Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Det här meddelandet gäller företag som ingår i koncernföretagen Paysafe Group (“Paysafe” eller "vi" eller “vår”).

Paysafe använder ett “skiktat” tillvägagångssätt för att förklara sin sekretesspolicy, så som rekommenderas av lagstiftare. Det här är formuläret med den korta sammanfattningen av meddelandet. Uppgifter om hur du kontaktar oss –för återkoppling eller frågor som rör sekretess – hittar du i slutet av meddelandet.

Det här meddelandet beskriver vårt åtagande om fullständig transparens för att skydda din integritet och anger grunden på vilka personuppgifter vi samlar in om dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss. Det gäller:

  • webbplatsen/portalfunktioner och tjänster som du tillhandahålls när du besöker våra webbplatser, portaler eller våra betalningspaneler som våra kunder kan använda på sina webbplatser;
  • när du ansöker om och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt;
  • din användning av mjukvara, inklusive terminal-, mobil- och skrivbordsprogram som tillhandahålls av Paysafe, samtycke till ändringar av vår
  • e-post och andra elektroniska meddelandefunktioner, inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och andra kommunikationer mellan dig och Paysafe.

Sammantaget benämns dessa i detta meddelande “Tjänsterna”.

Läs följande noggrant för att förstå våra synpunkter och vår praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

INFORMATION VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

Du kan tillhandahålla viss information till oss, till exempel när du begär eller ansöker om Paysafes tjänster, registrerar dig för att använda och/eller använder Paysafes tjänster, genom att fylla i formulär på en av våra webbplatser, deltar i ett av våra evenemang eller genom att ha korrespondens med oss via telefon, e-post, webbchatt eller på annat sätt. Vi kan samla in några av dem automatiskt, till exempel genom att använda kakor när du besöker vår webbplats. Läs vår kakpolicy för mer information. Vi kan också få uppgifter om dig från tredje parter, som t.ex. kreditreferens- och bedrägeribekämpningsorgan. Läs vårt samlade sekretessmeddelande för fler detaljer och exempel, vilket även förklarar vår användning av personuppgifter som är biometriska, känsliga eller tillhör en särskild kategori.

HUR INFORMATIONEN ANVÄNDS

Vi använder information vi samlar in om dig för att tillhandahålla de produkter som vi erbjuder, underrätta dig om ändringar av våra produkter och för att förbättra dem. Vi kan även använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående ditt konto, din användning av tjänsterna, för att avisera dig om potentiella problem och för att svara på eventuella frågor som du ställt till oss. Vi använder också denna information för att informera dig om andra produkter vi eller utvalda tredje parter erbjuder, som liknar de du har använt eller frågat om eller som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du använder någon av våra finansiella produkter kommer vi också att använda din information för att bedöma din finansiella situation och för att försöka upptäcka och bekämpa bedrägerier och andra missbruk av det ekonomiska systemet. För mer information och exempel, läs vårt samlade sekretessmeddelande.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon, utom för vad som beskrivs i detta meddelande och vårt samlade sekretessmeddelande.

Vi kan dela dina personuppgifter med alla företag inom koncernföretagen Paysafe Group.

Dina personuppgifter (enligt vad som är nödvändigt men normalt begränsat till fullständigt namn och e-postadress) kan delas med mottagaren/sändaren av en betalning inom ramen för den relevanta överföringen. För att tillhandahålla de produkter som vi erbjuder dig kan vi dela dina personuppgifter med tredje parter, inklusive serviceleverantörer, kreditupplysningsföretag och finansinstitut. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter, förutom andra tillämpliga regel- och tillsynsmyndigheter och tredje parter, för att förhindra brott och minska risk, om lagen kräver det, där vi bedömer att det är lämpligt för att svara på rättsliga förfaranden, för att utreda brott mot tredje parts affärsvillkor eller för att skydda Paysafes rättigheter eller egendom, våra kunder eller andra.

För mer information, läs vårt samlade sekretessmeddelande.

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER SAMT DATASÄKERHET

Uppgifterna som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på och behandlas av mottagare som finns på platser utanför Europeiska ekonomiska området (EES). Dessa länder kan ha dataskyddsnormer som skiljer sig från (och i vissa fall, ger ett lägre skydd än) standarderna i ditt vistelseland. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna kommer att använda och skydda dina uppgifter på ett säkert sätt.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord, en åtkomstkod eller några andra säkerhetsverktyg, åtkomst eller autentisering som gör det möjligt för dig att få åtkomst till vissa delar av vår sajt, ansvarar du för att hålla detta lösenord konfidentiellt och följa våra anvisningar. Du får inte dela autentiseringsuppgifter med någon annan och du ger Paysafe tillåtelse att agera på anvisningar och information från personer som anger dina autentiseringsuppgifter.

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs till vår sajt, såvida du inte kommunicerar med oss via en säker kanal som vi har tillhandahållit. När vi har mottagit din information, kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

DINA RÄTTIGHETER

Där så är tillämpligt, kan du ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftning, inklusive rätten att få åtkomst till, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter; invända mot eller begränsa behandlingen av dem; begära att vissa av dina personuppgifter överförs till en annan serviceleverantör (så kallad dataportabilitet); eller att återkalla eventuellt samtycke du har gett.

Men observera att det finns undantag till dessa rättigheter. För en fullständig förklaring av tillgängliga rättigheter,inklusive ytterligare information om datalagring, syftet med databehandling, typer av behandlade personuppgifter, CCPA-rättigheter för boende i Kalifornien och våra åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra, läs det samlade sekretessmeddelandet. Sekretesslagar fortsätter att utvecklas och om du tror eller är osäker på huruvida någon rättighet gäller dig eller inte kan du kontakta oss för bedömning och rådgivning.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Automatiska beslut innebär att ett beslut som rör dig görs automatiskt på grundval av en datorberäkning (genom att använda mjukvarualgoritmer), utan vår mänskliga granskning.

Vi använder till exempel automatiska beslut för att göra en kreditprövning av dig när du ansöker om Paysafes finansiella tjänster eller utför bedrägerikontroller på transaktionerna du genomför. Om du emellertid befinner dig inom EES har du rätt att invända mot det automatiska beslutet och få det granskat manuellt baserat även på information som du tillhandahåller.

Läs vårt samlade sekretessmeddelande för mer information. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via nedanstående information.

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING

Vi behandlar normalt bara dina personuppgifter baserat på en av följande grunder:

  • med ditt tillstånd, till exempel för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig i den utsträckning som lagen kräver;
  • där det är nödvändigt för att ingå kontrakt med dig och uppfylla våra skyldigheter enligt kontraktet;
  • där vi har ett legitimt intresse, under förutsättning att sådan behandling inte åsidosätter dina egna fri- och rättigheter;
  • där vi har juridisk skyldighet att samla in dina personuppgifter eller på annat sätt behöver dina personuppgifter för att skydda dina nödvändiga intressen eller en annan persons nödvändiga intressen eller
  • i undantagsfall när det är nödvändigt i allmänhetens intresse, till exempel när brottsbekämpande myndigheter begär information för att utreda ett brott.

För mer information och exempel, läs vårt samlade sekretessmeddelande.

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Eventuella ändringar vi kan göra av vår sekretesspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas via e-post. Besök sidan regelbundet för att se om det gjorts några uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy.

KONTAKTA OSS

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning av dina uppgifter är välkomna. Om du vill utöva några av dina rättigheter eller få ytterligare information om Paysafe group-företagen som detta meddelande rör, ska du skriva till nedanstående adress och ange: FAO Privacy Department eller kontakta oss.

Paysafes dataskyddsombud anges nedan och kan kontaktas via

länken Kontakta oss ovan eller på nedanstående adress:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD