Help

DATENSCHUTZMITTEILUNG

Тази декларация се отнася за дружества, които са част от групата Paysafe („Paysafe“, „ние“ или „нас“).

За да обясни практиките си по отношение на поверителността, Paysafe предприема „стъпаловиден подход“, както се препоръчва от регулаторните органи. Това е съкратената версия на декларацията. Данните за връзка с нас, където можете да ни изпращате обратна връзка или запитвания относно поверителността, са посочени в края на декларацията.

Тази декларация показва ангажимента ни за прозрачност и защита на Вашите права за поверителност и определя основата, на която ще обработваме всички лични данни, които събираме от Вас или които ни предоставяте. Тя е приложима за:

  • функциите и услугите на уебсайта/портала, които Ви предоставяме, когато посещавате нашите уебсайтове, портали или панели за плащане, които нашите клиенти могат да използват на техните уебсайтове;
  • когато заявявате използване и/или използвате продукти и услуги на Paysafe (включително всякакви схеми за лоялност или награди, независимо дали са базирани на точки или нещо друго);
  • използването от Ваша страна на софтуер, включително терминали, мобилни и настолни приложения, предоставен от Paysafe; и
  • имейли, други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уебчат, уебсайт/портал и други начини за комуникация между Вас и Paysafe.

В настоящата декларация всички те заедно се наричат „Услуги“.

Внимателно прочетете тази декларация, за да се запознаете с нашите политики и практики по отношение на Вашите лични данни и с това как ще ги третираме.

ДАННИ, КОИТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ ОТ ВАС

Можете да ни предоставяте данни, напр. когато се осведомявате или подадете заявка за Услугите, се регистрирате, за да използвате и/или използвате Услугите, като попълвате формуляри на някой от нашите уебсайтове, участвате в някое от нашите промоционални събития или кореспондирате с нас по телефона, имейл, уеб чат или по друг начин. Можем да събираме част от тези данни автоматизирано, например като използваме бисквитки, когато посещавате нашите уебсайтове. Прочетете нашата Политика за бисквитките, за да научите повече. Освен това можем да получаваме данни за Вас от трети страни, напр. агенции за кредитен рейтинг и предотвратяване на измами. За повече подробности и примери прегледайте пълната декларация за поверителност, където е обяснено как използваме биометричните и чувствителните данни, както и специалните категории лични данни.

КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДАННИТЕ

Използваме данните, които събираме за Вас, за да Ви предоставим нашите продукти, както и да Ви уведомяваме за промени и подобрения в нашите продукти. Вашите данни могат да се използват и за връзка с Вас относно Вашия акаунт, използване на Услугите, предупреждаване за потенциални проблеми, както и да отговорим на Вашите въпроси към нас. Използваме тези данни, за да Ви предоставим информация за други продукти, които ние или избрани трети страни предлагаме, подобни на тези, които сте използвали или към които сте проявили интерес, или смятаме, че може да представляват интерес за Вас. Ако използвате някой от нашите финансови продукти, ще използваме Вашите данни да оценим Вашето финансово състояние и да се опитаме да идентифицираме и преследваме възможни измами и други злоупотреби с финансовата система. За повече подробности и примери прегледайте пълната декларация за поверителност.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ

Няма да разкриваме Вашите лични данни на никого, освен в случаите, описани в тази декларация и пълната декларация за поверителност.

Можем да споделим Вашите лични данни с всяко дружество от групата Paysafe.

Вашите лични данни (при необходимост, но обикновено това е ограничено до име, фамилия и имейл адрес) могат да бъдат споделени с получателя/наредителя на плащане в контекста на конкретната транзакция. Можем да споделяме Вашите лични данни с трети страни, за да Ви предоставим нашите продукти, включително доставчици на услуги, агенции за кредитен рейтинг и финансови институции. Също така можем да споделим Вашите лични данни с трети страни, включително нашите или други регулатори и трети страни, с които сте имали отношения, за да предотвратим престъпления и да намалим риска, ако това се изисква по закон, когато сметнем за подходящо, за да реагираме на съдебен процес, с цел разследване на нарушение на търговските условия на трети страни или за защита на правата или собствеността на Paysafe, нашите клиенти или други.

За повече подробности прегледайте пълната декларация за поверителност.

КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърляни, съхранявани и обработвани от получатели, намиращи се в дестинации извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Стандартите за защита на данните в тези държави може да се различават (а в някои случаи да са и по-ниски) от тези на държавата, в която пребивавате. Ще предприемем разумни стъпки, за да гарантираме, че получателите ще използват и защитават Вашите лични данни по сигурен начин.

Ако сме Ви дали (или ако сте избрали) парола, код за достъп или други защитени средства или достъп или удостоверяване, които Ви позволяват да получите достъп до определени части от нашия сайт, Вие носите отговорност да запазите тази парола поверителна и да спазвате нашите инструкции. Не трябва да споделяте идентификационните данни с никой друг и упълномощавате Paysafe да действа съгласно инструкциите и информацията от всяко лице, което въведе Вашите идентификационни данни.

Предоставянето на данни по интернет не винаги е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме тяхната сигурност, когато се предават към нашия сайт, освен ако не комуникирате с нас чрез сигурен канал, който е бил предоставен от нас. След като получим Вашите данни, ще използваме най-стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неразрешен достъп.

ВАШИТЕ ПРАВА

Където е приложимо, може да имате определени права съгласно законодателството за защита на данните, включително правото да получите достъп, коригирате, актуализирате или изтриете Вашите лични данни; да възразите за и да ограничите тяхната обработка; да поискате да прехвърлите определени лични данни при друг доставчик на услуги (т. нар. преносимост на данните); или да оттеглите съгласията, които сте дали.

Имайте предвид обаче, че има изключения от тези права. За пълно обяснение на наличните права, включително допълнителна информация относно съхранението на данни, целите и видовете обработка на лични данни, правата за жителите на Калифорния съгласно CCPA и как се стремим да пазим Вашите лични данни в безопасност прегледайте пълната декларация за поверителност. Законодателството за личните данни продължава да се развива и ако мислите или не сте сигурни, че определено право е приложимо за Вас, свържете се с нас, за да можем да преценим и да Ви дадем съвет.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

При този процес се вземат автоматично решения за Вас въз основа на компютърно определяне (с помощта на софтуерни алгоритми), без преглед от човек.

Можем да използваме автоматизирани решения, напр. за извършване на кредитна оценка за Вас, когато заявявате използване на определени финансови услуги на Paysafe, или извършваме проверки в агенциите за борба с измамите по Вашите транзакции. Ако обаче сте в ЕИП, имате право да възразите срещу автоматизираното решение и да поискате ръчно преглеждане, също въз основа на информация, която можете да предоставите.

За повече подробности прегледайте пълната декларация за поверителност. Можете да упражните това си право, като се свържете с нас на посочения по-долу адрес.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА

Обикновено обработваме Вашите лични данни въз основа на едно от следните основания:

  • Въз основа на Вашето съгласие, например да Ви изпращаме маркетингови съобщения, доколкото това съгласие се изисква по закон.
  • Когато се налага да сключим договор с Вас и да изпълним нашите задължения по този договор.
  • Когато имаме законен интерес, при условие че тази обработка не отменя Вашите собствени права и свободи.
  • Когато имаме правно задължение да събираме личните Ви данни или по друг начин се нуждаем от личните Ви данни, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице.
  • По изключение, ако се налага поради важни причини от обществен интерес, например когато правоприлагащите органи изискват информация за разследване на престъпления.

За повече подробности и примери прегледайте пълната декларация за поверителност.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички промени, които можем да направим в нашата декларация за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, където е приложимо, ще получите уведомление по имейл. Проверявайте периодично, за да видите актуализациите или промените в нашата декларация за поверителност.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Приветстваме всякакви коментари, въпроси и искания, свързани с Вашите лични данни, използвани от нас. Ако желаете да упражните правата си или да получите допълнителна информация, също и за дружествата от групата Paysafe, за които декларацията е приложима, пишете ни на адреса по-долу, отдел FAO Privacy Department или се свържете с нас.

Служителят по защита на личните данни на Paysafe е посочен по-долу. Можете да се свържете

с него от линка Връзка с нас или на адреса по-долу:

Derek A Wynne

Paysafe, 1st floor, 2 Gresham Street, London EC2V 7AD