Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Toto oznámenie sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Paysafe Group („Paysafe” alebo „my” alebo „náš/-a, -e”).

Spoločnosť Paysafe uplatňuje „vrstvený prístup“ na vysvetlenie svojich postupov ochrany osobných údajov, ako to odporúčajú mnohé regulačné orgány. Toto je krátka verzia oznámenia. Kontaktujte nás - údaje pre spätnú väzbu alebo akékoľvek vaše otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené na konci oznámenia.

Toto oznámenie popisuje náš záväzok transparentnosti a ochrany vašich práv na ochranu údajov a vymedzuje základ, na ktorom zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje od vás alebo ktoré nám poskytnete. Vzťahuje sa na:

  • funkcie internetových stránok/portálov a na služby, ktoré sú vám poskytnuté pri návšteve týchto internetových stránok, portály alebo na platobné brány, ktoré naši zákazníci môžu využiť na týchto stránkach;
  • keď žiadate o používanie a/alebo používate produkty a služby spoločnosti Paysafe (vrátane vernostných a odmeňovacích programov, založených na bodoch alebo iných);
  • vaše používanie softvéru vrátane terminálov, mobilných a desktopových aplikácií poskytovaných spoločnosťou Paysafe; a
  • e-maily, iné elektronické správy vrátane SMS, telefonického rozhovoru, internetového četu, internetovej stránky/portálu a iných komunikácií medzi vami a spoločnosťou Paysafe.

Všetky spoločne sa označujú v tomto oznámení ako „služby”.

Prečítajte si pozorne nasledovné informácie, aby ste porozumeli našim názorom a postupom pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Niektoré informácie nám môžete poskytnúť napríklad ak získavate informácie alebo podáte žiadosť na poskytnutie služieb, ak sa zaregistrujete na používanie a/alebo používate akékoľvek služby, ak vyplníte formulár na jednej z našich internetových stránok, ak sa zúčastnite vernostného alebo propagačného podujatia alebo komunikovaním s nami cez telefón, e-mail, internetový čet alebo inak. Niektoré informácie môžeme zhromažďovať automatickým spôsobom, napríklad používaním súborov cookie pri návšteve našich internetových stránok. Prečítajte si naše Zásady o poskytovaní súborov cookie a získajte viac informácií. Takisto môžeme získať údaje o vás od tretích strán, ako sú úverové referenčné agentúry a agentúry na predchádzanie podvodom. Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností a príkladov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie, ktoré vysvetľuje aj používanie biometrických a citlivých údajov a osobných údajov v špeciálnej kategórii.

POUŽÍVANIE ÚDAJOV

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na poskytovanie produktov v našej ponuke, na upozornenia o zmenách v našich produktoch a na vylepšenie produktov. Vaše údaje sa môžu takisto použiť na kontaktovanie vás v súvislosti s vaším účtom, používaním služieb, na upozornenie o potenciálnych problémoch, ako aj na zodpovedanie vašich otázok. Tieto údaje používame aj na poskytovanie informácií o iných produktoch, ktoré ponúkame my alebo vybrané tretie strany, a ktoré sú podobné tým, ktoré ste použili alebo prejavili o ne záujem, alebo sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Ak použijete niektorý z našich finančných produktov, použijeme vaše údaje na zhodnotenie vašej finančnej situácie a pokúsime sa identifikovať a stíhať možné podvody a iné zneužitia finančného systému. Ak potrebujete viac podrobností a príkladov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie.

ZVEREJNENIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nezverejníme nikomu okrem tých, ktorí sa uvádzajú v tomto oznámení a v Oznámení o ochrane osobných údajov – celé znenie.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktoroukoľvek spoločnosťou v skupine Paysafe Group.

Vaše osobné údaje (ako je to potrebné, ale vo všeobecnosti obmedzené na vaše celé meno a e-mailovú adresu) sa môžu zdieľať s príjemcom/odosielateľom platby v kontexte príslušnej konkrétnej transakcie. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, aby sme vám mohli poskytovať naše produkty, vrátane tých od poskytovateľov služieb, úverových kreditných agentúr a finančných inštitúcií. Takisto môžeme zdieľať vaše osobné informácie s tretími stranami, vrátane našich alebo iných súvisiacich regulačných orgánov a tretími stranami, s ktorými ste mali obchodné vzťahy, na prevenciu trestných činov a redukovanie rizík, ak to vyžaduje zákon, tam, kde to považujeme za potrebné, na reagovanie v súdnom konaní, na účel vyšetrovania porušenia obchodných podmienok tretích strán alebo na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Paysafe, jej zákazníkov alebo iných ľudí.

Ak potrebujete viac podrobností a príkladov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu byť prevedené, uchované a spracúvané príjemcami, ktorí sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Štandardy na ochranu údajov v týchto krajinách môžu byť odlišné od (a v niektorých prípadoch aj nižšej úrovne) tých na území, v ktorom máte bydlisko. Vykonáme primerané kroky na zabezpečenie toho, aby príjemcovia používali a chránili vaše informácie bezpečným spôsobom.

Ak sme vám zadali (alebo ste si vybrali) heslo, prístupový kód alebo iný bezpečný spôsob alebo autentifikáciu na prístup k určitým častiam našej internetovej stránky, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti tohto hesla a dodržiavanie našich inštrukcií. Nesmiete zdieľať prihlasovacie údaje s nikým a vy dávate oprávnenie spoločnosti Paysafe na konanie podľa inštrukcií a informácií od akejkoľvek osoby, ktorá zadá vaše prihlasovacie údaje.

Prenos údajov cez internet nie je zabezpečený dokonale. Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našich stránkach, ak s nami nekomunikujete prostredníctvom bezpečného kanálu, ktorý sme poskytli. Keď dostaneme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

VAŠE PRÁVA

Môžete mať určité práva v rámci legislatívy na ochranu dát tam, kde sa uplatňuje, vrátane práva na prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie vašich osobných údajov; právo na namietanie alebo obmedzenie ich spracovania; môžete požiadať o prenos niektorých vašich osobných informácií na iného poskytovateľa služieb (tzv. prenosnosť údajov); alebo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste dali.

Upozorňujeme, že sa k týmto právam vyskytujú výnimky. Kompletné vysvetlenie dostupných práv,  vrátane ďalších informácií o uchovávaní údajov, účelov spracovania, typov osobných údajov, ktoré sú spracúvané, práva pre obyvateľov Kalifornie CCPA a spôsob, akým udržujeme vaše osobné údaje v bezpečí si môžete prečítať v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie. Zákony na ochranu údajov sa stále vyvíjajú a ak si myslíte alebo nie ste si istý, či sa niektoré právo uplatňuje na vás, kontaktujte nás, aby sme vám mohli poradiť.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Automatizované rozhodovanie znamená, že rozhodnutie, ktoré sa vás týka, je urobené automaticky na základe počítačového rozhodnutia (použitím softvérových algoritmov), bez ľudského zásahu.

Napríklad môžeme automatizované rozhodovanie použiť na ukončenie úverového hodnotenia vás, keď žiadate o určité finančné služby Paysafe alebo na vykonanie kontroly proti podvodu u transakcií, ktoré vykonávate. Ak sa nachádzate v EHP, máte právo namietať proti automatizovanému rozhodovaniu a mať následne manuálnu kontrolu, založenú aj na informáciách, ktoré môžete poskytnúť.

Ak potrebujete viac podrobností, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie. Môžete nás kontaktovať spôsobmi uvedenými nižšie, ak si chcete uplatniť svoje práva.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Vo všeobecnosti budeme spracovávať vaše osobné údaje na nasledovných základoch:

  • na základe vášho súhlasu, napríklad na posielanie marketingových správ pre vás, do miery v akej je súhlas potrebný podľa zákona;
  • keď potrebujeme s vami vstúpiť do zmluvného vzťahu a vykonať naše záväzky z neho vyplývajúce;
  • vtedy, ak máme oprávnený záujem na spracovanie údajov, pričom toto spracovanie nepresiahne rámec vašich vlastných práv a slobôd;
  • ak máme právnu povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje alebo inak potrebuje vaše osobné údaje na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov inej osoby; alebo
  • výnimočne, ak je to potrebné vo verejnom záujme, napríklad keď orgány činné v trestnom konaní požadujú informácie na vyšetrenie trestného činu.

Ak potrebujete viac podrobností a príkladov, prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov – celé znenie.

ZMENY V OZNÁMENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Akékoľvek zmeny, ktoré urobíme v našom oznámení o ochrane osobných údajov, budú uvedené na tejto stránke a ak je to potrebné, budeme vás informovať e-mailom. Pravidelne navštevujte túto stránku, aby ste videli aktualizácie a zmeny v našom oznámení o ochrane údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Uvítame všetky komentáre, otázky a požiadavky vzťahujúce sa na naše používanie vašich údajov. Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva alebo získať ďalšie informácie o príslušných spoločnostiach skupiny Paysafe, na ktoré sa toto oznámenie vzťahuje, mali by ste napísať na nižšie uvedenú adresu označenú ako oddelenie ochrany súkromia FAO alebo Kontaktujte nás.

Pracovník pre ochranu údajov spoločnosti Paysafe je uvedený nižšie a je možné ho kontaktovať prostredníctvom odkazu

Kontaktujte nás uvedenom vyššie alebo na adrese nižšie:

Pán Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD