Help

Account & Card – Podmienky a pravidlá bonusovej akcie Apple Pay

1. Organizátor propagácie: Paysafe Prepaid Services Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Írsko (ďalej len Paysafe“).

2. Obdobie propagácie: Akcia sa uskutoční od 1. 3. 2024 9:00 a končí sa 28. 2. 2025 23:59 CET. Všetky transakcie uskutočnené mimo tohto obdobia nebudú mať nárok na bonus.

3.Kritériá oprávnenosti: Táto propagačná akcia je dostupná len pre majiteľov Account & Card v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre účet myPaysafe „Account & Card“, ktorí

(i) majú bydlisko v oprávnených krajinách;

(ii) poskytli svoju virtuálnu alebo fyzickú debetnú kartu Mastercard do služby Apple Pay

3.1. Zákazníci, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá, majú nárok na bonus 5 EUR, ak úspešne vykonajú transakciu svojou kartou prostredníctvom služby Apple Pay do 7 dní od prijatia pozývacieho e-mailu priamo od spoločnosti paysafecard.

3.2. Na účely tejto akcie sú oprávnené transakcie úspešné transakcie s použitím fyzickej alebo virtuálnej karty prostredníctvom Apple Pay® buď online, alebo na fyzickom predajnom mieste u obchodníka, ktorý akceptuje Mastercard® a podporuje Apple Pay® na nákup tovaru a služieb.

3.3. Nasledujúce transakcie sa na účely tejto propagačnej akcie nepovažujú za transakcie spĺňajúce podmienky:

a) doplnenie prostriedkov na účet Account & Card, výbery z vášho účtu a karty vrátane výberov hotovosti z bankomatu;

b) transakcie medzi prepojenými účtami so službou Skrill;

c) prevody z vášho účtu myPaysafe na váš účet Account & Card;

4. Paysafe prevedie 5 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) účastníkom, ktorí splnili všetky kritériá oprávnenosti, priamo na ich účet Account & Card ako kredit na účte do 15 pracovných dní od vykonania transakcie prostredníctvom Apple Pay bez ďalšieho oznámenia alebo žiadosti príslušným účastníkom.

5. Každá osoba môže vykonať len jeden vstup. Pokusy o ďalšiu účasť budú viesť k diskvalifikácii z propagačnej akcie. Účasť na propagačnej akcii nie je možné preniesť na iné osoby.

6. Platba v hotovosti nie je možná. Rozhodnutie organizátora je konečné. Uplatňujú sa právne predpisy krajiny bydliska účastníka. Spoločnosť Paysafe nenesie žiadnu zodpovednosť za (1) akékoľvek nesprávne alebo nepresné informácie, či už spôsobené účastníkom, chybami pri tlači alebo akýmkoľvek zariadením alebo programom spojeným s touto propagačnou akciou alebo používaným v rámci tejto propagačnej akcie; (2) technické poruchy akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane porúch, prerušení alebo odpojení telefónnych liniek alebo sieťového hardvéru alebo softvéru; (3) neoprávnený ľudský zásah do ktorejkoľvek časti vstupného procesu tejto propagačnej akcie; (4) technické alebo ľudské chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri správe tejto propagačnej akcie alebo spracovaní príspevkov; alebo (5) akékoľvek zranenie alebo škoda na osobách alebo majetku, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne spôsobené účasťou na tejto propagačnej akcii alebo prijatím, použitím alebo zneužitím akejkoľvek výhry.

7. Spoločnosť Paysafe je oprávnená kedykoľvek počas trvania propagačnej akcie zo závažných dôvodov prerušiť propagačnú akciu bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. To platí najmä v prípadoch organizačných alebo technických komplikácií (napr. vírusy počítačového systému, manipulácia alebo zlyhanie hardvéru alebo softvéru atď.) alebo ak je to potrebné z právnych dôvodov.

8. Podvodná alebo manipulatívna činnosť bude mať za následok okamžité vylúčenie z propagačnej akcie. Zamestnanci spoločnosti paysafecard a ich príbuzní sa nemôžu zúčastniť propagačnej akcie.

9. Ženský rod sa v tomto dokumente považuje za rovnocenný s mužským rodom. Mužský rod bol použitý len na účely zjednodušenia.

 

Účasťou na tejto propagačnej akcii ste vyjadrili súhlas s týmito podmienkami a ustanoveniami propagačnej akcie.

www.paysafecard.com