Help

Όροι και προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας για μπόνους του Account & Card με χρήση Apple Pay

1. Διοργανωτής προώθησης: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Δουβλίνο 2, D02 R296, Ιρλανδία («Paysafe»).

2. Χρονικό διάστημα προώθησης: Η προώθηση ξεκινά την 1/3/2024 στις 09:00 και λήγει στις 28/2/2025 στις 23:59 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET). Τυχόν συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εκτός αυτής της περιόδου δεν θα είναι επιλέξιμες για μπόνους.

3.Κριτήρια επιλεξιμότητας: Η προώθηση διατίθεται μόνο σε κατόχους λογαριασμού Account & Card, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για την υπηρεσία «Account & Card» του myPaysafe λογαριασμού, οι οποίοι

(i) κατοικούν σε επιλέξιμες χώρες,

(ii) έχουν προσθέσει την εικονική ή υλική τους χρεωστική κάρτα Mastercard στο Apple Pay.

3.1 Οι πελάτες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια είναι επιλέξιμοι για ένα μπόνους ύψους 5 €, εκτελώντας επιτυχώς μια συναλλαγή με την κάρτα τους μέσω του Apple Pay εντός 7 ημερών αφότου λάβουν πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την paysafecard.

3.2 Για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας, οι επιλέξιμες συναλλαγές συνιστούν επιτυχώς ολοκληρωμένες συναλλαγές με χρήση της υλικής ή εικονικής κάρτας σας μέσω του Apple Pay® είτε online είτε σε κάποιο φυσικό σημείο πώλησης, σε εμπόρους στους οποίους γίνεται δεκτή η Mastercard® και υποστηρίζεται η υπηρεσία Apple Pay® για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

3.3        Οι ακόλουθες συναλλαγές δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες συναλλαγές για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας:

α) Φορτίσεις στο Account & Card και αναλήψεις από αυτό, συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων μετρητών από την κάρτα σας μέσω ΑΤΜ (αυτόματες ταμειακές μηχανές),

β) Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων με τη Skrill λογαριασμών,

γ) Μεταφορές από τον myPaysafe λογαριασμό σας στο Account & Card.

4. Η Paysafe θα μεταφέρει 5 € (ή ισοδύναμο ποσό σε άλλο νόμισμα) σε συμμετέχοντες που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας πιστώνοντας το έμβασμα απευθείας στον Account & Card λογαριασμό τους εντός 15 εργάσιμων ημερών αφότου εκτελέσουν μια συναλλαγή μέσω του Apple Pay, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή αίτημα προς τους αντίστοιχους συμμετέχοντες.

5. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο. Τυχόν απόπειρες για πιο συχνή συμμετοχή θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό από την προώθηση. Η συμμετοχή στην προώθηση δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλους.

6. Αποκλείεται η πληρωμή σε μετρητά. Η απόφαση του διοργανωτή είναι οριστική. Ισχύει το δίκαιο της χώρας κατοικίας του συμμετέχοντα. Η Paysafe δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για (1) οποιαδήποτε εσφαλμένη ή ανακριβή πληροφορία, ανεξαρτήτως του εάν οφείλεται σε σφάλμα των συμμετεχόντων, τυπογραφικά λάθη ή τυχόν εξοπλισμό ή πρόγραμμα που σχετίζεται με την προωθητική ενέργεια ή χρησιμοποιείται σε αυτήν, (2) τεχνικές βλάβες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων των τηλεφωνικών γραμμών ή του υλικού/λογισμικού του δικτύου, (3) τυχόν μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδικασίας συμμετοχής της παρούσας προωθητικής ενέργειας, (4) τυχόν τεχνικό ή ανθρώπινο σφάλμα που μπορεί να προκύψει κατά τη διαχείριση της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή την επεξεργασία των συμμετοχών, ή (5) τυχόν τραυματισμό ή ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή τη λήψη ή τη χρήση ή την κακή χρήση οποιουδήποτε επάθλου.

7. Η Paysafe διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την προώθηση για αδιάσειστο λόγο κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος προώθησης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οργανωτικών ή τεχνικών επιπλοκών (π.χ. ιοί στο σύστημα υπολογιστών, νόθευση ή αδυναμία λειτουργίας υλικού ή λογισμικού κτλ.) ή όταν καθίσταται απαραίτητο για νομικούς λόγους.

8. Τυχόν δόλιες ή χειριστικές δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό από την προώθηση. Οι εργαζόμενοι της paysafecard και οι συγγενείς τους δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια.

9. Στο παρόν έγγραφο το θηλυκό γένος θεωρείται ισοδύναμο με το αρσενικό γένος. Το αρσενικό γένος χρησιμοποιήθηκε μόνο για σκοπούς απλοποίησης.

 

Με τη συμμετοχή σας στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αυτής.

www.paysafecard.com