Help

OZNÁMENIA O OCHRANE ÚDAJOV

ÚVOD

Pozorne si prečítajte toto oznámenie, aby ste pochopili naše zásady a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, akým s nimi budeme zaobchádzať. Krátke zhrnutie nájdete tu. Obyvatelia Kalifornie nájdu konkrétnejšie informácie v „Kalifornskom dodatku o ochrane osobných údajov spotrebiteľov“. Obyvatelia Quebecu môžu nájsť konkrétnejšie informácie v „Quebeckom dodatku o ochrane osobných údajov“. V časti Naše kontaktné údaje na konci tohto oznámenia sú uvedené údaje pre spätnú väzbu alebo akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Toto oznámenie sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Paysafe, ktoré používajú rôzne obchodné názvy na rôznych územiach a zoznam spoločností Paysafe, ktoré zhromažďujú alebo spracúvajú osobné údaje podľa tohto oznámenia, nájdete na konci tohto dokumentu. Odkaz na spoločnosť Paysafe (vrátane „my“, „nás“ alebo „náš“ vo všetkých gramatických tvaroch) zahŕňa tieto spoločnosti a všetky príslušné pridružené spoločnosti skupiny. Toto upozornenie nemá prednosť pred právami, ktoré vám poskytujú miestne právne predpisy o ochrane osobných a iných údajov platné vo vašej jurisdikcii.

Odkazy na „vás“ v tomto oznámení sa vzťahujú na jednotlivca, ktorý sa pýta, pristupuje k službám alebo žiada o ich používanie (ako je definované nižšie) buď na svoj vlastný účet, alebo v mene podniku, alebo v súvislosti so zástupcami alebo tretími stranami konajúcimi vo vašom mene. V súvislosti so zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom spoločnosti Paysafe to zahŕňa každého samostatného podnikateľa a všetkých riaditeľov vrátane riadiacich a finančných riaditeľov, všetkých ostatných riaditeľov a vedúcich pracovníkov, akcionárov, partnerov a skutočných vlastníkov zákazníka, ako aj všetkých zamestnancov alebo zástupcov, ktorí pristupujú k službám alebo ich používajú, alebo ktorí poskytujú či požadujú informácie v mene zákazníka. Na zamestnancov a kandidátov spoločnosti Paysafe sa vzťahuje osobitné oznámenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Paysafe sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a prijme všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila bezpečné zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi, ktoré budú zhromažďované, používané, uchovávané a zverejňované v súlade s týmto oznámením. Toto oznámenie (spolu s našimi podmienkami používania, ktoré sa vzťahujú na všetky konkrétne služby, ktoré si môžete zakúpiť alebo používať) platí:

 • na webové portály, funkcie a služby, ktoré vám poskytujeme pri návšteve našich webových stránok, portálov alebo našich platobných panelov, ktoré môžu naši klienti používať na svojich webových stránkach;
 • keď sa pýtate, žiadate o používanie a/alebo používate produkty a služby spoločnosti Paysafe (vrátane akýchkoľvek vernostných systémov alebo systémov odmeňovania, či už bodových alebo iných („vernostné systémy“), ako aj keď požadujete zmeny služieb, ktoré používate;
 • na vaše používanie softvéru vrátane terminálov, mobilných a počítačových aplikácií poskytovaných spoločnosťou Paysafe a
 • na e-mail, iné elektronické správy vrátane SMS, telefón, webový chat, webové stránky/portál a inú komunikáciu (v akomkoľvek médiu) medzi vami a spoločnosťou Paysafe.

Všetky tieto služby sa v tomto oznámení spoločne označujú ako „služby“.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZÍSKAŤ

Osobné a neosobné informácie

Zhromažďujeme a spracúvame osobné a neosobné informácie, ktoré sa vás týkajú.

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu jednoznačnú identifikáciu jednej osoby.

Spoločnosť Paysafe zhromažďuje aj neosobné informácie alebo môže osobné informácie anonymizovať, aby neboli osobné. Neosobné informácie sú informácie, ktoré neumožňujú identifikovať konkrétnu osobu, a to priamo ani nepriamo. Spoločnosť Paysafe môže zhromažďovať, vytvárať, uchovávať, používať a zverejňovať takéto neosobné informácie na akýkoľvek primeraný obchodný účel. Spoločnosť Paysafe môže napríklad používať súhrnné informácie o transakciách na komerčné účely, ako je analýza trendov a využívanie analýzy údajov na získavanie poznatkov a informácií o vzoroch a používaní platobných transakcií.

V rozsahu, v akom sú adresy internetového protokolu (IP) (alebo podobné identifikátory) jasne definované ako osobné údaje podľa akýchkoľvek miestnych právnych predpisov, a ak sa takéto miestne právne predpisy vzťahujú na služby, budeme takéto identifikátory spravovať ako osobné údaje.

Upozorňujeme, že spoločnosť Paysafe poskytuje služby jednotlivým spotrebiteľom aj podnikom a toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na obidve skupiny a malo by sa čítať a interpretovať podľa toho.

ÚDAJE O VYŠŠOM RIZIKU

Môžeme o vás zhromažďovať informácie, ktoré sú citlivej povahy, ako napríklad takzvané údaje osobitnej kategórie alebo citlivé údaje. Tieto typy informácií môžu súvisieť s osobnými údajmi:

 • rasový alebo etnický pôvod,
 • politické názory,
 • náboženské alebo filozofické presvedčenie,
 • členstvo v odboroch,
 • genetické údaje,
 • biometrické údaje,
 • údaje o zdraví,
 • údaje, ktoré sa týkajú sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie jednotlivca,
 • údaje o trestných činoch alebo údajných trestných činoch,
 • údaje o polohe jednotlivca v reálnom čase.

Miestne právne predpisy môžu zakazovať alebo obmedzovať používanie takýchto údajov a vyžadovať splnenie osobitných povinností. V rámci Európy nariadenie GDPR spravidla vyžaduje druhý zákonný základ pre takéto spracúvanie, ako napríklad (a) váš výslovný súhlas, (b) na účely určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, (c) z dôvodov dôležitého verejného záujmu alebo (d) ak je spracúvanie nevyhnutné pre vaše životné záujmy alebo záujmy inej fyzickej osoby.

ZHROMAŽĎOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Nasledujúce informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

Informácie, ktoré nám poskytnete: dostávame a ukladáme akékoľvek osobné údaje (vrátane finančných údajov), ktoré nám poskytnete, vrátane prípadov, keď sa vy (alebo vaša firma) pýtate na služby alebo podávate žiadosť o ne; registrujete sa na používanie a/alebo využívate akékoľvek služby; nahrávate a/alebo ukladáte informácie u nás pomocou služieb; a keď s nami komunikujete prostredníctvom e-mailu, SMS, webovej stránky alebo portálu, alebo telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, napr. v súvislosti s kontaktovaním nás ohľadom vášho účtu alebo transakcií. Takéto informácie sa môžu týkať vás alebo vašich zákazníkov a patria medzi ne:

 • meno vrátane krstného mena a priezviska, dátum narodenia, vek, e-mailová adresa, fakturačná adresa, používateľské meno, heslo a/alebo fotografia, biometrické údaje, adresa, povolanie, štátna príslušnosť a krajina bydliska, kópia vášho preukazu totožnosti, napríklad vodičského preukazu alebo pasu, číslo sociálneho poistenia a/alebo iné vládne identifikačné alebo registračné údaje;
 • číslo primárneho účtu karty, dátum skončenia platnosti karty, údaje CVC/CVV (bezpečnostný kód karty), čísla účtov, zostatky na účtoch a dobu, počas ktorej ste tieto účty viedli, údaje o banke a/alebo vydavateľovi;
 • informácie týkajúce sa akýchkoľvek zakúpených položiek vrátane miesta nákupu, hodnoty, času a akejkoľvek spätnej väzby, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s takýmto nákupom, vrátane osobných údajov súvisiacich s cestovaním, ak vy alebo váš zákazník uskutočňujete transakcie týkajúce sa leteniek alebo iných služieb súvisiacich s cestovaním;
 • informácie o vašom používaní služieb, napríklad informácie o tom, ako často s nami uskutočňujete transakcie, o priemernom objeme transakcií, o zostatkoch na účte, o osobách a obchodníkoch, ktorým posielate peniaze a od ktorých peniaze prijímate, a v prípade, že nám poskytnete súhlas, aj informácie zo zoznamu vašich kontaktov;
 • body alebo odmeny získané alebo uplatnené v rámci akéhokoľvek vernostného programu;
 • fotografie a videá z podujatí Paysafe, na ktoré ste sa zaregistrovali, na účely ich distribúcie účastníkom podujatí a v našich propagačných materiáloch pre budúce podujatia a
 • akékoľvek iné informácie, ktoré vy alebo váš zákazník poskytnete alebo ktoré sa vytvoria v súvislosti s používaním služieb.

Ak to vyžadujú platné nariadenia, môžeme dodatočne spracúvať osobné údaje zraniteľných zákazníkov. Pojem zraniteľný zákazník sa v rôznych jurisdikciách líši. Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedenej časti Naše kontaktné údaje.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme automaticky: spoločnosť Paysafe automaticky prijíma a ukladá určité informácie vždy, keď komunikujete so spoločnosťou Paysafe, či už si otvoríte účet, alebo s nami uskutočníte transakciu; napríklad prostredníctvom súborov cookie či podobných technológií. Určité informácie získavame aj vtedy, keď váš webový prehliadač pristupuje k službám alebo reklamám a inému obsahu poskytovanému spoločnosťou Paysafe alebo v jej mene na iných webových stránkach alebo pri kliknutí na e-maily. Zhromažďovanie týchto informácií nám umožňuje lepšie porozumieť návštevníkom a zákazníkom, ktorí používajú a komunikujú so spoločnosťou Paysafe, odkiaľ pochádzajú a ako využívajú naše služby. Tieto informácie používame na analytické účely a na zlepšenie kvality a relevantnosti našich služieb pre našich návštevníkov a zákazníkov. Takéto informácie môžeme použiť aj na regulačné účely, naše vlastné hĺbkové kontroly, vyšetrovanie podvodov a rizík. Medzi tieto informácie patria:

 • technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP) použitej na pripojenie vášho počítača alebo zariadenia k internetu, vašich prihlasovacích údajov, typu a verzie prehliadača, typu zariadenia, nastavenia časového pásma, typov a verzií doplnkov prehliadača, platformy operačného systému, frekvencie a dĺžky návštev a toho, na aké odkazy klikáte. Z dôvodu podvodov a bezpečnosti je používanie proxy IP adries pri prepojení so systémami spoločnosti Paysafe všeobecne zakázané;
 • Informácie o vašej návšteve alebo o tom, či ste otvorili e-mail vrátane vašej geografickej polohy, úplného toku kliknutí na našu stránku, cez ňu a z nej (vrátane dátumu a času); produkty alebo služby, ktoré ste si pozreli alebo vyhľadali; čas odozvy stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii na stránke (ako je posúvanie, kliknutia a posunutia myšou) a metódy použité na prechádzanie mimo stránky a akékoľvek telefónne číslo použité na zavolanie na naše číslo zákazníckeho servisu.

Informácie zhromaždené prostredníctvom našich aplikácií: ak si stiahnete alebo používate mobilné alebo počítačové aplikácie poskytované spoločnosťou Paysafe, môžeme získať informácie o vašej polohe a vašom zariadení alebo službe, ktorú používate (vrátane miesta uskutočnenia platobnej transakcie). Niektoré zariadenia umožňujú aplikáciám prístup k informáciám o polohe v reálnom čase (napríklad GPS). Naše mobilné a počítačové aplikácie môžu zhromažďovať takéto informácie z vášho mobilného zariadenia alebo počítača kedykoľvek počas sťahovania alebo používania našich aplikácií, ak má vaše zariadenie povolený prístup k údajom o polohe v reálnom čase. V prípade potreby sa vás budeme vždy snažiť upozorniť, ak je naším zámerom zhromažďovať informácie o polohe v reálnom čase, a tiež, ak právne predpisy vyžadujú získať váš súhlas. Takéto informácie môžeme použiť na regulačné účely, naše vlastné hĺbkové kontroly, podvody a riadenie rizík, aby sme lepšie pochopili vzorce transakcií a optimalizovali vaše skúsenosti.

E-mailová a iná komunikácia: môžeme získať informácie o vás a vašom používaní služieb, keď spolu komunikujeme, vrátane toho, keď od nás otvárate správy, a z používania elektronických identifikátorov (niekedy známych ako „odtlačky zariadení“), napríklad adries internetového protokolu alebo telefónnych čísel.

Informácie z iných zdrojov: môžeme o vás získať informácie z iných zdrojov a pridať ich k informáciám o našom účte, a to aj vtedy, keď požiadate o používanie služieb. Napríklad úzko spolupracujeme s tretími stranami, ako sú obchodní partneri, banky a iné finančné inštitúcie, obchodníci, subdodávatelia v oblasti technických, platobných a doručovacích služieb, reklamné siete, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia vyhľadávacích informácií, vládne zoznamy a databázy, stránky sociálnych médií (vrátane príspevkov od vás alebo o vás alebo o nás), agentúry pre úverové referencie a prevenciu podvodov, a dostávame od nich informácie. Používanie úverových referenčných agentúr a agentúr na prevenciu podvodov je bližšie vysvetlené nižšie. Môžeme tiež preskúmať verejné komentáre a názory na sociálnych sieťach (napr. Facebook a Twitter), aby sme lepšie pochopili našich zákazníkov a naše poskytovanie a rozvoj služieb.

Informácie o iných ľuďoch: ak nám poskytujete informácie o iných osobách, musíte ich o tom vopred informovať (napríklad tým, že im poskytnete toto oznámenie o ochrane osobných údajov) a musíte zabezpečiť, aby ste na to mali právo.

NA ČO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE   

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme používať a poskytovať na tieto účely:

 • poskytovanie našich služieb vám a vašej firme vrátane plnenia záväzkov spoločnosti Paysafe voči vám alebo finančným či iným inštitúciám v súvislosti so službami, ktoré vám (a/alebo vašej firme) poskytujeme. V tejto súvislosti zaznamenávame a sledujeme podrobnosti o transakciách, ktoré ste (a/alebo vaši zákazníci) vykonali v súvislosti so službami; analyzujeme a podávame správy o vašom (a/alebo vašich zákazníkov) používaní akejkoľvek vernostnej služby; uľahčujeme zhromažďovanie alebo vyplácanie akýchkoľvek bodov alebo iných odmien v súvislosti s akýmkoľvek vernostným programom; informujeme vás o dôležitých zmenách alebo vývoji našej webovej stránky alebo nášho tovaru a služieb;
 • na zlepšenie a rozvoj nášho podnikania, okrem iného na optimalizáciu našich webových stránok/portálov, produktov a služieb. To môže zahŕňať použitie informácií, ktoré vložíte do formulárov, ale nám ich neodošlete, napríklad použitím týchto informácií na optimalizáciu našich webových stránok a skontaktovaním sa s vami na účely zákazníckych služieb alebo marketingu v súvislosti s daným formulárom; vaše osobné údaje môžeme použiť aj na vývoj a testovanie nových produktov a služieb, a to aj v našom bezpečnom a kontrolovanom testovacom prostredí alebo príležitostne v prostredí našich dodávateľov;
 • s cieľom spravovať a vymáhať naše práva, podmienky používania alebo akékoľvek iné zmluvy s vami (a/alebo vašou firmou) vrátane spravovania akýchkoľvek okolností, keď sú transakcie, odmeny alebo body sporné; spravovať, vyšetrovať a riešiť sťažnosti; vymáhať dlhy alebo v súvislosti s vašou platobnou neschopnosťou;
 • na riadenie a zmierňovanie našich úverových rizík a obchodných podmienok. Ak požiadate o niektorý z našich finančných produktov, môžeme posúdiť vašu finančnú situáciu (a/alebo vašu firmu) v rozsahu stanovenom v príslušných podmienkach používania. Táto kontrola úverovej bonity sa bude týkať aj všetkých prepojených strán, ako sú riaditelia, akcionári a riaditelia. Môžeme to urobiť prostredníctvom prijímania informácií od úverových referenčných agentúr a agentúr na prevenciu podvodov a poskytovania týmto agentúram. Táto kontrola úverovej bonity sa bude týkať aj osôb, s ktorými máte spoločný účet alebo podobné finančné združenie. Ak ide o spoločnú žiadosť a takéto prepojenie ešte neexistuje, môže sa vytvoriť. Tieto prepojenia zostanú zachované, kým nepodáte „oznámenie o zrušení prepojenia“ v úverových referenčných agentúrach v rozsahu, v akom je takéto zrušenie prepojenia prípustné. Pre vašu informáciu, agentúry zaznamenajú naše otázky, ktoré môžu vidieť iné spoločnosti, ktoré predkladajú svoje vlastné úverové otázky; a „stopa“ môže byť umiestnená vo vašom úverovom spise, či ste prijatý ako náš zákazník. Ak ste riaditeľ, vyžiadame si od úverových referenčných agentúr potvrdenie, že adresa bydliska, ktorú ste uviedli, je rovnaká ako adresa v príslušnom obchodnom registri (ak je to vhodné). Okrem toho, ak od nás využívate služby, poskytneme informácie o tom, ako spravujete svoje účty, úverovým referenčným agentúram. Ak neuhradíte žiadne peniaze v plnej výške a načas, úverové referenčné agentúry zaznamenajú nesplatený dlh a môžu tieto informácie poskytnúť iným organizáciám, ktoré vykonávajú kontroly, ako je tá naša. Záznamy v týchto agentúrach zostávajú vo všeobecnosti uložené 6 rokov po ich uzavretí, bez ohľadu na to, či ste ich uhradili, alebo ste ich nesplnili, hoci doba uchovávania sa môže v rôznych agentúrach a na rôznych územiach líšiť. Ak chcete získať ďalšie informácie o využívaní úverových referenčných agentúr, obráťte sa na nás;
 • na overenie vašej totožnosti, prevenciu a/alebo odhaľovanie podvodných žiadostí, finančnej trestnej činnosti, riadenie rizík a ochranu seba, našich zákazníkov a integrity finančného systému. Na tieto účely môžeme spracúvať a/alebo zverejňovať vaše citlivé osobné údaje (niekedy známe ako osobné údaje osobitnej kategórie vrátane biometrických údajov). Pri potvrdzovaní vašej totožnosti používajú naši preverení dodávatelia tretích strán technológiu biometrického rozpoznávania tváre na určenie, či sa vaša selfie fotografia zhoduje s fotografiou v doklade totožnosti, a na vykonanie kontrol proti podvodom.  Počas tohto procesu sa generujú vaše biometrické údaje, aby sa vytvorila digitálna mapa vašej tváre na porovnanie tváre.  Vaše biometrické údaje používa spoločnosť Paysafe aj na zabezpečenie neustáleho zlepšovania našich modelov na odhaľovanie podvodov.  Pred spracovaním vašich biometrických údajov získame váš súhlas.  Ak sa chcete dozvedieť viac o našich zásadách týkajúcich sa vašich biometrických údajov alebo o našom používaní akýchkoľvek iných citlivých osobných údajov alebo osobných údajov osobitnej kategórie, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom údajov uvedených v časti Naše kontaktné údaje.
 • Predchádzanie a odhaľovanie podvodov a iných trestných činov a zneužívania finančného systému alebo pomoc iným osobám pri týchto činnostiach vrátane nedodržiavania obchodných podmienok a stíhanie pre ne, čo môže zahŕňať poskytovanie akýchkoľvek relevantných alebo potrebných informácií, ktoré sme zhromaždili alebo odvodili, tretím stranám na takéto účely. Spoločnosť Paysafe sa zúčastňuje na iniciatívach zameraných na boj proti podvodom, ktoré zahŕňajú hodnotenie vás (a/alebo vašich zákazníkov) a monitorovanie vašich transakcií a/alebo miest s cieľom odhaliť vzory vyžadujúce vyšetrovanie alebo inak profilovať a posúdiť pravdepodobnosť výskytu podvodu alebo nedodržiavania našich alebo cudzích obchodných podmienok vrátane požiadaviek týkajúcich sa politicky exponovaných osôb (PEP) a sankcionovaných osôb. Môžeme to urobiť s využitím produktov a služieb tretích strán. Ak nám okrem toho o sebe poskytnete nepravdivé alebo nepresné informácie alebo ak zistíme podvod alebo trestný čin, alebo máme podozrenie na takýto čin, môžeme vaše informácie poskytnúť agentúram a organizáciám na predchádzanie podvodom, orgánom činným v trestnom konaní a podobným orgánom a môžeme sa rozhodnúť prijať voči vám právne opatrenia. Na účely prevencie, odhaľovania a stíhania podvodov vaše biometrické údaje zverejníme len vtedy, ak nám to povoľuje zákon alebo ak máme inú zákonnú povinnosť ich zverejniť, napríklad na základe súdneho príkazu alebo podobnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní alebo iných orgánov;
 • s cieľom skontaktovať sa s vami v súvislosti s vaším účtom, upozorniť vás na možné problémy a odpovedať na vaše otázky;
 • na riadenie rizík, ako sú úverové a devízové riziká, ako aj prevencia alebo zmiernenie rizika informačnej bezpečnosti;
 • ak je to povolené zákonom, môžeme pri rozhodovaní o cenách našich služieb používať informácie týkajúce sa finančnej situácie a iných úverových alebo rizikových faktorov.
 • Zasielanie marketingových správ, poskytovanie informácií o produktoch a službách, ktoré ste si vyžiadali alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať; zisťovanie vašich názorov na náš tovar, služby a naše webové stránky; v súvislosti s marketingom, prieskumom trhu a podobnými činnosťami môžeme vaše osobné údaje používať na takéto účely bez ohľadu na to, či ste akceptovaný/-á ako zákazník alebo naďalej prijímate služby. Ak si už neželáte dostávať marketingové alebo propagačné informácie od spoločnosti Paysafe, môžete ich vždy zastaviť. Viac informácií o tom nájdete v časti „Vaše práva na ochranu údajov“;
 • s cieľom dodržiavať miestne a vnútroštátne právne predpisy;
 • s cieľom vyhovieť požiadavkám orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov z dôvodu verejného záujmu alebo obchodných organizácií, s ktorými máte alebo ste mali kontakty, na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných osôb, napríklad na pomoc týmto orgánom alebo iným organizáciám v boji proti trestnej činnosti a terorizmu, a
 • s cieľom dodržiavať pravidlá kartovej schémy alebo akékoľvek obchodné podmienky.

Ak poskytnete informácie, ktoré majú byť zverejnené alebo zobrazené vo verejných častiach webovej stránky/portálu alebo odoslané iným používateľom webovej stránky/portálu alebo tretím stranám, beriete na vedomie, že tieto informácie môžu byť použité tretími stranami, ktoré k nim majú prístup, na akékoľvek účely.  Tieto informácie zverejňujete na vlastné riziko a musíte dodržiavať podmienky používania takýchto stránok.

ZVEREJNENIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať, neposkytujeme nikomu okrem prípadov uvedených v tomto oznámení, povolených alebo vyžadovaných zákonom a/alebo na účely uvedené v tomto oznámení, vrátane:

 • poskytovania v rámci skupiny Paysafe na pomoc pri poskytovaní našich služieb a na naše vlastné interné riadenie vzťahov so zákazníkmi, analytické účely a podávanie správ;
 • poskytovania príjemcom/odosielateľom platby v kontexte konkrétnej príslušnej transakcie (informácie sa spravidla obmedzujú na celé meno a e-mailovú adresu);
 • poskytovania úverovým referenčným agentúram (ak je to povolené podľa podmienok používania alebo inej zmluvy), ako je opísané vyššie. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používame úverové referenčné agentúry, obráťte sa na nás;
 • poskytovania agentúram na prevenciu podvodov, ako je uvedené vyššie, vrátane Action Fraud, Financial Fraud Action a Financial Fraud Bureau, a ďalším organizáciám, ktoré nám pomáhajú pri riadení podvodov a podnikateľských rizík;
 • poskytovania úverovým a finančným inštitúciám tretích strán (ak to umožňujú podmienky používania alebo iná zmluva) vrátane úverovej inštitúcie, v ktorej má odosielateľ alebo príjemca (resp. ich podniky) svoj bankový účet (účty), a kartových schém, ktoré upravujú vydávanie a používanie kreditných, debetných, platobných, nákupných alebo iných platobných kariet, alternatívnych platobných schém a akýchkoľvek iných finančných inštitúcií, ktoré môžu spracovávať platby a ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Paysafe, ani za ktorých konanie alebo opomenutie spoločnosť Paysafe nezodpovedá;
 • ak poskytujeme služby prostredníctvom tretích strán, ako sú banky a iné organizácie, môžeme byť povinní poskytnúť vaše informácie (vrátane akýchkoľvek informácií „poznaj svojho zákazníka“ a „zdroj bohatstva“) takýmto organizáciám, aby sme im pomohli pri plnení ich vlastných regulačných povinností alebo hodnotení rizík;
 • poskytovania poskytovateľom služieb tretích strán vrátane dodávateľov, ktorí nám pomáhajú s poskytovaním služieb vrátane spracovania objednávok, plnenia objednávok, spracovania platieb, riadenia úverového, bezpečnostného a sektorového rizika a rizika podvodu, overovania totožnosti a marketingových činností, prieskumu trhu a prieskumov vykonávaných v mene spoločnosti Paysafe. Príležitostne môžeme využiť služby poskytovateľov tretích strán na pomoc pri poskytovaní služieb, ktoré si môžu vyžadovať použitie vašich osobných údajov, a to aj na účely testovania údajov v reálnom čase, na ktoré budú zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia;
 • poskytovania tretím stranám, ktoré nekonajú na základe našich pokynov ako poskytovatelia služieb (ale budú podliehať vlastným zákonným povinnostiam uchovávať údaje v bezpečí), na uľahčenie poskytovania služieb. Napríklad bankám a organizáciám, ktoré uľahčujú obchodovanie s vašimi akciami, kryptomenami a inými finančnými nástrojmi;
 • v záujme prevencie a/alebo odhaľovania podvodov, finančnej trestnej činnosti, riadenia rizík a lepšej ochrany nás a našich zákazníkov môže byť potrebné spracúvať a poskytovať citlivé osobné údaje (niekedy známe ako osobné údaje osobitnej kategórie) tretím stranám, ktoré nám pomáhajú pri riadení takýchto rizík vrátane overovania totožnosti;
 • ak to od nás vyžaduje alebo povoľuje zákon, spoločnosť Paysafe môže byť zo zákona povinná poskytnúť informácie o vás regulačným orgánom a orgánom činným v trestnom konaní na celom svete, alebo môžeme inak určiť, že je to vhodné alebo potrebné. Takéto zverejnenie môže zahŕňať aj žiadosti vládnych alebo verejných orgánov alebo komerčných organizácií, s ktorými ste mohli obchodovať a ktoré sa snažia zmierniť podvod alebo úverové riziko, alebo nedodržiavanie obchodných podmienok, alebo na účely súdnych sporov alebo súdnych konaní, národnej bezpečnosti, alebo ak to považujeme za národný alebo verejný záujem alebo inak zákonné. Spoločnosť Paysafe zvyčajne nespochybní doručenie súdnych alebo podobných príkazov vyžadujúcich zverejnenie;
 • obchodných prevodov. Spoločnosť Paysafe môže kupovať alebo predávať obchodné jednotky alebo pridružené spoločnosti. Za takýchto okolností môžeme informácie o zákazníkoch previesť alebo získať ako obchodné aktíva. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ak naša spoločnosť vstúpi do spoločného podniku s iným podnikateľským subjektom alebo sa predá alebo s ním zlúči, vaše údaje môžu byť poskytnuté našim novým obchodným partnerom alebo vlastníkom. Za týchto okolností budeme príjemcu informovať, že s vašimi informáciami by sa malo zaobchádzať v súlade so štandardmi opísanými v tomto oznámení a
 • s vaším súhlasom sa vaše údaje môžu použiť aj na iné účely, na ktoré ste dali osobitný súhlas.

 

S výnimkou prípadov, keď je to potrebné na poskytovanie služieb a ako je opísané vyššie/pripojené, spoločnosť Paysafe nepredáva, neprenajíma, neposkytuje ani inak nezverejňuje osobné údaje o svojich zákazníkoch tretím stranám na ich vlastné marketingové účely bez splnenia akýchkoľvek potrebných zákonných povinností (napr. súhlasu, odhlásenia alebo ako je inak povolené zákonom). Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov používa veľmi širokú definíciu „predaja“ údajov a obyvatelia Kalifornie by si mali prečítať nižšie uvedenú časť „CCPA“ týkajúcu sa predaja údajov.

AGENTÚRY NA PREVENCIU PODVODOV

Osobné údaje, ktoré sme od vás získali, budú poskytnuté agentúram na prevenciu podvodov, ktoré ich použijú na prevenciu podvodov a prania špinavých peňazí a na overenie vašej totožnosti. V prípade zistenia podvodu vám môžu byť zamietnuté určité služby alebo financovanie. Agentúry na predchádzanie podvodom môžu uchovávať vaše osobné údaje rôzne dlhé obdobie. Ak my alebo agentúra na prevenciu podvodov zistíme, že predstavujete riziko podvodu alebo prania špinavých peňazí, môžeme odmietnuť poskytnúť služby alebo financovanie, o ktoré ste požiadali, alebo vám môžeme prestať poskytovať existujúce služby. Záznam o akomkoľvek riziku podvodu alebo prania špinavých peňazí si ponechajú agentúry na predchádzanie podvodom a môžu vám odmietnuť poskytnúť služby alebo financovanie.

Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve, vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Cifas. Ďalšie podrobnosti o tom, ako budeme vaše údaje používať my a spoločnosť Cifas, a o vašich právach na ochranu údajov nájdete tu.

AKO SPOLUPRACUJEME S INÝMI SLUŽBAMI A PLATFORMAMI

Ak je to možné, môžete mať možnosť prepojiť svoje konto s účtom alebo platformou tretej strany. Na účely tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je „prepojenie účtu“ s takouto treťou stranou prepojenie, ktoré autorizujete alebo povolíte medzi svojím účtom a účtom, platobným nástrojom alebo platformou, ktoré nie sú v spoločnosti Paysafe a ktoré oprávnene ovládate alebo vlastníte. Keď takéto spojenie povolíte, spoločnosť Paysafe a tretia strana si budú priamo vymieňať vaše osobné údaje a ďalšie informácie. Medzi príklady pripojení k účtu patria:

 • prepojenie vášho konta so spoločnosťou tretej strany, ktorá agreguje údaje alebo poskytuje finančné služby, ak takejto spoločnosti poskytnete svoje prihlasovacie údaje do konta, alebo
 • používanie vášho účtu na uskutočňovanie platieb obchodníkovi alebo umožnenie obchodníkovi, aby zaťažil váš účet.

 

Ak si vytvoríte pripojenie k účtu, môžeme od tretej strany získať informácie o vás a vašom používaní služby tretej strany. Ak svoj účet prepojíte s treťou stranou, môžeme mať prístup k zostatku na vašom účte a k informáciám o transakciách, ako sú napríklad nákupy a prevody finančných prostriedkov. Všetky takéto informácie, ktoré dostaneme od tretej strany prostredníctvom pripojenia k účtu, použijeme spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.
 

Informácie, ktoré poskytujeme tretej strane na základe pripojenia k účtu, sa budú používať a zverejňovať v súlade s postupmi ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Pred povolením pripojenia k účtu by ste si mali prečítať oznámenie o ochrane osobných údajov akejkoľvek tretej strany, ktorej ste povolili pripojenie k účtu a ktorá v rámci pripojenia k účtu získa prístup k vašim osobným údajom. Napríklad osobné údaje, ktoré spoločnosť Paysafe zdieľa s účtom alebo platformou tretej strany, napríklad s účtom na sociálnych sieťach, môžu byť následne zdieľané s určitými inými stranami vrátane verejnosti v závislosti od postupov ochrany osobných údajov týchto účtov alebo platforiem.

MONITORING

Môžeme monitorovať alebo nahrávať telefonické hovory, e-maily, webový chat alebo inú komunikáciu s vami na účely regulácie, bezpečnosti, zabezpečenia kvality alebo školenia. Pri návšteve našich kancelárií môžu byť z bezpečnostných dôvodov, ako aj na účely bezpečnosti a ochrany zdravia a riadenia kancelárií v prevádzke kamerové systémy, systémy kontroly prístupu a/alebo iné monitorovacie systémy.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

My, naši poskytovatelia služieb a ďalšie strany, ktorým môžeme poskytovať vaše osobné údaje (ako je opísané vyššie), môžu spracúvať vaše osobné údaje na územiach mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) alebo mimo územia, kde máte bydlisko. Môžu ich spracúvať aj zamestnanci (naši alebo našich dodávateľov) pôsobiaci mimo EHP alebo územia, na ktorom boli osobné údaje zhromaždené. Takíto zamestnanci môžu byť okrem iného zapojení do plnenia objednávok, spracovania platobných údajov a podporných služieb pri poskytovaní služieb. V týchto krajinách môžu platiť iné (a v niektorých prípadoch aj nižšie) normy ochrany údajov ako na území, na ktorom máte bydlisko.

Za týchto okolností prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane použitia všetkých vhodných záruk vyžadovaných zákonom, aby sme zabezpečili, že všetky medzinárodné prenosy údajov sú zákonné. Spoločnosť Paysafe vo všeobecnosti používa „vzorové doložky“ schválené Európskou komisiou pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami – príjemcami údajov mimo EHP, ktorí prijímajú údaje z EHP na účely spracúvania osobných údajov prenesených mimo EHP.

AKO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V BEZPEČÍ

Zaviedli sme technické, fyzické a organizačné/administratívne opatrenia určené na zabezpečenie vašich osobných údajov pred náhodnou stratou a pred neoprávneným prístupom, použitím, zmenou a zverejnením. Medzi tieto opatrenia patria:

 • písomný program informačnej bezpečnosti;
 • vymenovanie vedúceho pracovníka pre informačnú bezpečnosť („CISO“), ktorý dohliada na program informačnej bezpečnosti, implementuje ho a presadzuje;
 • vymenovanie hlavného úradníka pre ochranu osobných údajov (Chief Privacy Officer, ďalej len „CPO“), ktorý bude dohliadať na program ochrany osobných údajov, implementovať ho a presadzovať;
 • priebežné hodnotenie a monitorovanie zraniteľnosti;
 • zavedenie zásad a postupov riadenia rizík v oblasti informačnej bezpečnosti;
 • zavedenie vypracovaného plánu reakcie na incidenty;
 • kontroly prístupu k informačným systémom, ktoré sú určené na overovanie používateľov a povoľovanie prístupu len oprávneným osobám;
 • obmedzenie prístupu k fyzickým miestam, ktoré obsahujú osobné údaje, len na oprávnené osoby;
 • zabezpečenie všetkých osobných údajov pri prenose aj v pokoji;
 • viacfaktorové overovanie pre všetkých zamestnancov pristupujúcich k osobným údajom;
 • udržiavanie záznamov z auditu týkajúcich sa interného a externého prístupu k osobným údajom a ich úpravám;
 • prijaté postupy bezpečného vývoja pre interne vyvinuté aplikácie;
 • vykonávanie hĺbkovej kontroly bezpečnosti informácií u poskytovateľov služieb tretích strán;
 • pravidelné vykonávanie školení o bezpečnostnom povedomí.

 

Bezpečnosť a ochrana vašich informácií závisí aj od vás. Ak sme vám poskytli (alebo ak ste si vybrali) heslo alebo prístupový kód pre prístup do určitých častí našej webovej stránky/portálu alebo mobilných aplikácií a podobne, ste zodpovední za zachovanie tohto hesla a/alebo prístupového kódu v tajnosti. Svoje heslo a/alebo prístupový kód nesmiete nikomu poskytnúť. Musíte zabezpečiť, aby nedošlo k neoprávnenému použitiu vášho hesla a prístupového kódu. Spoločnosť Paysafe bude konať na základe pokynov a informácií prijatých od akejkoľvek osoby, ktorá zadá vaše používateľské meno a heslo, a vy beriete na vedomie, že ste plne zodpovední za akékoľvek používanie a akékoľvek činnosti, ktoré sa môžu uskutočniť počas používania vášho účtu, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Spoločnosť Paysafe musíte bezodkladne informovať o všetkých zmenených informáciách, ktoré ste nám poskytli.

Prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií prenášaných na našu stránku, pokiaľ s nami nekomunikujete prostredníctvom zabezpečeného kanála, ktorý sme poskytli. Po prijatí vašich informácií použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené v závislosti od kontextu a účelu, na ktorý boli zhromaždené, typu informácií a v súlade s platnými miestnymi právnymi predpismi alebo nariadeniami. 

To znamená, že pri používaní našich služieb budeme uchovávať vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb a na akékoľvek súvisiace legitímne obchodné účely. To zahŕňa používanie a uchovávanie vašich osobných údajov, keď začnete podávať žiadosť o naše služby, bez ohľadu na to, či takúto žiadosť dokončíte, alebo budete akceptovaný/-á ako zákazník. Napríklad údaje o účte sa vo všeobecnosti uchovávajú až 7 rokov po zrušení účtu, aby sa zosúladili s premlčacími lehotami v prípade sťažností alebo právnych sporov. Môžeme byť tiež právne povinní uchovávať informácie, napríklad na základe zákonov proti praniu špinavých peňazí alebo zákonov o konkurze, alebo ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní či podobné vládne orgány. Upozorňujeme, že príslušné podmienky uchovávania sa môžu v jednotlivých jurisdikciách líšiť.

Osobné údaje budeme uchovávať ako dôkaz o našich kontaktoch s vami bez ohľadu na to, či došlo k nejakým finančným transakciám, na účely auditu a dodržiavania predpisov, na riešenie akýchkoľvek otázok alebo sporov vrátane obhajoby alebo iniciovania akýchkoľvek právnych nárokov. Môžeme tiež pokračovať v marketingu a zasielaní priameho marketingu v súlade s miestnymi zákonmi a v prípade, že ste proti takémuto marketingu nevzniesli námietku.

Na lepšiu ochranu vašich údajov môžeme použiť aj techniky minimalizácie údajov, známe ako pseudonymizácia. Keď už vaše údaje nepotrebujeme, môžeme ich anonymizovať alebo zlúčiť s inými údajmi, aby sa nedali identifikovať, čo je alternatívou k vymazaniu.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJOV

V závislosti od jurisdikcie alebo krajiny vášho pobytu môžete mať jedno alebo viacero z nasledujúcich práv:

 • právo byť informovaný/-á: vrátane poskytnutia tohto oznámenia;
 • právo na prístup: požiadajte o kópiu informácií, ktoré o vás uchovávame;
 • právo na vymazanie: požiadajte o vymazanie svojich údajov;
 • právo na obmedzenie: požiadať o obmedzenie spracovania vašich informácií;
 • právo na opravu: požiadať nás o opravu určitých informácií, ktoré o vás máme;
 • právo na prenosnosť údajov: požiadať, aby sme vám alebo inej organizácii poskytli elektronickú kópiu informácií, ktoré ste nám poskytli;
 • právo namietať: požadovať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje;
 • právo odmietnuť marketing: odstrániť vaše údaje z našej marketingovej databázy;
 • práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania: pozrite si časť „Automatizované rozhodovanie“ nižšie;
 • právo odmietnuť predaj vašich údajov.

 

Tieto práva sa môžu uplatňovať na základe niekoľkých rôznych nariadení, napríklad všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa všeobecne vzťahuje na obyvateľov EHP. Práva platné pre obyvateľov Kalifornie podľa kalifornského zákona o ochrane spotrebiteľa, zmeneného a doplneného kalifornským zákonom o ochrane súkromia, sú uvedené v nižšie uvedenom dodatku o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii.

Okrem toho môžu byť tieto práva obmedzené alebo podmienené. Nemusíme byť napríklad povinní vyhovieť vašej žiadosti, pretože nás zákon môže zaväzovať pokračovať v ich spracúvaní alebo podať sťažnosť. Podobne nemôžeme vymazať vaše údaje, ak chcete pokračovať v používaní našich služieb alebo ak sú tieto údaje potrebné na zaznamenanie našich zmluvných vzťahov; ak to vyžaduje zákon (napríklad uchovávanie údajov na účely boja proti podvodom alebo požiadaviek na identifikáciu a overenie „poznaj svojho zákazníka“) alebo na účely obhajoby alebo uplatnenia zákonných práv a právnych krokov.

Keď ukončíte svoj vzťah s nami a prestanete využívať naše služby, právne predpisy nám povoľujú uchovávať vaše údaje po určitú dobu, aby sme mohli preukázať naše vzťahy s vami, ako bolo vysvetlené vyššie. Bude to v súlade s našimi internými zásadami a postupmi uchovávania. Ďalšie informácie o uchovávaní údajov nájdete v príslušnej časti tohto oznámenia.

Ak nám udelíte súhlas s použitím vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať v rozsahu, v akom sa uplatňuje nariadenie GDPR. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred jeho odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie vašich osobných údajov vykonané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je súhlas. Napríklad môžete zastaviť akúkoľvek marketingovú komunikáciu, ktorú vám zasielame, kliknutím na odkaz „odhlásenie“ alebo „odstúpenie“ v komunikácii, ktorú dostávate, alebo podľa pokynov, ktoré vám vždy poskytneme, ale budeme vám naďalej posielať prevádzkové alebo servisné správy týkajúce sa vašich služieb.

Ak nie ste spokojný/-á so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov, máte vždy právo podať sťažnosť na úrad na ochranu údajov. Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad na ochranu údajov. Môžete tiež začať súdne konanie a požadovať náhradu škody alebo utrpenia spôsobeného nedodržaním právnych predpisov o ochrane údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach alebo ich chcete uplatniť, navštívte našu stránku venovanú právam na webovej lokalite spoločnosti Paysafe. Tu môžete podať žiadosť o práva priamo príslušnému tímu, prípadne nás môžete sa na nás môžete obrátiť pomocou údajov uvedených v časti Naše kontaktné údaje.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

V niektorých prípadoch môže naše používanie vašich osobných informácií viesť k automatizovanému rozhodnutiu (vrátane profilovania), ktoré sa vás právne dotýka, alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Automatizované rozhodovanie znamená, že rozhodnutie, ktoré sa vás týka, je urobené automaticky na základe počítačového rozhodnutia (použitím softvérových algoritmov alebo modelov umelej inteligencie založenej na strojovom učení), bez ľudského zásahu. Napríklad, automatizované rozhodovanie používame na ukončenie úverového hodnotenia alebo odhadu rizikom pre vás, keď žiadate o určité služby alebo na vykonanie kontroly proti podvodu, ako je to vysvetlené v časti „Ako používame vaše osobné údaje“. Takéto rozhodovanie bude pravdepodobne zohľadňovať viaceré kľúčové údaje, vrátane krajiny vašej adresy, bezpečnosti vašich dokumentov a používanie našich produktov, čo predstavuje dodatočné údaje k tým, ktoré sú určené v častiZhromažďovanie vašich informácií“. Dôsledky pre vás môže byť odmietnutie poskytnutia služieb alebo poskytovanie služieb len za určitých podmienok, vrátane toho, že poskytnete dodatočné overenie vašej totožnosti, dôkaz o finančných prostriedkoch a/alebo ich zdrojoch.  

Zaviedli sme opatrenia na ochranu práv a záujmov jednotlivcov, ktorých osobné údaje podliehajú automatizovanému rozhodovaniu. Okrem toho, ak používate služby v EHP, keď o vás rozhodneme automatizovaným spôsobom, máte právo napadnúť rozhodnutie, vyjadriť svoj názor a vyžadovať, aby sa vykonala ľudská kontrola tohto rozhodnutia. Budeme dodržiavať zákony v tom rozsahu, v akom sa nachádzajú na iných územiach a uplatňujú sa na Služby. Na uplatnenie si práva vyplňte, prosím, náš právny formulár alebo nás kontaktujte prostredníctvom údajov uvedených v časti „Kontaktujte nás“ .

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Spoločnosť Paysafe bude spracúvať vaše osobné údaje len v súlade so zákonom. Takéto právne predpisy sa na rôznych územiach líšia a ďalšie konkrétne informácie sú k dispozícii na požiadanie. Vo všeobecnosti bude spoločnosť Paysafe spracúvanie vykonávať:

 • na základe vášho súhlasu, napríklad na zasielanie marketingových správ o produktoch a službách v súlade s vašimi záujmami a preferenciami, ak sa takýto súhlas vyžaduje zo zákona;
 • ak je to potrebné na plnenie alebo uzavretie akejkoľvek zmluvy, ktorú s vami máme, napríklad na poskytovanie služieb, ktoré ste si predplatili – v tejto súvislosti potrebujeme tieto informácie, pretože inak by sme vám nemohli poskytovať služby; ak napríklad musíme overiť vašu totožnosť a vy nám neposkytnete príslušné informácie, možno vám nebudeme môcť otvoriť účet;
 • v prípade, že má spoločnosť Paysafe oprávnený záujem spracúvať údaje, pričom takéto spracúvanie nesmie prevažovať nad vašimi právami a slobodami, ktoré máte pri vznesení námietky proti takémuto spracúvaniu. Napríklad na to, aby sme vás informovali o používaní služieb, zlepšovali a rozvíjali služby, vykonávali online reklamu alebo iné marketingové aktivity, ako aj spravovali a vymáhali akékoľvek nároky;
 • ak má spoločnosť Paysafe zákonnú povinnosť zhromažďovať, používať a/alebo zverejňovať vaše osobné údaje alebo inak potrebuje vaše osobné údaje na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby. Napríklad, ak je to potrebné na dodržanie pravidiel stanovených našimi alebo inými príslušnými regulačnými orgánmi, alebo
 • vo výnimočných prípadoch môžeme vaše informácie poskytnúť tretej strane, ak je to nevyhnutné vo verejnom záujme, napríklad ak orgány činné v trestnom konaní alebo iné tretie strany, s ktorými ste mohli mať do činenia, požiadajú o informácie na vyšetrenie trestného činu alebo iného porušenia obchodných podmienok tretej strany.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa právneho základu, na základe ktorého zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje pre akúkoľvek konkrétnu činnosť spracovania, obráťte sa na nás prostredníctvom Naše kontaktné údaje v nižšie uvedenej časti.

NESLEDOVAŤ A GLOBÁLNE SIGNÁLY KONTROLY SÚKROMIA

Niektoré prehliadače a rozšírenia prehliadačov podporujú ovládacie prvky prehliadača Do Not Track („DNT“) alebo Global Privacy Control („GPC“), ktoré môžu navštíveným webovým stránkam poslať signál, že sa chcete odhlásiť z určitých typov spracúvania údajov vrátane predaja údajov. Po zistení signálov GPC/žiadosti prehliadača DNT prijmeme primerané opatrenia, aby sme rešpektovali vaše voľby v súlade s platnými právnymi predpismi.

SÚBORY COOKIE

Podrobnosti o tom, ako zhromažďujeme, používame alebo zverejňujeme informácie týkajúce sa súborov cookie, nájdete aj v našich Zásadách používania súborov cookie. V opačnom prípade sa na nás obráťte prostredníctvom nižšie uvedenej časti Naše kontaktné údaje.

ZMENY V NAŠOM OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z času na čas môžeme zmeniť naše oznámenie o ochrane osobných údajov. Ak vykonáme podstatné zmeny v spôsobe, akým zaobchádzame s vašimi údajmi, oznámime vám to prostredníctvom oznámenia na tejto webovej lokalite/portáli. Dátum poslednej úpravy oznámenia o ochrane osobných údajov je uvedený v tomto oznámení. Pravidelne navštevujte našu webovú stránku/portál a kontrolujte si toto oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste skontrolovali prípadné zmeny. Ak nám však zákon ukladá povinnosť vopred vás informovať o akýchkoľvek zmenách tohto oznámenia o ochrane osobných údajov a/alebo požiadať vás o súhlas so zmenami v používaní vašich osobných údajov, urobíme to.

ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naša stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností. Ak prejdete na takýto odkaz, upozorňujeme, že tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie a spoločnosť Paysafe nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto webové stránky tretích strán.

 

GLOBÁLNE OZNÁMENIE

Toto oznámenie má globálny rozsah, ale nie je určené na to, aby rušilo akékoľvek zákonné práva alebo zákazy na území, kde takéto práva alebo zákazy prevažujú. V takomto prípade platia práva a povinnosti uvedené v tomto oznámení, s výhradou zmien a doplnení podľa platných miestnych právnych predpisov, ktoré majú prednosť.

 

ZÁSTUPCA V EÚ

Spoločnosti skupiny Paysafe so sídlom mimo EHP si za svojho zástupcu v EÚ zvolili tento subjekt: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, Bulharsko. Na zástupcu v EÚ sa môžete obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Naše kontaktné údaje.

 

ZÁSTUPCA V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE

V rozsahu požadovanom zákonom o Európskej únii (vystúpení) z roku 2018 alebo inými právnymi predpismi v súvislosti s Brexitom si spoločnosti skupiny Paysafe so sídlom mimo Spojeného kráľovstva zvolili za svojho zástupcu v Spojenom kráľovstve tento subjekt: Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, Londýn, Anglicko, E14 5LQ, Spojené kráľovstvo. Na zástupcu v Spojenom kráľovstve sa môžete obrátiť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti Naše kontaktné údaje.

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Všetky pripomienky, otázky a žiadosti týkajúce sa používania vašich informácií sú vítané.  Ak si želáte uplatniť niektoré zo svojich práv, je potrebné vyplniť náš formulár venovaný právam. Svoje práva môžete uplatniť aj tak, že sa na nás môžete obrátiť pomocou nižšie uvedených údajov. Ďalšie informácie o príslušných spoločnostiach skupiny Paysafe, na ktoré sa toto oznámenie vzťahuje, získate písomne na nižšie uvedenej adrese s s označením Časté otázky pre oddelenie pre ochranu osobných údajov alebo Naše kontaktné údaje.

 

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov skupiny Paysafe je uvedená nižšie a môžete sa na ňu obrátiť prostredníctvom vyššie uvedeného odkazu Naše kontaktné údaje alebo na nižšie uvedenej adrese:

Derek A Wynne

Paysafe, 2 Gresham Street, 1st Floor, Londýn, Spojené kráľovstvo, EC2V 7AD

 

Kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Ak ste obyvateľom Kalifornie a používate naše spotrebiteľské služby, môžete mať určité práva podľa Kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA), ktoré sú opísané nižšie.

 

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJEME

 

Za posledných 12 mesiacov sme zhromaždili tieto osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ako je vaše meno, vek, dátum narodenia, adresa a iné kontaktné údaje, kópia vášho preukazu totožnosti (napríklad vodičský preukaz alebo cestovný pas), ako aj číslo sociálneho poistenia a/alebo iné vládne identifikačné či registračné údaje,
 • informácie týkajúce sa profesie alebo zamestnania, napríklad vaše povolanie,
 • činnosť na internete, ako je uvedené v našom Oznámení o súboroch cookie, ale vrátane histórie návštev a interakcie s našimi službami, IP adresy, typu prehliadača, jazyka prehliadača a ďalších automaticky zhromaždených informácií.
 • Geolokačné údaje v rozsahu, v akom potrebujeme overiť vašu polohu na regulačné účely alebo na účely boja proti podvodom v závislosti od poskytovaných služieb a ich používania (napríklad niektoré právne predpisy môžu vyžadovať, aby sme identifikovali vašu polohu, ak používanie akýchkoľvek služieb zahŕňa hazardné hry).
 • Obchodné informácie, napríklad informácie o vašich bankových vzťahoch vrátane čísel účtov, debetných a kreditných kariet, zostatkov na účtoch a dĺžky vedenia týchto účtov.

 

Tieto osobné údaje zhromažďujeme na účely poistenia a nastavenia vášho účtu a na účely poskytovania našich služieb.

„Neposkytujte ani nepredávajte moje osobné údaje“

V posledných 12 mesiacoch sme poskytovali tretím stranám akékoľvek z vyššie uvedených informácií na naše obchodné účely, napr. s našimi pridruženými spoločnosťami alebo v súvislosti s využívaním poskytovateľa služieb, ktorý nám pomáha pri poskytovaní služieb pre vás. Kategórie takýchto poskytovateľov služieb sú opísané v časti Zverejňovanie vašich informácií.

Nepredávame osobné údaje v tradičnom zmysle, ale predávame osobné údaje, ako sa tento pojem používa v zákone CCPA. Za uplynulých 12 mesiacov sme predávali individuálne identifikátory prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií používateľom, ktorí neodmietli takéto používanie údajov. Tieto identifikátory predávame poskytovateľom reklamných technológií a inzerentom, ktorí poskytujú cielený online marketing.

Používanie súborov cookie môžete zapnúť alebo vypnúť v online paneli súhlasu, ktorý je k dispozícii prostredníctvom odkazu „Nastavenia súborov cookie“ na všetkých našich webových stránkach a portáloch. Ak chcete odmietnuť poskytovanie alebo predaj vašich osobných údajov v našich mobilných aplikáciách, použite kartu „Nastavenia ochrany osobných údajov“, ktorá je k dispozícii vo vašom profile.

 

Právo na obmedzenie používania a zverejňovania citlivých osobných údajov

Ak ste obyvateľom Kalifornie, od 1. januára 2023 máte právo obmedziť naše používanie citlivých osobných údajov na iné účely ako na poskytovanie služieb alebo tovaru, o ktoré ste požiadali, alebo na iné účely povolené zákonom. Ak sa chcete odhlásiť z takýchto ďalších účelov, obráťte sa na nás prostredníctvom tohto formulára alebo nám zavolajte na naše bezplatné číslo +1 855 719 2087 (bezplatné číslo dostupné od 9:00 do 19:00 EST)

 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA CCPA

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte práva, ktoré môžete uplatniť. Najmä:

 • právo na prístup: môžete požiadať o informácie o kategóriách osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, o kategóriách zdrojov, z ktorých boli vaše osobné údaje zhromaždené, o obchodnom alebo komerčnom účele zhromažďovania alebo predaja vašich osobných údajov, ako aj o kategóriách tretích strán, ktorým môžeme poskytnúť vaše osobné údaje alebo ktorým ich predávame, a o kategóriách osobných údajov, ktoré boli týmto tretím stranám poskytnuté. Môžete nás tiež požiadať o kópiu konkrétnych osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, v strojovo čitateľnom formáte;
 • právo na vymazanie: máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov.
 • V rozsahu, v akom predávame vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať, aby sme prestali predávať vaše osobné údaje tretím stranám, alebo môžete vypnúť nastavenia súborov cookie tu (čo bude mať rovnaký účinok ako odmietnutie predaja vašich osobných údajov);
 • právo na nediskrimináciu: máte právo nebyť diskriminovaný/-á, pretože ste uplatnili niektoré z vyššie uvedených práv spotrebiteľa. Inými slovami, nebudeme vám poskytovať služby inej kvality, pretože ste sa rozhodli uplatniť jedno zo svojich práv.
 • V súvislosti s uplatňovaním týchto práv môžete splnomocniť osobu, ktorá bude konať vo vašom mene, ale možno budeme musieť prijať určité opatrenia na overenie oprávnenosti podanej žiadosti, t. j. že skutočne pochádza od vás a že je podaná vo vašom mene. Môžeme napríklad požadovať váš podpísaný súhlas, ktorý preukazuje, že ste splnomocnili zástupcu na podanie žiadosti vo vašom mene.

Upozorňujeme, že ak osobné údaje používame a zverejňujeme na účely súvisiace s bezpečnosťou, odhaľovaním podvodov a na iné podobné účely, niektoré vaše práva môžu byť obmedzené. Preto berte na vedomie, že v niektorých prípadoch nebude možné vašu žiadosť splniť. Napríklad, ako povoľuje zákon CCPA, je možné, že nevyhovieme žiadosti o vymazanie vašich osobných údajov, ak tieto údaje potrebujeme na účely zisťovania bezpečnostných incidentov alebo ochrany pred zlomyseľnými, podvodnými, podvodnými alebo nezákonnými činnosťami, ak sú tieto údaje potrebné na zaznamenanie našich zmluvných vzťahov alebo vašich transakcií alebo ak to vyžaduje alebo inak povoľuje zákon.

Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach alebo ich chcete uplatniť, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom údajov uvedených v časti Naše kontaktné údaje.

 

NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

Obyvatelia Kalifornie nám môžu tiež zavolať na číslo +1 855 719 2087 (bezplatné číslo dostupné od 9:00 do 19:00 SELČ) alebo prostredníctvom vyššie uvedených údajov v časti Naše kontaktné údaje.

 

Toto oznámenie bolo naposledy revidované 15. decembra 2023.

Zoznam subjektov spracúvajúcich osobné údaje

Skupina Paysafe zahŕňa spoločnosť Paysafe Group Holdings Limited spolu s jej dcérskymi spoločnosťami. Nižšie je uvedený zoznam subjektov skupiny Paysafe Group, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa globálneho oznámenia o ochrane osobných údajov skupiny Paysafe Group:

 • cpt Dienstleistungen GmbH (Nemecko),
 • EcomAccess Inc (Kanada),
 • IA Digital Marketing Inc. (Kanada),
 • NT Services Limited (Kanada),
 • Openbucks, Corp (USA),
 • Orbis Ventures S.A.C (Peru),
 • PAYS Services UK Limited (Spojené kráľovstvo),
 • Paysafe Bulgaria EOOD (Bulharsko),
 • Paysafe Bulgaria EOOD Irish Branch (Írsko),
 • Paysafe Financial Services Limited (Spojené kráľovstvo),
 • Paysafe Financial Services Limited Irish Branch (Írsko),
 • Paysafe Finance Canada Inc. (Kanada),
 • Paysafe Limited (Ostrov Man),
 • Paysafe Holdings (US) Corp. (USA, Delaware),
 • Paysafe Holdings UK Limited (Spojené kráľovstvo),
 • Paysafe Merchant Services Corp. (USA, Delaware),
 • Paysafe Merchant Services Inc. / Services aux commerçants Paysafe Inc. (Kanada),
 • Paysafe Direct LLC (USA, Delaware),
 • Paysafe Payment Processing Solutions LLC (USA, Delaware),
 • Paysafe Payment Asia PTE. Ltd (Singapur),
 • Paysafe Payment Solutions Limited (Írsko),
 • Paysafe Prepaid Services Limited – pobočka Gibraltár (Gibraltár),
 • Paysafe Prepaid Services Limited (Írsko),
 • Paysafe Technologies Inc. / Technologies Paysafe Inc. (Kanada),
 • paysafecard Ön Ödeme Servisleri Ltd. Şti. (Turecko),
 • paysafecard.com Argentina S.R.L. (Argentína),
 • paysafecard.com MENA DMCC (SAE),
 • paysafecard.com Mexico S.A. de C.V.(Mexiko),
 • paysafecard.com Schweiz GmbH (Švajčiarsko),
 • Paysafecard.com USA Inc (USA),
 • paysafecard.com Wertkarten GmbH (Rakúsko),
 • paysafecard.com Wertkarten UK (Spojené kráľovstvo),
 • paysafecard.com Wertkarten (írska pobočka; Írsko),
 • paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH (Rakúsko),
 • Spoločnosť Prepaid Services Company Limited (Spojené kráľovstvo)
 • SaftPay Inc. (USA),
 • SaftyPay del Peru S.A.C (Peru),
 • SaftyPay Mexico S. de R.L. de C.V (Mexiko),
 • SafetyPay Europe, S.A. Unipersonal (Španielsko),
 • SafetyPay Chile S.P.A (Čile),
 • SaftyPay de Centro America S.A. (Kostarika),
 • SafetyPay Colombia S.A.S (Kolumbia),
 • SaftyPay Soluciones, S.A. (Guatemala),
 • Saftypay S.A. (Ekvádor),
 • SafetyPay Brasil Servicios de Pagamentos LTDA (Brazília),
 • Skrill Limited (Spojené kráľovstvo),
 • Skrill Limited Irish Branch (Írsko),
 • Skrill USA Inc. (Delaware, USA),
 • Viafintech GmbH (Nemecko),
 • Viafintech Zweigniederlassung (pobočka; Švajčiarsko),