné výši a včas, agentury pro hodnocení úvěrového rizika zaznamenají nesplacený dluh a mohou tyto informace sdílet s jinými organizacemi, které provádějí kontroly, jako je naše. Záznamy zůstávají v těchto agenturách obecně archivovány po dobu 6 let po uzavření, ať už jsou vypořádané vámi nebo jsou v prodlení, ačkoli doba uchovávání se může v různých agenturách a na různých územích lišit. Pokud byste chtěli získat další informace o tom, jak využíváme agentury pro hodnocení úvěrového rizika, kontaktujte nás.
 • Pro ověření vaší totožnosti, prevenci a/nebo odhalení podvodných aplikací, finanční trestné činnosti, řízení rizik a ochranu nás, našich zákazníků a integrity finančního systému. Pro tyto účely můžeme zpracovávat a/nebo zveřejňovat vaše citlivé osobní údaje (někdy označované jako osobní údaje zvláštní kategorie včetně biometrických údajů). Když potvrdíme vaši totožnost, naši prověření externí dodavatelé použijí biometrickou technologii rozpoznávání obličeje, aby zjistili, zda se váš selfie obrázek shoduje s fotografií ve vašem průkazu totožnosti, a provedou kontrolu proti podvodům.  Během tohoto procesu se generují vaše biometrické údaje, aby se vytvořila digitální mapa vaší tváře, která bude odpovídat vaší tváři.  Vaše biometrické údaje používá společnost Paysafe také k zajištění neustálého zlepšování našich modelů detekce podvodů.  Před zpracováním vašich biometrických údajů získáme váš souhlas.  Chcete-li se dozvědět více o našich zásadách týkajících se vašich biometrických údajů nebo o našem používání jakýchkoli jiných citlivých nebo zvláštních kategorií osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v oddíle Kontaktujte nás.
 • Za účelem prevence, odhalování a stíhání podvodů a dalších trestných činů a zneužití finančního systému nebo pomoci jiným osobám v těchto aktivitách, včetně nedodržování jakýchkoli obchodních podmínek, což může zahrnovat sdílení jakýchkoli relevantních nebo nezbytných informací, které jsme pro tyto účely shromáždili nebo vyvodili od třetích stran. Paysafe se podílí na iniciativách proti podvodům, které zahrnují hodnocení vás (a/nebo vašich zákazníků) a sledování vašich transakcí a/nebo lokalit s cílem odhalit vzorce vyžadující vyšetřování nebo jinak vytvářet profil a posoudit pravděpodobnost výskytu podvodu nebo nedodržení našich obchodních podmínek nebo obchodních podmínek jiných subjektů, včetně požadavků týkajících se politicky exponovaných osob (PEO) a sankcionovaných jednotlivců. Můžeme tak učinit pomocí produktů a služeb třetích stran. Kromě toho, pokud nám poskytnete falešné nebo nepřesné informace o sobě nebo pokud zjistíme podvod nebo trestný čin nebo budeme mít na ně podezření, můžeme vaše údaje předat agenturám a organizacím zabývajícím se předcházením podvodům a orgánům činným v trestním řízení a podobným orgánům, a můžeme se rozhodnout podniknout proti vám právní kroky. Pro účely prevence, odhalování a stíhání podvodů budeme vaše biometrické údaje zveřejňovat pouze v případech, kdy nám to zákon povoluje nebo je to jinak v souladu se zákonnou povinností zveřejňovat, například na základě soudního příkazu nebo podobného požadavku ze strany donucovacích nebo jiných orgánů;
 • Abychom vás kontaktovali ohledně vašeho účtu, abychom vás upozornili na potenciální problémy a odpověděli na vaše dotazy;
 • Abychom řídili rizika, například úvěrová a devizová rizika, jakož i k prevenci nebo zmírňování rizik pro bezpečnost informací;
 • Pokud je to zákonem povoleno, můžeme při rozhodování o cenách našich služeb používat informace týkající se finanční pohody a dalších kreditních nebo rizikových faktorů.
 • Za účelem zasílání marketingových sdělení, poskytování informací o produktech a službách, které jste si vyžádali nebo o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat; za účelem získání vašich názorů na naše zboží, služby a webové stránky; v souvislosti s marketingem, průzkumem trhu a podobnými činnostmi můžeme vaše osobní údaje pro tyto účely použít bez ohledu na to, zda jste přijat jako zákazník nebo zda budete dál přijímat služby. Pokud si již od společnosti Paysafe nepřejete dostávat marketingové nebo propagační informace, můžete je kdykoli ukončit. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v oddílu „Vaše práva na ochranu osobních údajů“;
 • K dosažení souladu s místními a národními zákony;
 • Abychom vyhověli požadavkům orgánů činných v trestním řízení a regulačních orgánů z důvodů veřejného zájmu nebo požadavkům komerčních organizací, se kterými máte nebo jste měli styk, pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob, například na pomoc těmto orgánům nebo jiným organizacím v boji proti trestné činnosti a terorismu; a
 • Pro dodržení pravidel systému platebních karet nebo jakýchkoli obchodních podmínek.

Pokud poskytnete údaje, které mají být zveřejněny nebo zobrazeny na veřejných částech webové stránky/portálu nebo předány jiným uživatelům webové stránky/portálu nebo třetím stranám, berete na vědomí, že tyto údaje mohou být použity jakýmikoli třetími stranami přistupujícími k údajům pro jakékoli účely.  Tyto údaje zveřejňujete na vlastní riziko a musíte dodržovat podmínky použití těchto stránek.

ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Údaje, které by vás mohly osobně identifikovat, nikomu nesdělujeme, s výjimkou případů popsaných v tomto oznámení, povolených nebo vyžadovaných zákonem a/nebo pro účely popsané v tomto oznámení, včetně:

 • V rámci skupiny Paysafe Group, aby nám pomohla poskytovat naše služby a pro naše vlastní interní účely řízení vztahů se zákazníky, analýzy a vykazování;
 • Příjemcům/odesílatelům plateb v souvislosti s konkrétní příslušnou transakcí (zpravidla se informace omezují na plné jméno a e-mailovou adresu);
 • Agenturám pro úvěrová rizika (pokud je to povoleno v rámci jakýchkoli podmínek použití nebo jiné smlouvy), jak je popsáno výše. Pokud byste chtěli získat další informace o tom, jak využíváme agentury pro hodnocení úvěrového rizika, kontaktujte nás;
 • Agenturám pro předcházení podvodům, jak je popsáno výše, včetně Centra pro ohlašování podvodů, Centra pro ohlašování finančních podvodů a Úřadu pro finanční podvody a dalších organizací, které nám pomáhají při řízení podvodů a obchodních rizik;
 • Úvěrovým a finančním institucím třetích stran (je-li to povoleno podle jakýchkoli podmínek použití nebo jiné smlouvy), včetně úvěrové instituce, u níž si odesílatel nebo příjemce (a jejich podniky) vedou svůj bankovní účet (účty) a systémů platebních karet upravujících vydávání a používání kreditních, debetních, platebních, nákupních nebo jiných platebních karet, alternativních platebních systémů a jakýchkoli jiných finančních institucí, které mohou zpracovávat platby a které nejsou pod kontrolou Paysafe a za jejichž konání nebo opomenutí nenese Paysafe odpovědnost;
 • Pokud poskytujeme služby prostřednictvím třetích stran, jako jsou banky a jiné organizace, může se od nás vyžadovat, abychom těmto organizacím sdělili vaše údaje (včetně informací typu „poznej svého zákazníka“ a informací o „zdroji bohatství“), abychom jim pomohli plnit jejich vlastní regulační povinnosti nebo posouzení rizik;
 • Externím poskytovatelům služeb, včetně dodavatelů, kteří nám pomáhají s poskytováním služeb včetně zpracování objednávek, plnění objednávek, zpracování plateb, řízení úvěrového, bezpečnostního, odvětvového a podvodného rizika, ověřování totožnosti a marketingu, průzkumu trhu a průzkumných činností prováděných jménem společnosti Paysafe. Příležitostně můžeme využít služeb externích poskytovatelů, aby nám pomohli s poskytováním služeb, které by mohly vyžadovat použití vašich osobních údajů, a to i pro účely testování živých dat, pro něž budou zavedena vhodná bezpečnostní opatření;
 • Třetím stranám, které podle našich pokynů nepracují jako poskytovatelé služeb (ale budou podléhat svým vlastním zákonným povinnostem zachovávat údaje v bezpečí), aby usnadnily poskytování služeb. Například bankám a organizacím, které zprostředkovávají obchodování s vašimi akciemi, kryptoměnami a dalšími finančními nástroji;
 • Za účelem prevence a/nebo odhalování podvodů, finančních trestných činů, řízení rizik a lepší ochrany nás a našich zákazníků může být nezbytné zpracovávat a zveřejňovat citlivé osobní údaje (někdy nazývané osobní údaje zvláštní kategorie) třetím stranám, které nám pomáhají při řízení těchto rizik, včetně ověřování totožnosti;
 • V případech, kdy je to vyžadováno nebo povoleno zákonem, může být společnost Paysafe ze zákona povinna předávat údaje o vás regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení po celém světě, nebo můžeme jinak určit, že je to vhodné nebo nezbytné. Taková zveřejnění mohou také zahrnovat žádosti od vládních nebo veřejných orgánů nebo od komerčních organizací, se kterými jste mohli být ve styku a které usilují o zmírnění podvodu nebo úvěrového rizika nebo nedodržení obchodních podmínek, nebo pro účely soudního sporu nebo soudního procesu, národní bezpečnosti nebo pokud to považujeme za národní nebo veřejný zájem nebo za jinak zákonné. Paysafe nebude obvykle napadat doručení soudních příkazů nebo podobných příkazů vyžadujících zveřejnění;
 • Obchodní převody. Paysafe může kupovat nebo prodávat obchodní jednotky nebo přidružené společnosti. Za takových okolností můžeme předávat nebo přijímat údaje o zákaznících jako obchodní aktivum. Bez omezení na výše uvedené, pokud náš podnik vstoupí do společného podniku s jiným obchodním subjektem nebo bude prodán nebo sloučen s jiným obchodním subjektem, mohou být vaše informace sděleny našim novým obchodním partnerům či vlastníkům. Za těchto okolností budeme příjemce informovat, že s vašimi informacemi je třeba zacházet v souladu se standardy popsanými v tomto oznámení; a
 • S vaším souhlasem mohou být vaše údaje použity i pro jiné účely, pro které jste dali výslovný souhlas.

 

S výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb a jak je popsáno výše/v příloze, společnost Paysafe neprodává, nepronajímá, nesdílí ani jinak nezveřejňuje osobní údaje o svých zákaznících třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely, aniž by splnila veškeré nezbytné právní povinnosti (např. souhlas, odhlášení nebo jiný způsob povolený zákonem). Zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii používá velmi širokou definici „prodeje“ dat a obyvatelé Kalifornie by si měli přečíst níže uvedený oddíl „CCPA“ týkající se prodeje dat.

AGENTURY PRO PŘEDCHÁZENÍ PODVODŮM

Osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, budou sdíleny s agenturami pro předcházení podvodům, které je použijí k předcházení podvodům a praní peněz a k ověření vaší totožnosti. Pokud bude zjištěn podvod, mohou vám být odmítnuty určité služby nebo financování. Agentury pro předcházení podvodům mohou vaše osobní údaje uchovávat po různá časová období. Pokud my nebo agentura pro předcházení podvodům zjistí, že představujete riziko podvodu nebo praní peněz, můžeme odmítnout poskytnout vámi požadované služby nebo financování nebo vám můžeme přestat poskytovat stávající služby. Agentury pro předcházení podvodům budou uchovávat záznamy o jakémkoli riziku podvodu nebo praní špinavých peněz, což může vést k tomu, že vám jiní odmítnou poskytovat služby nebo financování.

Pokud máte bydliště ve Spojeném království, budou vaše osobní údaje sdíleny s Cifas. Další podrobnosti o tom, jak budeme my a Cifas používat vaše údaje, a o vašich právech na ochranu osobních údajů, naleznete zde.

JAK SPOLUPRACUJEME S OSTATNÍMI SLUŽBAMI A PLATFORMAMI

Kde je to možné, můžete svůj účet propojit s účtem nebo platformou třetí strany. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je „propojení účtu“ s takovou třetí stranou propojení, které jste povolili nebo umožnili mezi svým účtem a účtem, platebním nástrojem nebo platformou, které nejsou součástí Paysafe a které zákonně kontrolujete či vlastníte. Pokud takovéto připojení povolujete, Paysafe a třetí strana si budou přímo mezi sebou vyměňovat vaše osobní údaje a další informace. Příklady propojení účtů zahrnují:

 • propojení vašeho účtu k externí společnosti poskytující agregaci dat nebo finanční služby, pokud této společnosti poskytnete údaje pro přihlášení k vašemu účtu; nebo
 • používání vašeho účtu k provádění plateb obchodníkovi nebo umožnění obchodníkovi strhávat platby z vašeho účtu.

 

Pokud vytvoříte propojení účtu, můžeme od třetí strany obdržet informace o vás a vašem používání služeb třetí strany. Pokud svůj účet propojíte s třetí stranou, můžeme mít přístup k zůstatku na vašem účtu a k informacím o transakcích, jako jsou nákupy a převody peněz. Všechny takové informace, které obdržíme od třetí strany prostřednictvím propojení účtu, použijeme způsobem, který je v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů.
 

Informace, které budeme sdílet s třetí stranou na základě propojení účtu, budou použity a zveřejněny v souladu s postupy ochrany soukromí třetí strany. Před schválením propojení účtu byste si měli přečíst oznámení o ochraně soukromí jakékoli třetí strany, které jste povolili propojení účtu a která získá přístup k vašim osobním údajům v rámci tohoto propojení účtu. Například osobní údaje, které Paysafe sdílí s účtem nebo platformou třetí strany, jako je účet sociálních sítí, mohou být následně sdíleny s některými dalšími stranami včetně veřejnosti, v závislosti na postupech ochrany osobních údajů těchto účtů nebo platformy.

SLEDOVÁNÍ

Můžeme sledovat nebo zaznamenávat telefonní hovory, e-maily, webový chat nebo jinou komunikaci s vámi pro účely regulace, bezpečnosti, zajištění kvality nebo školení. Při návštěvě našich kanceláří mohou být z bezpečnostních důvodů a pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti a správy kanceláří v provozu CCTV, systémy kontroly přístupu a/nebo jiné monitorovací systémy.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

My, naši poskytovatelé služeb a další strany, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje (jak je popsáno výše), můžeme zpracovávat vaše osobní údaje na územích, která se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) nebo jinde mimo území, na kterém máte bydliště. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci (naši nebo našich dodavatelů) působící mimo EHP nebo území, na kterém byly osobní údaje shromážděny. Tito pracovníci se mohou mimo jiné zabývat plněním objednávek, zpracováním platebních údajů a podpůrnými službami při poskytování služeb. Tyto země mohou mít standardy ochrany údajů, které se liší od standardů země, ve které žijete, a v některých případech mohou být nižší.

Za těchto okolností přijmeme vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony na ochranu údajů, včetně použití všech vhodných záruk požadovaných zákonem, abychom zajistili, že jakékoli mezinárodní přenosy údajů jsou zákonné. Společnost Paysafe obecně používá „vzorové doložky“ schválené Evropskou komisí při uzavírání smluv s externími příjemci údajů mimo EHP, kteří přijímají údaje z EHP za účelem zpracování osobních údajů předávaných mimo EHP.

JAK UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ

Zavedli jsme technická, fyzická a organizační/administrativní opatření, jejichž cílem je zabezpečit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou a proti neoprávněnému přístupu, použití, změně a zveřejnění. Tato opatření zahrnují:

 • Program písemné bezpečnosti informací;
 • Jmenován Chief Information Security Officer (hlavní úředník pro informační bezpečnost, „CISO“), aby dohlížel na program bezpečnosti informací; zaváděl jej a prosazoval.
 • Jmenován Chief Privacy Officer (hlavní úředník pro ochranu soukromí, „CPO“), aby dohlížel na program ochrany soukromí, zaváděl jej a prosazoval;
 • Průběžné posuzování a sledování zranitelnosti;
 • Zavedeny zásady a postupy pro řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací;
 • Zaveden plán reakce na incidenty;
 • Kontrola přístupu k informačním systémům, jejichž cílem je ověřit autentičnost uživatelů a umožnit přístup pouze oprávněným osobám;
 • Omezení přístupu k fyzickým místům obsahujícím osobní údaje pouze na oprávněné osoby;
 • Zabezpečení všech osobních informací, jak při jejich přenosu, tak v klidu;
 • Vícefaktorové ověřování pro všechny zaměstnance, kteří mají přístup k osobním údajům;
 • Udržování auditních záznamů týkajících se interního a externího přístupu k osobním informacím a jejich změnám;
 • Přijaté postupy bezpečného vývoje pro interně vyvinuté aplikace;
 • Výkon náležité péče o zabezpečení informací u poskytovatelů služeb třetích stran;
 • Pravidelné provádění školení pro zvyšování povědomí o bezpečnosti.

 

Bezpečnost vašich informací závisí také na vás. Pokud jsme vám poskytli (nebo pokud jste si zvolili) heslo nebo přístupový kód pro přístup k určitým částem našeho webu/portálu nebo mobilních aplikací apod., jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla a/nebo přístupového kódu. Své heslo a/nebo přístupový kód nesmíte s nikým sdílet. Musíte zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému použití vašeho hesla a přístupového kódu. Společnost Paysafe bude jednat podle pokynů a informací, které obdrží od jakékoli osoby, která zadá vaše uživatelské jméno a heslo, a vy rozumíte, že jste plně zodpovědní za veškeré použití a jakékoli akce, ke kterým může dojít během používání vašeho účtu, pokud není zákonem stanoveno jinak. O jakékoli změně informací, které jste nám poskytli, musíte společnost Paysafe neprodleně informovat.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit vaše osobní informace chránit, bezpečnost vašich informací přenášených na naši stránku nemůžeme zaručit, pokud s námi nekomunikujete prostřednictvím zabezpečeného kanálu, který jsme poskytli. Jakmile obdržíme vaše informace, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nutné nebo povolené v závislosti na kontextu a účelu, pro který byly shromážděny, typu informací a v souladu s platnými místními zákony nebo předpisy. 

To znamená, že při používání našich služeb uchováváme vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb a pro jakýkoli související legitimní obchodní účel. To zahrnuje používání a uchovávání vašich osobních údajů, když zahájíte žádost o naše služby, a to bez ohledu na to, zda tuto žádost dokončíte nebo jste přijati jako zákazník. Například údaje o účtu se obecně uchovávají po dobu nejvýše 7 let po uzavření účtu, aby to bylo v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami v případě stížností nebo právních sporů. Můžeme být také povinni uchovávat informace ze zákona, například podle zákonů o boji proti praní peněz nebo o úpadku, nebo pokud to vyžadují orgány činné v trestním řízení nebo podobné vládní orgány. Vezměte prosím na vědomí, že příslušné podmínky uchování údajů se mohou v jednotlivých jurisdikcích lišit.

Osobní údaje budeme uchovávat jako důkaz o našem jednání s vámi bez ohledu na to, zda došlo k nějakým finančním transakcím, pro účely auditu a dodržování předpisů, pro řešení jakýchkoli dotazů nebo sporů, včetně obhajoby nebo zahájení jakýchkoli právních nároků. Můžeme také pokračovat v marketingu a zasílat vám přímý marketing, v souladu s místními zákony a pokud jste proti takovému marketingu nevznesli námitky.

Pro lepší ochranu vašich údajů můžeme také použít techniky minimalizace dat známé jako pseudonymizace. Jakmile již vaše údaje nebudou potřebné, můžeme je anonymizovat nebo agregovat s dalšími údaji, abychom je učinili neidentifikovatelnými, jako alternativu ke smazání.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ

V závislosti na vaší jurisdikci nebo zemi bydliště můžete mít jedno nebo více z následujících práv:

 • Právo být informován: včetně poskytnutí tohoto oznámení.
 • Právo na přístup: Můžete požádat o kopii informací, které o vás uchováváme.
 • Právo na vymazání: Můžete požádat o vymazání vašich údajů.
 • Právo na omezení: Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů.
 • Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu určitých údajů, které o vás uchováváme.
 • Právo na přenositelnost údajů: Můžete požádat, abychom vám nebo jiné organizaci poskytli elektronickou kopii informací, které jste nám poskytli.
 • Právo vznést námitku: Můžete požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo odhlásit se z marketingu: Můžete požádat o odstranění vašich údajů z naší databáze marketingových informací.
 • Práva související s automatizovaným rozhodováním včetně profilování: viz níže oddíl „Automatizované rozhodování“.
 • Právo na odmítnutí prodeje vašich údajů.

 

Tato práva se mohou uplatňovat podle několika různých nařízení, například obecného nařízení o ochraně údajů, které se obecně vztahuje na rezidenty EHP. Práva platná pro obyvatele Kalifornie podle Kalifornského zákona o ochraně spotřebitele, ve znění zákona o ochraně soukromí v Kalifornii, jsou vysvětlena v níže uvedeném dodatku ke Kalifornskému zákonu o ochraně soukromí spotřebitele.

Kromě toho mohou být tato práva omezená. Například nemusíme být povinni vyhovět vaší žádosti, neboť můžeme být ze zákona povinni pokračovat ve zpracování nebo vyřízení stížnosti. Stejně tak nemůžeme vaše údaje smazat, pokud chcete pokračovat v používání našich služeb nebo pokud jsou tyto informace nezbytné pro zaznamenání našich smluvních jednání; vyžaduje to zákon (například uchovávání informací o boji proti podvodům nebo požadavky na identifikaci a ověření typu „poznejte svého zákazníka“); nebo za účelem obhajoby nebo uplatnění právních nároků a právních kroků.

Když s námi ukončíte svůj vztah a přestanete používat naše služby, zákon nám povoluje uchovávat vaše údaje po určitou dobu, abychom prokázali naše jednání s vámi, jak bylo vysvětleno dříve. To bude v souladu s našimi interními zásadami a postupy uchování údajů. Další informace o uchovávání údajů naleznete v příslušném oddílu tohoto oznámení.

V rozsahu, na který se vztahuje GDPR můžete vámi udělený souhlas s použitím vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Odstoupení od vašeho souhlasu neovlivní zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před tímto vaším odstoupením, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů ke zpracování, než je tento souhlas. Například můžete zastavit veškerou marketingovou komunikaci, kterou vám posíláme, kliknutím na odkaz „odhlásit se“ ve zprávách, které obdržíte, nebo podle pokynů, které vám vždy poskytneme, ale budeme vám i nadále posílat provozní nebo servisní zprávy týkající se vašich služeb.

Máte vždy právo podat stížnost úřadu pro ochranu údajů, pokud nejste spokojeni s tím, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Další informace získáte od místního orgánu pro ochranu údajů. Můžete také podat soudní žalobu o náhradu škody nebo utrpení způsobené tím, že jsme nedodrželi právní předpisy o ochraně údajů.

Chcete-li se dozvědět více o svých právech nebo je uplatnit, navštivte prosím naši stránku vyhrazenou právům na našich webových stránkách Paysafe. Zde můžete podat žádost týkající se uplatňování práva přímo relevantnímu týmu, nebo nás můžete kontaktovat na kontaktech uvedených v oddílu Kontaktujte nás .

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

V některých případech může naše používání vašich osobních údajů vést k automatizovanému rozhodování (včetně profilování), které vás právně nebo jinak podobně významně ovlivňuje.

Automatizované rozhodování znamená, že rozhodnutí týkající se vaší osoby je učiněno automaticky na základě počítačového určení (včetně použití softwarových algoritmů nebo modelů umělé inteligence na základě strojového učení) bez našeho lidského posouzení. Využíváme například automatizovaná rozhodnutí k hodnocení vaší úvěruschopnosti nebo rizik, pokud zažádáte o některé služby, nebo k provádění kontrol proti podvodům, jak je vysvětleno v části K čemu používáme vaše osobní údaje. Takové posouzení bude pravděpodobně zahrnovat větší množství údajů včetně vaší domovské země, zabezpečení vašich přihlašovacích údajů a vašeho způsobu využívání našich produktů, navíc k údajům uvedeným v části Shromažďování vašich údajů. Důsledkem pro vás může být odmítnutí poskytnutí služeb nebo poskytnutí služeb pouze za určitých podmínek, včetně požadavku na dodatečné ověření totožnosti, důkaz o majetku a/nebo o zdroji finančních prostředků.  

Zavedli jsme opatření k ochraně práv a zájmů jednotlivců, jejichž osobní údaje podléhají automatizovanému rozhodování. Kromě toho, pokud používáte služby v EHP, když o vás rozhodneme automatizovaně, máte právo napadnout toto rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a požadovat lidské přezkoumání tohoto rozhodnutí. V rozsahu, v jakém se taková práva uplatňují podle zákonů na jiných územích a vztahují se na služby, budeme takové zákony dodržovat. Chcete-li uplatnit toto právo, vyplňte prosím náš formulář věnovaný právům nebo nás kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených v sekci Kontaktujte nás.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Společnost Paysafe bude vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu se zákonem. Takové zákony se na různých územích liší a další konkrétní informace jsou k dispozici na vyžádání. Obecně platí, že Paysafe zpracovává buď:

 • Na základě vašeho souhlasu, například za účelem zasílání marketingových sdělení o produktech a službách v souladu s vašimi zájmy a preferencemi, pokud je takový souhlas vyžadován zákonem;
 • Pokud je to nezbytné pro plnění nebo uzavření jakékoli smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenu, například k poskytnutí služeb, které jste si předplatili – tyto informace v této souvislosti potřebujeme, protože jinak bychom vám tyto služby nemohli poskytnout. Pokud jsme například povinni ověřit vaši totožnost a vy nám příslušné informace neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci otevřít účet;
 • Pokud má společnost Paysafe oprávněný zájem zpracovávat údaje, toto zpracování nepřevažuje nad vašimi vlastními právy a svobodami vznést námitku proti takovému zpracování. Například k tomu, abychom vás informovali o vašem používání služeb, zlepšovali a rozvíjeli služby, provozovali online reklamu nebo jiné marketingové aktivity a také spravovali a vymáhali veškeré nároky.
 • Pokud má společnost Paysafe zákonnou povinnost shromažďovat, používat a/nebo zveřejňovat vaše osobní údaje nebo jinak potřebuje vaše osobní údaje k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby. Například, když je to nezbytné pro dodržení pravidel uložených našimi nebo jinými příslušnými regulačními orgány; nebo
 • Ve výjimečných případech můžeme vaše informace sdílet s třetími stranami, je-li to nezbytné ve veřejném zájmu, například když orgány činné v trestním řízení nebo jiné třetí strany, se kterými jste mohli mít styk, požadují informace k vyšetřování trestného činu nebo jiného porušení obchodních podmínek třetí strany.

Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace týkající se právního základu, na jehož základě shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje pro jakoukoli konkrétní činnost zpracování, kontaktujte nás prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás níže.

NESLEDUJTE MĚ A SIGNÁLY GLOBÁLNÍ OCHRANY SOUKROMÍ

Některé prohlížeče a rozšíření prohlížečů podporují ovládací prvky prohlížeče Do Not Track („DNT“) nebo Global Privacy Control („GPC“), které mohou vysílat signál na webové stránky, které navštěvujete, s uvedením vaší volby odmítnout některé typy zpracování údajů, včetně prodeje údajů. Po detekci signálů GPC / žádosti prohlížeče DNT podnikneme přiměřené kroky k respektování vašich rozhodnutí, jak vyžaduje platný zákon.

COOKIES

Seznamte se také s našimi Zásadami používání souborů cookie, kde najdete údaje o tom, jak shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme informace týkající se souborů cookie. Dále nás můžete kontaktovat prostřednictvím oddíluKontaktujte nás  níže.

ZMĚNY NAŠEHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čas od času můžeme změnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud provedeme podstatné změny způsobu, jakým zacházíme s vašimi údaji, oznámíme vám to prostřednictvím oznámení na této webové stránce/portálu. Datum poslední změny oznámení o ochraně osobních údajů je uvedeno v tomto oznámení. Ujistěte se, že pravidelně navštěvujete naši webovou stránku/portál a toto oznámení o ochraně soukromí, abyste zjistili, zda došlo k jakýmkoli změnám. Pokud však zákon vyžaduje, abychom vás předem informovali o jakýchkoli změnách v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a/nebo požádali o váš souhlas se změnami v našem používání vašich osobních údajů, učiníme tak.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud následujete takový odkaz, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie a společnost Paysafe nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran.

 

GLOBÁLNÍ OZNÁMENÍ

Toto oznámení má globální působnost, není však určeno k tomu, aby převládalo nad jakýmkoli právem nebo zákazem na jakémkoli území, na kterém taková práva nebo zákazy převládají. V takovém případě budou platit práva a povinnosti stanovené v tomto oznámení s výhradou změn podle jakéhokoli platného místního práva, které má přednost.

 

ZÁSTUPCE PRO EU

Společnosti skupiny Paysafe, které mají sídlo mimo EHP, zvolily za svého zástupce pro EU následující subjekt: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofie, 1784, Bulharsko. Zástupce pro EU můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v oddílu Kontaktujte nás.

 

ZÁSTUPCE PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

V rozsahu požadovaném podle zákona o Evropské unii (odstoupení z EU) z roku 2018 nebo jiných právních předpisů týkajících se „brexitu“ si společnosti skupiny Paysafe, které mají sídlo mimo Spojené království, zvolily za svého zástupce ve Spojeném království následující subjekt: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, Londýn, Anglie, E14 5LQ, Spojené království. Zástupce pro Spojené království můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddílu Kontaktujte nás níže.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů.  Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv, vyplňte náš vyhrazený právní formulář. Alternativně můžete svá práva uplatnit tak, že nás budete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů. Další informace o příslušných společnostech skupiny Paysafe, na něž se vztahuje toto oznámení, získáte na níže uvedené adrese, označené jako Oddělení ochrany osobních údajů FAO nebo na odkazu Kontaktujte nás.

 

Úředník pro ochranu osobních údajů skupiny Paysafe je uveden níže a může být kontaktován prostřednictvím odkazu Kontaktujte nás výše nebo na níže uvedené adrese:

Pan Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, Londýn, Spojené království, EC2V 7AD

 

Zákon na ochranu soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA)

Pokud žijete v Kalifornii a používáte naše spotřebitelské služby, můžete mít podle Zákona o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii (CCPA) určitá práva, která jsou popsána níže.

 

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 

Za posledních 12 měsíců jsme shromáždili následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje, jako je vaše jméno, věk, datum narození, adresa a další kontaktní údaje, kopie vašeho průkazu totožnosti (jako je řidičský průkaz nebo pas), jakož i číslo vašeho sociálního pojištění a/nebo jiné vládní identifikační nebo registrační údaje.
 • Údaje týkající se profese nebo zaměstnání, například vašeho povolání.
 • Internetová aktivita, jak je uvedeno v našem Oznámení o souborech cookie, ale včetně historie návštěv a interakce s našimi službami, IP adresy, typu prohlížeče, jazyka prohlížeče a dalších informací shromažďovaných automaticky.
 • Geolokační údaje v rozsahu, v jakém potřebujeme ověřit vaši polohu pro regulační účely nebo pro účely boje proti podvodům v závislosti na poskytovaných službách a vašem používání těchto služeb (například některé zákony mohou vyžadovat, abychom určili vaši polohu, pokud používání některých služeb zahrnuje hazardní hry).
 • Obchodní informace, například informace o vašich bankovních vztazích včetně čísel účtů, čísel debetních a kreditních karet, zůstatků na účtech a doby, po kterou tyto účty máte.

 

Tyto osobní údaje shromažďujeme za účelem zajištění a nastavení vašeho účtu a za účelem poskytování našich služeb pro vás.

„Nesdílejte a neprodávejte mé osobní údaje“

Za posledních 12 měsíců jsme s třetími stranami sdíleli některé z výše popsaných údajů pro naše obchodní účely, např. s našimi přidruženými společnostmi nebo v souvislosti s využitím poskytovatele služeb, který nám pomáhá při poskytování služeb pro vás. Kategorie takových poskytovatelů služeb jsou popsány v oddílu Zveřejnění vašich údajů.

Neprodáváme osobní údaje v tradičním smyslu, ale prodáváme osobní údaje, jak je tento termín používán v CCPA. V posledních 12 měsících jsme prodávali jednotlivé identifikátory prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií pro uživatele, kteří se od takového používání dat neodhlásili. Tyto identifikátory prodáváme poskytovatelům adtech a inzerentům, kteří poskytují cílený online marketing.

Používání souborů cookie můžete „zapnout“ nebo „vypnout“ v online panelu souhlasu dostupném na odkazu „Nastavení cookie“ na všech našich webových stránkách a portálech. Pokud se chcete odhlásit ze sdílení či prodeje vašich osobních informací v našich mobilních aplikacích, použijte prosím kartu „Nastavení soukromí“ na vašem profilu.

 

Právo omezit používání a zveřejňování citlivých osobních údajů

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte od 1. ledna 2023 právo omezit naše používání citlivých osobních údajů pro jakékoli jiné účely, než je poskytování služeb nebo zboží, které požadujete, nebo jak to povoluje zákon. Chcete-li se odhlásit od těchto dodatečných účelů, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře nebo nám zavolejte na naši bezplatnou linku +1 855 719 2087 (bezplatné číslo, dostupné od 9:00 do 19:00 EST)

 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ CCPA

Máte práva, která můžete uplatnit v souvislosti se svými osobními údaji. Konkrétně:

 • Právo na přístup: Můžete požádat o informace o kategoriích osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, kategoriích zdrojů, z nichž byly vaše osobní údaje shromážděny, obchodním nebo komerčním účelu shromažďování nebo prodeje vašich osobních údajů, jakož i kategoriích třetích stran, se kterými můžeme sdílet nebo kterým prodáváme vaše osobní údaje, a kategoriích osobních údajů, které byly těmto třetím stranám poskytnuty. Můžete také požádat o kopii konkrétních osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, ve strojově čitelném formátu.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • V rozsahu, v jakém prodáváme vaše osobní údaje, máte právo požádat nás, abychom přestali prodávat vaše osobní údaje třetím stranám, nebo můžete „vypnout“ nastavení souborů cookie zde (což bude mít stejný účinek jako odhlášení z prodeje vašich osobních údajů);
 • Právo na to nebýt diskriminován: Máte právo na to, abyste nebyli diskriminováni z důvodu, že jste uplatnili některé ze svých výše uvedených práv spotřebitele. Jinými slovy, nebudeme vám poskytovat jinou kvalitu služeb, protože jste se rozhodli uplatnit jedno ze svých práv.
 • Můžete pověřit některou osobu, aby jednala ve vašem jménu v souvislosti s výkonem těchto práv, ale možná budeme muset podniknout určité kroky, abychom ověřili, zda je podaná žádost oprávněná, tj. zda skutečně pochází od vás a zda je podána ve vašem jménu. Například můžeme požadovat vaše podepsané svolení, které prokazuje, že jste pověřili svého zástupce, aby podal žádost ve vašem jménu.

Vezměte prosím na vědomí, že tam, kde používáme a zveřejňujeme osobní údaje pro účely související s bezpečností, odhalováním podvodů a jinými podobnými účely, mohou být některá vaše práva omezena. Z tohoto důvodu vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat případy, kdy vaše žádost nemůže být splněna. Například, jak stanovuje zákon CCPA, je možné, že nevyhovíme žádosti o vymazání vašich osobních údajů, pokud tyto údaje potřebujeme k odhalení bezpečnostních incidentů nebo k ochraně před škodlivými, podvodnými nebo nezákonnými činnostmi, pokud jsou tyto údaje nezbytné k zaznamenání našich smluvních jednání nebo vašich transakcí nebo pokud je to vyžadováno nebo jinak povoleno zákonem.

Chcete-li se dozvědět více o svých právech nebo je chcete uplatnit, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle Kontaktujte nás.

 

KONTAKTUJTE NÁS!

 

Obyvatelé Kalifornie nám také mohou zavolat na telefonní číslo +1 855 719 2087 (bezplatné číslo, dostupné 9:00 – 19:00 EST) nebo s využitím údajů v odkaze Kontaktujte nás uvedených výše.

 

Toto oznámení bylo naposledy revidováno dne 15. prosince 2023.

Seznam subjektů zpracovávajících osobní údaje

The Paysafe Group zahrnuje skupinu Paysafe Group Holdings Limited společně s jejími dceřinými společnostmi. Níže je uveden seznam subjektů skupiny Paysafe Group, které zpracovávají osobní údaje v rámci Globálního oznámení o ochraně osobních údajů Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Německo)
 • EcomAccess Inc (Kanada)
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada)
 • NT Services Limited (Kanada)
 • Openbucks, Corp (USA)
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru)
 • PAYS Services UK Limited (Spojené království)
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulharsko)
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Irsko)
 • Paysafe Financial Services Limited (Spojené království)
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Irsko)
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada)
 • Paysafe Limited (Ostrov Man)
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Holdings UK Limited (Spojené království)
 • Paysafe Merchant Services Corp. (USA, Delaware)
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada)
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware)
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur)
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Irsko)
 • Paysafe Prepaid Services Limited – pobočka Gibraltar (Gibraltar)
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Irsko)
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada)
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turecko)
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentina)
 • paysafecard.com MENA DMCC (Spojené arabské emiráty)
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexiko)
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švýcarsko)
 • Paysafecard.com USA Inc (USA)
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Rakousko)
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Spojené království)
 • paysafecard.com Wertkarten (Irish Branch; Irsko)
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Rakousko)
 • Prepaid Services Company Limited (Spojené království)
 • SaftPay Inc. (US)
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru)
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexiko)
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Španělsko)
 • SafetyPay Chile S.P.A (Chile)
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika)
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbie)
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala)
 • Saftypay S.A. (Ekvádor)
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazílie)
 • Skrill Limited (Spojené království)
 • Skrill Limited Irish Branch (Irsko)
 • Skrill USA Inc. (Delaware, USA)
 • Viafintech GmbH (Německo)
 • Viafintech Zweigniederlassung (pobočka; Švýcarsko)