Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Niniejsze powiadomienie dotyczy firm, które są częścią firm tworzących Paysafe Group („Paysafe” lub „my” lub „nasze”).

Paysafe stosuje „wielopłaszczyznowe podejście” do objaśniania polityki prywatności, zgodnie z zaleceniami wielu organów regulacyjnych. To jest powiadomienie w wersji skróconej. Na końcu powiadomienia zostały podane informacje „Kontakt z nami”, aby użytkownik mógł zasięgnąć informacji na temat prywatności lub wyrazić opinię.

Niniejsze powiadomienie jest wyrazem naszego zaangażowania w ochronę prywatności użytkowników oraz wyznacza zasady przetwarzania zgromadzonych danych osobowych o użytkowniku lub udostępnionych nam przez użytkownika. Ma ono zastosowanie do następujących okoliczności:

  • strona internetowa/portal, funkcje i usługi oferowane użytkownikowi w czasie odwiedzania naszych stron internetowych, portali lub paneli płatnicze naszych klientów na ich stronach internetowych;
  • kiedy użytkownik składa wniosek o dostęp do i/lub korzysta z produktów i usług Paysafe (łącznie z programami lojalnościowymi lub schematami nagród, niezależnie od tego, czy opierają się one na punktach czy też są inną formą programów lojalnościowych lub promocyjnych);
  • użytkownik korzysta z oprogramowania, np. terminale, aplikacje mobilne i komputerowe oferowane przez Paysafe; oraz
  • e-mail, inne wiadomości elektroniczne łącznie z wiadomościami tekstowymi, czatami telefonicznymi, internetowymi, stronami/portalami internetowymi oraz innymi wiadomościami wymienianymi między użytkownikiem a Paysafe.

Wszystkie te elementy są określane łącznie w niniejszym powiadomieniu jako „Usługi Paysafe”.

Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi poglądami oraz praktykami dotyczącymi danych osobowych użytkownika oraz sposobu ich przetwarzania.

INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY GROMADZIĆ O UŻYTKOWNIKU

Użytkownik może nam udostępniać niektóre informacje, na przykład gdy użytkownik składa zapytanie lub wniosek o dostęp do Usług, wypełniając formularze na jednej z naszych stron internetowych, biorąc udział w jednym z naszych wydarzeń lojalnościowych lub promocyjnych albo kontaktując się z nami drogą telefoniczną, mailową, za pomocą czatu lub w inny sposób. Niektóre z tych informacji możemy gromadzić automatycznie, na przykład korzystając z plików cookie zapisanych podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy się zapoznać z naszą Polityką dotyczącą plików cookie. Możemy również uzyskiwać dane od stron trzecich, np. biur informacji kredytowej czy urzędów ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, należy się zapoznać z naszym pełnym powiadomieniem o prywatności, która objaśnia również, w jaki sposób wykorzystujemy dane biometryczne, wrażliwe lub dane osobowe należące do specjalnej kategorii.

SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Informacje gromadzone na temat użytkownika możemy wykorzystywać do tego, aby oferować mu produkty, powiadamiać o zmianach w naszej ofercie oraz poprawiać jakość produktów. Dane użytkowników mogą zostać również wykorzystane na potrzeby kontaktowania się z nim w sprawie korzystania przez niego z usług, powiadamiania go o potencjalnych problemach, jak również w celu udzielania odpowiedzi na ich pytania. Możemy również wykorzystywać te informacje do tego, aby oferować użytkownikowi informacje o innych produktach, które oferujemy my lub wybrane strony trzecie i które są podobne do tych, z których użytkownik korzystał lub o które pytał, lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Jeśli użytkownik korzysta z jednego z naszych produktów finansowych, wykorzystamy jego dane także w celu oceny jego sytuacji finansowej oraz wykrycia i ścigania ewentualnych prób oszustw lub innych nadużyć finansowych. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, należy się zapoznać z naszą pełnym powiadomieniem o prywatności.

UJAWNIANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika nikomu poza osobami wymienionymi w niniejszej powiadomieniu oraz w pełnym powiadomieniem o prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wszystkim firmom, które należą do Paysafe Group.

Dane osobowe użytkownika (zgodnie z potrzebą, ale zazwyczaj z ograniczeniem do pełnego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) mogą być udostępniane odbiorcy/nadawcy płatności w kontekście określonej transakcji. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi oferowanych przez nas produktów, łącznie z dostawcami usług, biurami informacji kredytowej i instytucjami finansowymi. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, łącznie z naszymi lub innymi organami regulacyjnymi i stronami trzecimi, z którymi użytkownik może nawiązywać kontakt, aby zapobiegać przestępstwom i ograniczać ryzyko, jeśli wymaga tego prawo, w sytuacji, gdy uznamy to za właściwe, w odpowiedzi na postępowanie sądowe, na potrzeby prowadzenia śledztwa w sprawie naruszenia zasad działalności stron trzecich lub ochrony własności intelektualnej Paysafe, naszych klientów lub innych osób.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z naszym pełnym powiadomieniem o prywatności.

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane gromadzone na temat użytkownika mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w miejscu znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Standardy dotyczące ochrony danych w tych krajach mogą się różnić (i w niektórych przypadkach są niższe) niż standardy w kraju zamieszkania użytkownika. Podejmiemy rozsądne kroki, aby zapewnić, że odbiorcy będą wykorzystywać i chronić informacje użytkownika w bezpieczny sposób.

W sytuacji, gdy użytkownik otrzymał od nas (lub wybrał) hasło lub kod dostępu umożliwiający korzystanie z określonych części na naszej stronie/portalu internetowym lub w aplikacjach mobilnych i innych, użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie hasła i/lub kodu dostępu w tajemnicy oraz za postępowanie zgodnie z naszymi wskazówkami. Użytkownik nie może udostępniać tych danych innym osobom oraz upoważnia Paysafe do działania zgodnie z określonymi wytycznymi i informacjami od osób, które wejdą w posiadanie tych danych.

Przekazywanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych na naszą stronę internetową, jeśli użytkownik nie komunikuje się z nami za pomocą zabezpieczonego kanału, który udostępniliśmy. Po otrzymaniu danych użytkownika stosujemy rygorystyczne procedury i funkcje zabezpieczeń, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

W stosownych przypadkach użytkownikowi mogą przysługiwać określone prawa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, łącznie z prawem do dostępu do swoich danych osobowych, korygowania, aktualizacji lub usuwania danych osobowych; wyrażania sprzeciwu wobec lub ograniczania przetwarzania danych; zgłoszenia prośby o przeniesienie określonych danych osobowych do innego usługodawcy (tzw. przenoszenie danych); lub do wycofania wyrażonej zgody.

Należy zauważyć, że istnieją jednak wyjątki od tych praw. Pełne objaśnienie praw, łącznie z informacjami dotyczącymi przechowywania danych, celami przetwarzania, rodzajami przetwarzanych danych osobowych, praw CCPA dla osób zamieszkałych w Kalifornii oraz bezpiecznego przechowywania danych osobowych użytkowników można znaleźć w pełnym powiadomieniem o prywatności. Przepisy dotyczące prywatności są ciągle rozwijane i jeśli użytkownik uważa lub nie jest pewien, czy przysługuje mu określone prawo, może się nami skontaktować celem uzyskania rady.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Zautomatyzowane decyzje oznaczają, że decyzje dotyczące użytkownika są podejmowane w automatyczny sposób na podstawie ustawień komputera (za pomocą algorytmów oprogramowań), bez udziału człowieka.

Na przykład, możemy wykorzystywać zautomatyzowane decyzje na potrzeby oceny zdolności kredytowej użytkownika, gdy wnioskuje on o dostęp do określonych usług finansowych Paysafe lub w celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym w odniesieniu do realizowanych transakcji. Jednakże, jeśli użytkownik znajduje się na terytorium EOG, przysługuje mu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zautomatyzowanej decyzji i zlecenia ręcznej kontroli tej procedury w oparciu o informacje udostępnione również przez użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w pełnym powiadomieniu o prywatności. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą niżej zamieszczonych danych kontaktowych.

PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA

Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o jedną z niżej wymienionych podstaw:

  • Na podstawie zgody użytkownika, na przykład w celu wysyłania wiadomości marketingowych w zakresie nie wymagającym dodatkowej zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • W sytuacji, gdy jest to niezbędne, aby wejść w stosunek umowny z użytkownikiem i wypełnić nasze obowiązki zgodnie z umową;
  • W sytuacji, gdy mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, gdzie sposób przetwarzania podlega prawom i swobodom użytkownika;
  • W sytuacji, gdy Paysafe ma prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych użytkownika lub potrzebuje jego danych osobowych, aby chronić jego żywotne interesy lub interesy innej osoby, lub
  • Wyjątkowo, gdy jest to niezbędne w interesie publicznym, na przykład w sytuacji, gdy organy egzekwowania prawa zwrócą się do nas z prośbą o udostępnienie takich informacji celem przeprowadzenia dochodzenia.

Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, należy się zapoznać z naszym pełnym powiadomieniem o prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Informacje o wszelkich zmianach w polityce prywatności będą w przyszłości umieszczane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, użytkownik będzie o nich powiadamiany drogą mailową. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy polityka prywatności nie została zaktualizowana lub zmieniona.

KONTAKT Z NAMI

Wszystkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące przetwarzania danych użytkownika są mile widziane. Jeśli użytkownik zechce skorzystać ze swoich praw lub otrzymać od nas więcej informacji na temat firm będących częścią grupy Paysafe, których dotyczy niniejsze powiadomienie, należy się z nami skontaktować pod poniższym adresem oznaczonym jako FAO Privacy Department lub Kontakt z nami.

Dane specjalisty ds. ochrony danych Paysafe znajdują się poniżej i można się z nim kontaktować za pomocą linku

Kontakt z nami powyżej lub na poniższy adres:

Mr Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD